Fuskesaker steg for steg

Hva skjer når det er mistanke om fusk i en eksamensoppgave? Her er en oversikt over hele prosessen steg for steg.

Når det er mistanke for fusk i en eksamensbesvarelse, skjer følgende:

  1. Sensorene som har vurdert studentens eksamensbesvarelse (sensorkommisjonen) melder inn mistanke om fusk til Seksjon for eksamen og vitnemål ved Nord universitet. Sensorene skriver et notat som forklarer hvorfor de mistenker fusk.

  2. Sensorene og en administrativ ansatt ved Seksjon for eksamen og vitnemål vurderer om det skal opprettes fuskesak.

  3. Notatet sendes til studenten sammen med informasjon om studentens rettigheter og prosessen videre.

  4. Studenten blir innkalt til et avklaringsmøte, eller får mulighet til å gi en skriftlig uttalelse i saken. I et avklaringsmøte deltar vanligvis sensor, studieprogramansvarlig og en saksbehandler fra Seksjon for eksamen og vitnemål. Studenten kan ha med seg en person til å bistå seg på møtet.

  5. Saken blir lagt fram i møtet og studenten får legge fram sitt syn i saken. Det blir skrevet referat fra møtet. Studenten kan komme med kommentarer til referatet.

  6. Sensor, studieprogramansvarlig og saksbehandler vurderer saken på nytt. Hvis konklusjonen er at mistanken om fusk skal opprettholdes, går saken til Nemnda for studentsaker.

  7. Studenten får varsel om at saken er meldt til nemnda. Studenten får også tilsendt grunnlaget for saken og får mulighet til å komme med tilsvar og eventuelt nye opplysninger om saken til nemnda. Saksbehandlingen følger forvaltningsloven, og saken er derfor unntatt offentlighet.

  8. Nemnda avgjør om en student har fusket, og om hvilke konsekvenser dette skal få for studenten. Se eksempler på fusk.

  9. Studenten får tilsendt vedtaket og begrunnelsen for vedtaket til sin digitale postkasse. Hvis studenten blir tatt for fusk vil eksamen bli annullert. I tillegg kan studenten bli utestengt fra Nord universitet og miste retten til å ta eksamen ved andre universiteter og høgskoler i Norge i ett eller to semester.

  10. Studenten kan klage på vedtaket til Felles klagenemnd.