Hva gjør Nord ved mistanke om fusk?

Bygg i snø og under blå himmel. Foto
Hva gjør Nord ved mistanke om fusk?
Dersom det er mistanke om fusk, går Nord universitet alltid dypere inn i saken det gjelder. Dette gjør vi overfor alle studenter, uansett om hen er statsråd eller ikke.

Nylig valgte Sandra Borch å gå av som statsråd, etter at det ble avdekket omfattende grad av plagiat i hennes masteroppgave som tidligere student ved UiT. Kort tid etter ble det pekt på en rekke tekstlikheter også i helseminister Ingvild Kjerkol sin masteroppgave fra 2021, da hun var student ved Nord universitet.

Interessen rundt denne saken er svært stor, og har ført til at Nord universitet naturlig nok får svært mange henvendelser, spesielt fra mediene.

Vi forstår veldig godt at mange har spørsmål om alt fra gjeldende lover og regler rundt dette med fusk og plagiat, men også om behandlingstid og hva Nord faktisk gjør ved slike saker.

På denne siden har vi samlet de mest vanlige spørsmålene, med tilhørende svar.

Lovbaserte rutiner

Ved mistanke om fusk, har Nord universitet rutiner og prosedyrer for saksbehandling. Disse er basert på forvaltningsloven og universitets- og høyskoleloven.

I de sakene hvor det er mistanke om fusk, går Nord gjennom det som finnes av tilgjengelig saksgrunnlag. I tillegg blir det foretatt en analyse av tekstlikhet. Den aktuelle studenten blir kontaktet og gjort kjent med mistanken om fusk. Hen får da anledning til å forklare seg og komme med sin versjon av saken. Dette blir gjerne kalt kontradiksjon.

Skulle universitetet komme fram til at mistanken om fusk er berettiget, sendes saken til Nemnda for studentsaker (tidligere kjent som klagenemnda). Dette er et uavhengig organ, der lederen i nemnda skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Nemnda består i tillegg av to student-representanter og to ansatt-representanter.

Det er denne nemnda som avgjør om en student har fusket, og om det skal få faktiske konsekvenser for vedkommende. Selve saksbehandlingen følger forvaltningsloven, og saken er derfor unntatt offentlighet.

Se oversikt over prosessen steg for steg

Nasjonalt system for plagiatkontroll

Ingvild Kjerkol sin masteroppgave ble i 2021 testet for tekstlikhet, ved bruk av det nasjonale systemet Ouriginal. Slike systemer tester oppgaver for tekstlikhet opp mot en base av data av bl.a. andre studentoppgaver og vitenskapelige tekster fra eget universitet og fra andre universiteter og høgskoler.

Nord universitet sine rutiner og systemer er i stor grad de samme som er i bruk ved andre universiteter og høgskoler i Norge. Systemet blir hele tiden videreutviklet og forsterket.

Det er likevel ingen systemer som kan erstatte det ansvaret som den enkelte student selv har for det arbeidet vedkommende leverer.

På denne siden forsøker vi å svare ut noen av spørsmålene som går igjen fra media i saken.