Praksis i sosialt arbeid og barnevern

Her finner du informasjon om praksisgjennomføringen i bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern.
 • Det første praksisemnet starter opp i det første semesteret, og er et langsgående praksisemne som går over to semester. Studentene ved bachelor i barnevern, og studentene ved bachelor i sosialt arbeid studiested Bodø, kan velge mellom to emner; PRA1024 Praksis i sosiale relasjoner og PRA1025 Mentorskap i flerkulturell kontekst. Ved studiested Levanger og Mo i Rana tilbys PRA1024.

  Emnene innebærer praksis 2-3 timer i uka fra okt – mai, og er beregnet til å tilsvare 4 ukers praksis. I begge emner får studentene benyttet ferdighetstreningen i kommunikasjon som er gitt i dannelsessemesteret i autentiske situasjoner i møte med mennesker i praksis. Nærmere informasjon om gjennomføring av praksis, oppfølging og vurdering fremgår av praksisregelementet. 

  PRA1024 – Praksis i sosiale relasjoner
  I PRA1024 foregår praksisen gjennom regelmessige møter med en deltaker eller gruppe, der studenten skal oppøve sin relasjonskompetanse og bidra til økt sosial deltakelse for mennesker som av ulike grunner kan erfare barrierer for deltakelse.

  PRA1024 Praksis i sosiale relasjoner er organisert i samarbeid med frivillig sektor. Studentene plasseres i organiserte aktiviteter eller en-til en relasjoner gjennom ulike tiltak gjennom frivilligsentral eller frivillige organisasjoner. Praksisen er langsgående, og studenten er med på sin aktivitet og møter sin deltaker/deltakergruppe en gang i uka fra okt – mai.

  Eksempler på praksisarenaer er fritidskontakt for flyktninger i introprogrammet, leksehjelp for minortetsspråklige og allidrettsgrupper for barn. Fakultetet har inngått praksisavtaler med friviligsentralen i Bodø, Røde Kors og Innstranda idrettslag (som er det lokale idrettslaget ved campus Bodø) om praksisplasser. Studentene veiledes individuelt og i grupper av faglærer fra fakultetet underveis, og levererer også skriftlige arbeider med fokus på refleksjon over egen rolle, holdninger og forforståelse.

  PRA1025 – Mentorskap i flerkulturell kontekst
  I PRA1025 foregår praksisen i en-til-en relasjon med et barn med minoritetsbakrunn. Studentene får oppøvd og utviklet sin relasjonskompetanse og flerkultuerelle forståelse. Faglærer gir veiledning individuelt og i grupper, og studentene introduseres til kritisk refleksjon og utfordres til å arbeide med egne holdninger og forforståelse gjennom skriftlige arbeider og i veiledning.

  Barna rekrutteres via barneskoler i Bodø, og fakultetet har inngått samarbeidsavtale om denne praksisen med Bodø kommune om samarbeidet med skolene. I PRA1025 Mentorskap i flerkulturell kontekst benyttes Nattergalen som er et Bufdir-prosjekt som undervisningsprosjekt. 

  Det er utarbeidet en egen nettside med informasjon til skoler og foreldre om praksisen og Nattergalen som er et undervisningsprosjekt som anvendes i dette emnet.

  Les mer om Nattergalen

 • I fjerde semester i heltidsmodellene og i sjette semester i deltidsmodellen gjennomføres studienes hovedpraksisperiode; PRA2034 Praksis i barnevernsarbeid og PRA2050 Praksis i sosialt arbeid. Læringsutbyttebeskrivelsene for hovedpraksisperioden i begge studieprogrammene er nært knyttet til beskrivelsene av krav til praksis i de nasjonale retningslinjene for hhv. barnevernspedagogstudiet og sosionomstudiet. Vi har spesifisert kravene slik:

  Praksisplasser for barnevernspedagogstudenter må iht. forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning kunne tilby studenten erfaring med å etablere kontakt med barn og familier, samt utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i barnevernssaker. Videre skal studenten delta i samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og systemnivå. Særskilt relevante praksisplasser for barnevernspedagog er kommunalt og statlig barnevern.

  Praksisplasser for sosionomstudenter må iht. forskrift om nasjonal retningslinje for sosionomutdanning kunne tilby studenten erfaring med å etablere kontakt, utrede/undersøke, vurdere og fatte beslutninger i samarbeid med de som oppsøker hjelp. Studenten skal delta i samarbeidsmøter og få kjennskap til tverrfaglig samarbeid på individ- og tjenestenivå. Studentene bør få erfaring med forvaltningsarbeid, men det er ikke et absolutt krav. Det vil være mange tjenester som kan være aktuelle som praksisplasser for sosionomstudenter, f.eks. Nav-kontorer, rop-tjeneste, miljøterapitjenester, skole og skolefritidsordning, boligsosiale tiltak og barnevernstjeneste. 

  Hovedpraksisperioden består av 20 uker veiledet direkte brukerrettet praksis med utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene for praksis. Innledningsvis i praksisperioden skal studenten i samarbeid med veileder inngå en samarbeidsavtale der studenten også skal sette opp en konkret plan for hvordan læringsutbytte skal nås. Skriftlige arbeider er også en del av praksis, og bidrar til integrasjonen mellom teori og praksis, refleksiv kompetanse og handlingskompetanse.

  I hovedpraksisperioden veiledes studenten av en praksisveileder ved praksisstedet. Nærmere beskrivelse av fordeling av praksisplasser, prosedyreregler for praksisgjennomføring, krav til praksisveileder, oppfølging fra faglærer og vurdering mv. finnes i praksisreglementet.

  Praktisk gjennomføring av praksisperioden for PRA2050 og PRA2034

  Tilstedeværelse på praksisstedet
  Praksisperioden er obligatorisk. I praksisperioden er maksimumsgrensen for fravær åtte dager og gjelder ved sykdom, sykt barn eller andre særskilte grunner til fravær. 

  Samarbeidsavtale
  Student og veileder skal sammen utarbeide en samarbeidsavtale for praksisperioden. I avtalen skal det angis en konkret plan for hvordan studenten kan oppnå læringsutbytte for praksisstudiene.

  Arbeidstid
  Studenten følger praksisstedets arbeidstid. Studentene har normalt fri fra praksisstedet  f.o.m. lørdag før den stille uke t.o.m. andre påskedag, samt helligdager som inntreffer i praksisperioden

  Studiedag
  Studentene har rett til én arbeidsdag pr. arbeidsuke til egenstudier. Organiseringen av studietiden avtales mellom praksissted og den enkelte student. 

  Praksisveileder
  Hver student får oppnevnt en praksisveileder på praksisstedet. Praksisveiledere skal normalt sett være av sosialfaglig profesjon, ha nødvendig faglig kunnskap, og bør som hovedregel ha formell veiledningskompetanse, jf. forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger §3. Studenten har rett til en til to timer veiledning pr. uke. Innholdet i veiledningen planlegges i samarbeid mellom student og veileder. Deler av veiledningen kan foregå i gruppe.

  Faglærer
  Det oppnevnes en faglærer ved universitetet for hver student. Faglærer skal ha kontakt med student og praksisveileder i løpet av de første to ukene i praksis, og skal gjennomføre samtaler med praksisveileder og student etter seks og 12 uker i praksis (jf. punkt 8.3 i praksisreglementet). Faglærer er ellers tilgengelig for student og praksisveileder i hele praksisperioden.

 • Det er mulig å søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i utlandet for studenter ved både bachelor i barnevern og bachelor i sosialt arbeid.

  Les mer om praksis i utlandet​

 • Nord universitet er selvassurandør og har derfor ikke lov til å tegne forsikringer på vegne av studentene. For at studentene skal være dekket av forsikring på lik linje med ansatte ved Nord universitet, må studentene tegne egen reise- og personskadeforsikring.

  Forsikring etter folketrygdloven
  Nord universitet sine studenter vil være dekket av yrkesskadeforsikring etter folketrygdloven, jf. § 13-10. Loven definerer yrkesskade som personskade, sykdom eller dødsfall som skyldes en arbeidsulykke, jf. folketrygdloven § 13-3. Skaden må være forårsaket av en plutselig, uventet og uforutsett hendelse. Loven beskriver forutsettinger som må ligge til grunn for anvendelse av loven:

  • ​Studenten må være i en undervisningssituasjon
  • Ulykken må skje på undervisningsstedet
  • Ulykken må være i undervisningstiden

  Undervisningsstedet er det stedet der undervisningen faktisk blir utført. Lesesalsarbeid likestilles med undervisning.

  Dekningen etter folketrygdloven omfatter også ekskursjoner, feltarbeid mv. utenfor universitetets område, forutsatt at virksomheten foregår i regi av universitetet. Dekningen omfatter også skader som oppstår ved ulykke som inntreffer når studenten reiser mellom undervisningssted og praksissted i forbindelse med praksisavvikling.

  Det er NAV som godkjenner skaden og studenter må søk NAV om godkjenning av skaden.
   
  Studenter i praksis
  For studenter ved Nord universitet som gjennomfører praksis, andre studieår: 

  Yrkesskadeforsikringsloven gjelder i utgangspunktet ikke for studenter. Dersom studenter er i praksis kan det likevel på visse vilkår utbetales ytelser etter yrkesskadeforsikringsloven i tillegg til ytelsene etter folketrygdloven.

  Når studenter er i praksis vil de kunne regnes som arbeidstakere etter yrkesskadeforsikringsloven § 2 dersom de "gjør arbeid eller utfører verv i arbeidsgiverens tjeneste". Dette forutsetter at tre vilkår er oppfylt:

  • ​S​tudenten må ha utført et arbeid
  • For en arbeidsgiver
  • I arbeidstiden

  Det stilles ikke krav om at studenter som er i praksis må ha utført et arbeid av samme kvalitet som en fast arbeidstaker på samme arbeidssted. Dersom vilkårene er oppfylt kan dette føre til at studenter får en større forsikringsutbetaling enn de ville ha fått etter folketrygdloven.

  For studenter ved Nord universitet som gjennomfører PRA1024 og PRA1025 vil følgende gjelde:

  Studentene betraktes å være i en undervisningssituasjon og kommer således inn under folketrygdlovens bestemmelser i § 13-10.​

  Les mer om forsikring for studenter

 • Praksisansvarlige:

  Emneansvarlig PRA2034:

  Emneansvarlig PRA2050:

  Rådgivere praksis, Bodø:

  Rådgiver praksis, Levanger: