Barnehagelærer leser med et barn.
Bachelor

Barnehagelærerutdanning, deltid

Frøya

Bli barnehagelærer! Studiet går over fire år og du kan arbeide i barnehage mens du studerer. 


Om studiet

Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell? Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver? Da kan dette studiet være noe for deg!

Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Du støtter barnas utvikling i en viktig periode i livene deres. En barnehagelærer har også nær kontakt med barn og foresatte, og samarbeider tett med kolleger.

Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor utdanner vi barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse.

Barnehagelærerutdanningen består av ulike tverrfaglige emner. I løpet av studietiden vil du ha 20 ukers praksis. Studiet kvalifiserer blant annet til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning.

Dette er en nett- og samlingsbasert deltidsutdanning på fire år, som har fysiske samlinger i Trøndelag Sørvest-region. Første studieår gjennomføres fysiske samlinger på Frøya.

Studiet går parallelt på fem steder, Bodø, Nesna, Levanger, Kolvereid og Frøya. Det vil bli felles nettsamlinger med Levanger og Kolvereid. Dato for fysiske samlinger vil imidlertid være forskjellige.
Se punktet «Samlinger» for mer informasjon.

Hva kan du jobbe som?

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer deg til arbeid som barnehagelærer og pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli leder i barnehagen, i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet.

Det er planlagt tre fysiske samlinger i halvåret, og hver samling varer tre dager. I tillegg er det fastsatte undervisningsdager som foregår på nett, hhv 5 på høsten og 6 på våren.
Det vil foregå mellomarbeid underveis i studiet.

Aktivitetene vil være gruppearbeid, individuelle oppgaver, veiledning, selvstudium.
I tillegg tilbys det nettressurser i form av forelesninger og andre ressurser som legges inn i læringsrommet som kan sees når det passer for studenten.

Samlingsplan (med forbehold om endringer):


Høsten 2024

Uke 36: Tirsdag 3. september- 5. september (fysisk samling)

Uke 37: Tirsdag 10. september (nettundervisning)

Uke 38: Tirsdag 17. september (nettundervisning)

Uke 39: Tirsdag 24. september (nettundervisning)

Uke 41: Tirsdag 8. oktober- 10.oktober (fysisk samling)

Uke 45: Tirsdag 5. november- 7.november (fysisk samling)

Uke 47: Tirsdag 19. november (nettundervisning)

Uke 48: Tirsdag 26. november (nettundervisning)

Praksisperiode uke 42 og 43

Våren 2025

Uke 2: Tirsdag 7.-9. januar (fysisk samling)

Uke 4: Tirsdag 21. januar (nettundervisning)

Uke 5: Tirsdag 28. januar (nettundervisning)

Uke 6: Tirsdag 4. februar (nettundervisning)

Uke 7: Tirsdag 11.-13. februar (fysisk samling)

Uke 9: Tirsdag 25. februar (nettundervisning)

Uke 12: Tirsdag 18. mars (Nettundervisning)

Uke 20: Tirsdag 13.- 15. mars (fysisk samling)

Uke 21: Tirsdag 20. mai (nettundervisning)

Praksisperiode Uke 13, 14 og 15

I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Studenter som starter opp høsten 2024 ved nett– og samlingsbasert barnehagelærerutdanning har mulighet til å gjennomføre opptil 50 dager praksis på egen arbeidsplass.

Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse, og geografisk tilknytning til Trøndelag Sørvest-regionen (jfr. opptaksforskriftens §4-11 (3)).


Søkere fra følgende kommuner, tilknyttet Trøndelag Sørvest, kan kvalifiseres for opptak: Frøya, Heim, Hitra, Orkland, Skaun og Rindal. Når du søker godkjenner du at Nord universitet innhenter opplysninger om bosted via Folkeregisteret.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning ved vurdering av realkompetanse:

 • Yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende, der du har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre, som for eksempel barnehage, barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole.
 • Videregående skole som er relevant i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Du kan reise på utveksling til utlandet høstsemesteret i fjerde studieår. Du kan blant annet reise til: Danmark, Spania, USA og mange flere land. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med. Les mer om våre utvekslingsmuligheter her.

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier. På Nord universitet har vi to masterstudiet som du som barnehagelærer kan søke deg inn på

Master i barnehagepedagogikk

Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur.

Kostnader til transport kan tilkomme ved obligatoriske undervisningsaktiviteter utenfor studiestedet, som i naturen, ved kulturinstitusjoner o.l.

Dekking av kostnader knyttet til gjennomføring av praksis i barnehagelærerutdanningen reguleres av Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomfører praksisstudier ved Nord universitet.