et barn som leker og ler
Master (2 år)

Barnehagepedagogikk

Nett

Ta en master i barnehagepedagogikk! Dette studiet passer for deg som har en bachelor i barnehagelærerutdanning, og som vil videreutvikle deg.


Om studiet

Nå kan du ta en master i barnehagepedagogikk. Studiet passer for deg som har en bachelor i barnehagelærerutdanning, og som vil videreutvikle deg. Gjennom utdanningen blir du en bedre leder og får mer kompetanse på endringsledelse. Du blir tryggere i rollen din, både i arbeidet i barnehagen og i møte med samarbeidspartnere. Studiet gir deg en attraktiv kompetanse.

Undervisningen er nettbasert (med mulighet for å møte seminargruppen fysisk). Det varieres mellom nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid, og diskusjoner og arbeid i seminargrupper. Emnet har en studentaktiv arbeids- og undervisningsform som krever at studenten er forberedt, selvdreven, og deltar aktivt i seminargruppen.

Søknad om innpass av emner

Relevante emner på masternivå med tilsvarende læringsutbytter kan søkes innpasset i studiet.

Hva kan du jobbe som?

Masterprogrammet vil kvalifisere for arbeid som barnehagelærer, mellomleder (avdelingsleder/teamleder/pedagogisk leder) i barnehage eller barnehagesektoren, eller som prosjektleder for systematisk barnehageutvikling. ‘Master i barnehagepedagogikk’ innebærer både en vitenskapelig og praktisk forståelse av utøvelse av profesjon og ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Ferdige masterkandidater vil også ha jobbmuligheter ved kommunale utviklingsstillinger, barnehagekontor og i utdanningsavdelingene i fylkeskommunen.

Videre utdanning utover en mastergrad vil normalt være doktorgrad (Ph.d.). Studenter som har avlagt mastergrad i ‘Master i barnehagepedagogikk' med karakter B eller bedre er kvalifisert til en Ph.d. i profesjonsvitenskap ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag. Andre doktorgradsprogram innenfor pedagogiske emner som for eksempel pedagogiske ressurser og læreprosesser (Universitetet i Sørøst Norge), utdanningsvitenskap (OsloMet) eller pedagogikk (Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Trondheim) vil også være en mulig videreutdanning for kandidatene.

Undervisningen er nettbasert (med mulighet for å møte seminargruppen fysisk). Det varieres mellom nettbaserte forelesninger, individuelt arbeid, og diskusjoner og arbeid i seminargrupper. Emnet har en studentaktiv arbeids- og undervisningsform som krever at studenten er forberedt, selvdreven, og deltar aktivt i seminargruppen. 

Grunnlaget for opptak er en relevant bachelorgrad eller tilsvarende grad på minimum 3 år (180 studiepoeng). Det stilles krav om et vektet gjennomsnitt på C eller bedre i opptaksgrunnlaget.

Med relevant grad menes:

  • bachelorgrad i barnehagelærerutdanning/førskolelærerutdanning, eller
  • relevant profesjonsutdanning som barnevernspedagog, grunnskolelærer eller tilsvarende med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehagen.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Les mer på siden vår om poengberegning og rangering.

Internasjonalt semester med mobilitetsvindu er i 3. semester. Studentene kan velge å dra på utveksling gjennom mobilitetsprogrammet Erasmus+ eller til en av samarbeidspartene som inngår i FLUs bilaterale avtaler. I det internasjonale semesteret må studentene ta 15 studiepoeng forhåndsgodkjente emner innen vitenskapsteori og forskningsmetode som innpasses og erstatter ‘Forskning og aktuell debatt’ og ‘Vitenskapsteori og forskningsmetode - modul 2’, samt 15 studiepoeng valgfrie emner. Studenter som velger å dra på utveksling skriver en masteroppgave på 30 studiepoeng i siste semester.

Læringsutbytte 

En kandidat skal etter fullført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

Ved gjennomført studium skal studenten:  

• ha avansert kunnskap om hvordan globale, nasjonale og lokale diskurser påvirker barnehagen som institusjon 

• ha inngående kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetoder som er relevant for barnehagefeltet, globalt og nasjonalt, og hvordan forskeres posisjoner påvirker forskningsprosesser

• kunne anvende kunnskap om barnehagelærerens profesjonsetiske bevissthet i sitt pedagogiske arbeid 

• kunne analysere hvilken betydning ulike teorier om ledelse og veiledning har for det arbeide som gjøres som pedagogisk leder i en lærende organisasjon

• ha avansert kunnskap om sammenhenger mellom profesjonsutøvelse og barns danning, lek og læring 

Ferdigheter 

Ved gjennomført studium skal studenten kunne: 

• analysere faglige problemstillinger i barnehagefeltet i lys av aktuell forskning, samfunnsmandatet, og lokale, nasjonale og globale diskurser

• analysere og forholde seg kritisk til hvordan barnehagefaglige diskurser er med på å utvikle barnehagelæreren som profesjonsutøver

• bruke kunnskap og metoder fra forskning for å kritisk forholde seg til hvordan ulike lederstiler og strategier kan anvendes i rollen som pedagogisk leder  

• analysere og drøfte hva som kjennetegner lederrollen i barnehagen som en lærende organisasjon  

• analysere og drøfte vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske perspektiver med hensyn til etikk og bærekraft, som har betydning for barnehagefeltet

• gjennomføre et selvstendig avgrenset endringsarbeid i egen organisasjon i tråd med gjeldende etiske normer 

Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal studenten ha generell kompetanse i å:

• anvende fagområdets uttrykksformer for å formidle sin profesjonsidentitet og begrunne sin profesjonsutøvelse  

• analysere relevante profesjonsetiske problemstillinger knyttet til barnehagen og utvikling av profesjonelt skjønn 

• anvende sine kunnskaper til å bli en bevisst og autonom pedagogisk leder 

• anvende sine kunnskaper til å delta i den barnehagefaglige samfunnsdebatten  

• anvende sine kunnskaper for å planlegge, gjennomføre, evaluere og formidle eget forskningsarbeid 

• kommunisere hvordan pedagogisk profesjonell utøvelse og ledelse og endringsarbeid, blir påvirket av ytre faktorer og rammer, og hvordan barnehagen må forholde seg til dette

• bidra til nytenking kring hvordan endringskulturer utvikles og utøves i barnehagen som lærende organisasjon 

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.