Unge foran vegg med papirengler
Bachelor

Barnevern, barnevernspedagog

Bodø

Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.


Om studiet

Har du et ønske om å arbeide med barn, unge og familier i vanskelige livssituasjoner? Som barnevernspedagog kan du bidra til å løse eller redusere utfordringer som omhandler barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Barnevernspedagogutdanningen utdanner kvalifiserte profesjonsutøvere som kan identifisere behov og gi rett hjelp til rett tid til barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner. Gjennom studiet får studentene særlig kompetanse til å løse oppgaver innenfor barnevernet og på andre arenaer hvor barn og unge i en utsatt livssituasjon befinner seg.

Hva kan du jobbe som?

Barnevernspedagoger arbeider i det kommunale og statlige barnevernet og på institusjoner innen barne- og ungdomspsykiatri. De kan også jobbe innen institusjoner som eksempelvis utekontakten, kriminalomsorgen, rusomsorgen og i boliger for utviklingshemmede. Også innenfor barne- og ungdomsskoler øker etterspørselen etter barnevernspedagoger. Via lenken under kan du lese mer om hva en av våre tidligere studenter gjør i dag og hvorfor hun valgte studiet:

Studiets praksisdel er todelt. Den første delen, som samlet er beregnet til fire ukers varighet, gjennomføres i løpet av studiets første og andre semester som en langsgående praksis. Alle studenter får praksis i tilknytning til studiestedet (Bodø).

Den andre delen, som har tjue ukers varighet, gjennomføres i studiets fjerde semester. Denne delen av praksis er en fulltids praksis. Studentene får tildelt praksissted innenfor Nord universitets praksisområde, som er hele Nordland fylke og nordre del av Trøndelag fylke.

Studenten mottar veiledning i begge praksisperioder. Hver del av praksis vurderes til bestått/ikke bestått i henhold til kriterier som framgår av et eget praksisreglement. Det er skriftlige arbeider knyttet til begge praksisperiodene som vurderes til godkjent/ikke godkjent. For at praksis skal kunne vurderes til bestått, må læringsutbytte være oppnådd, krav til tilstedeværelse i praksis oppfylt og skriftlige arbeider være godkjent.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse kan, dersom de oppfyller de øvrige kriteriene, søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Relevant yrkeserfaring for dette studieprogrammet er:

 • Erfaringer fra direkte brukerrettet arbeid med barn, unge, familier eller mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser, utviklingsforstyrrelser eller erfaringer fra pedagogisk/kulturelt arbeid. EKS: Institusjonsarbeid (barn, unge, mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser eller utviklingsforstyrrelser), psykisk helse- og rustjenester for barn, unge og familier, BPA, barne- og ungdomsarbeider, familiesenter, barnehage, skole og kulturskole.
 • Erfaringer fra andre typer brukerorientert arbeid med barn, unge, familier eller funksjonsnedsettelser kan også være relevant dersom samhandlingen og samarbeidsprosessene med brukere/deltakere sto sentralt i arbeidet. EKS: arbeid i brukerstyrte lavterskeltilbud, frivillig arbeid i direkte interaksjon med barn og unge.
 • Omsorg for eget barn med spesielle utfordringer som innebærer ekstra oppfølging fra foreldre, eller omsorg for fosterbarn og andre spesielle erfaringer knyttet til omsorg og tilrettelegging. EKS: Egne barn med kognitive eller fysiske funksjonsnedsettelser eller utviklingsforstyrrelser, erfaring som avlastningshjem eller beredskapshjem, egne fosterbarn.

I rangeringen av realkompetansesøkerne vektlegges

1. Varighet av relevant praksis

2. Karakter i norsk fra Vg1

3. Karakterer i samfunnsfag og matematikk dersom søker har disse

4. Motivasjon for gjennomføring av studiet

Det kreves politiattestetter politiregisterloven §39, første ledd (barneomsorgsattest).

Femte semester er definert som utvekslingssemester. Studenter kan i dette semesteret utveksle til utenlandske utdanningsinstitusjoner, og ta emner som erstatter hele femte semester. Det er etablert utvekslingsavtale med forhåndsgodkjente emnepakker med Absalon profesionshøjskole (Danmark). Studenter kan også søke om forhåndsgodkjenning av emner fra andre universiteter og høgskoler. Ta kontakt med studieveileder for nærmere informasjon og muligheter.

Studentene kan også søke om å gjennomføre hovedpraksisperioden i fjerde semester utenlands. For bachelor i barnevern er det etablert praksisavtaler med Absalon profesjonshøgskole (Danmark), NMS Exhange - Lovasoa cross cultural competence center (Madagaskar), Christ University (India) og NMS Exchange (Thailand). Studenter som ønsker praksis på et av stedene Nord universitet har avtale med i utlandet, kan søke om dette innen 20. juni. Søkere må levere personlig søknad, anbefalingsbrev og gjennomføre personlig intervju. Søkere rangeres etter en samlet vurdering av karakterresultater fra første studieår, søknad, anbefalingsbrev og intervju.

Programmet har også avtale om kortere utveksling gjennom Blended Mobility program i perioden 2021-2024. Informasjon og søknadsfrist kunngjøres for aktuelle kull i canvas.

Studiet gir blant annet grunnlag for å søke opptak på master i barnevern, master i sosialt arbeid og andre samfunnsvitenskapelige masterprogrammer. En rekke universiteter og høyskoler tilbyr også relevante videreutdanninger.

Barnevernpedagogutdanningen skal gi læringsutbytte i tråd med kravene i Forskrift om nasjonal retningslinje for barnevernspedagogutdanning kapittel 2 til 5 under de fire følgende kompetanseområder:

Barnevernfaglig kompetanse

Oppvekst og familieliv

Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste

Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte for kompetanseområde 1 - Barnevernfaglig kompetanse

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barnevernets samfunnsmandat, samarbeidspartnere, ansvars- og oppgavefordeling i velferdsforvaltningen
 • har bred kunnskap om gjeldende norsk og internasjonal rett som er relevant for barnevernsfeltet, og relevant juridisk metode, deriblant kunnskap om FNs barnekonvensjon art. 3, 12 og 30
 • har kunnskap om samiske barns rett til oppvekstforhold der deres etniske, språklige og kulturelle tilknytning vektlegges
 • har bred og flerfaglig kunnskap om sentrale barnevernsfaglige temaer, problemstillinger og prosesser
 • har bred kunnskap om omsorgssvikt, overgrep og vold; mulige årsaksforhold, uttrykk og konsekvenser
 • kan oppdatere sin organisasjonsteoretiske kunnskap
 • kan oppdatere sin kunnskap om barnevern som fagområde
 • har kunnskap om ulike pedagogiske metoder og tiltak innenfor miljøterapeutisk og annet barnevernsfaglig arbeid

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende forskningskunnskap, erfaringskunnskap og kunnskap fra barn, unge og foreldre som grunnlag for kunnskapsbasert praksis i møte med barn, unge og familier i egne tjenester, og henvise videre ved behov
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag for å arbeide systematisk og målrettet med barn
 • kan anvende et bredt og flerfaglig kunnskapsgrunnlag i miljøterapeutisk arbeid d) kan anvende aktiviteter for å fremme lek, læring, inkludering, mestring og deltakelse e) kan anvende relevant lovverk, regelverk og veiledere

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bruke kunnskaper og erfaringer til å undersøke, tilrettelegge, gjennomføre, dokumentere, analysere, vurdere og evaluere barnevernsfaglig arbeid på en etisk og faglig forsvarlig måte

Læringsutbytte for kompetanseområde 2- oppvekst og familieliv

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om barns oppvekst, barndom, sosialisering, læring, danning og utvikling, med særlig forståelse for barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner
 • har bred kunnskap om familie- og nettverksarbeid
 • har bred kunnskap om samspill og utviklingsstøttene omsorg
 • har bred kunnskap om rus, psykisk helse, mulige problemskapende sammenhenger, uttrykk og konsekvenser
 • har kunnskap om urfolk, etniske minoriteter og flyktningers livssituasjoner og rettigheter. Kandidaten skal også kjenne til samers rettigheter, og ha kunnskap om og forståelse for samenes status som urfolk
 • har kjennskap til ulike former for familieliv og familiepolitiske føringer
 • kan oppdatere sin kunnskap om sammenhenger mellom helse, utdanning, arbeid, sosioøkonomiske faktorer, levekår, både overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering
 • kan oppdatere sin kunnskap om helse- og sosialpolitikk
 • kan oppdatere sin kunnskap om barns digitale hverdagsliv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og skjønn til å veilede barn, unge, deres foreldre og foresatte i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan anvende forsknings-, praksis- og erfaringsbasert kunnskap for å utrede barn og unges omsorgssituasjon og atferd og tilrettelegge hensiktsmessige tiltak
 • kan anvende relevante tiltak som bidrar til at unge vanskeligstilte inkluderes i arbeid
 • kan beherske forebyggende og helsefremmende arbeid på arenaer der barn og unge oppholder seg

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, evaluere og formidle tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i barnets beste

Læringsutbytte for kompetanseområde 3 - Yrkesrolle, etikk og samarbeid til barnets beste.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • har bred kunnskap om vurdering og forståelse av barns beste og barn og familiers rettigheter, deriblant samiske barns rett til eget språk og kultur
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, konflikthåndtering og samarbeid i et samfunn preget av mangfold
 • har kunnskap om velferdsstatens strukturer og profesjoner
 • har kunnskap om inkludering, ikke-diskriminering og likestilling, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har kunnskap om profesjonsetikk, etiske verdier, dilemma og problemstillinger i barnevernsfeltet
 • har kunnskap om egen profesjon og barnevernfeltets historie
 • har kunnskap om og kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som yrkesutøver i møte med barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap og kompetanse til å initiere og lede tverrfaglig, tverretatlig og tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan anvende faglig kunnskap fra barn og unge som del av grunnlaget for å sikre barn og unges deltakelse og medvirkning
 • kan anvende faglig kunnskap til å kommunisere og samarbeide hensiktsmessig med barn, unge og foresatte, og kan samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep
 • kan bruke erfaringer og kunnskap til å bygge relasjoner, samarbeide og kommunisere på en måte som fremmer inklusjon, deltakelse og medvirkning
 • kan vurdere og ivareta barns beste og barn og familiers rettigheter
 • kan anvende kunnskapsbaserte metoder, teorier og faglig skjønn til det beste for barn og familier
 • kan anvende faglig kunnskap om kulturell mangfold og vise flerkulturell forståelse og kultursensitivitet i tjenesteutøvelsen
 • kan anvende erfaringer og faglig kunnskap til å støtte og veilede medarbeidere, samt reflektere kritisk over egen og tjenestens praksis og justere praksis under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i egen forforståelse, holdninger og verdier og betydningen av relasjonskompetanse i barnevernfaglig arbeid
 • har innsikt i og kan håndtere etiske problemstillinger innen fagområdet og egen tjenesteutøvelse
 • har innsikt i og kan ivareta barn, unge og familiers rettigheter og bidra til å sikre likeverdige tjenester i et samfunn preget av mangfold
 • kan bruke kunnskap, ferdigheter og erfaringer til å møte barn, unge og familier i en utsatt livssituasjon med forståelse, empati og anerkjennelse
 • kan dokumentere og formidle faglige vurderinger, muntlig og skriftlig

Læringsutbytte for kompetanseområde 4 - Innovasjon, kritisk tenkning og kunnskapsbasert praksis

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om vitenskapsteori og hvordan kunnskap utvikles og forstås
 • har kunnskap om samfunnsvitenskapelig metode og dets muligheter og begrensinger
 • har kjennskap til relevante fagdebatter, forsknings- og utviklingsarbeid
 • har kjennskap til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • har digital kompetanse, deriblant kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi både på individ- og systemnivå

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap til fagutvikling, kvalitetsforbedring og tjenesteinnovasjon
 • kan anvende ny faglig kunnskap på en metodisk og vitenskapelig måte
 • kan anvende digitale verktøy og relevant teknologi

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre, begrunne, evaluere og dokumentere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre
 • kan utrede og analysere barnevernfaglig arbeid selvstendig og sammen med andre

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Praksis: Studentene må påregne noen utgifter i forbindelse med transport, kost og losji ifm praksisstudier i tillegg til semesteravgift og pensumlitteratur. Dekning av bo- og reiseutgifter er regulert av egne retningslinjer.

Feiret tre fine år på Nord

– Dødsgøy, deilig og masse følelser! Nybakt sosionom Margrethe Stokke strålte om kapp med sola under bacheloravslutningen for 90 sosionom- og barnevernspedagogstudenter.