To studenter samarbeider på campus Bodø
Master (1-2 år)

Entreprenørskap og forretningsutvikling

Bodø

Om studiet

Vil du etablere en ny virksomhet, starte egen bedrift eller jobbe som forretningsutvikler i eksisterende virksomheter? Vil du være en innovatør og pådriver for endring? Vil du være en endringsagent i samfunnet? På Master i entreprenørskap og forretningsutvikling lærer du og utvikler ferdigheter som gjør deg godt rustet til å bli en endringsagent. Ved å bruke din kompetanse utviklet i programmet, vil du kunne opprette en ny virksomhet og bidra til innovasjonsprosjekter hos etablerte bedrifter.

Hva kan du jobbe som?

Kandidater med en master i entreprenørskap og forretningsutvikling vil inneha kompetanse og erfaringer som gjør dem egnet til en yrkeskarriere innenfor hele det nasjonale forsknings, -innovasjon og entreprenørskapssystemet, som inkluderer offentlig sektor (slik som rådgiverstillinger i Innovasjon Norge, Selskapet for Industrivekst, inkubatorer, næringshager, næringsetat i kommune/fylkeskommune, Forskningsrådet, teknologioverføringskontorer), kommersialisering av innovasjon og spin-off aktivitet i etablert næringsliv (for eksempel karriere innen teknologiledelse, forretningsutvikling, og som innovasjonsanalytiker), innen konsulentsektoren og som gründer av egne bedrifter, enten alene og/eller i team med andre og en akademisk karriere som forsker/foreleser. Med en sterk kjernekompetanse innen mulighetsundersøkelser, samt utvikling av generelle entreprenørielle ferdigheter og tankesett, gjør dette at kandidater med en mastergrad i entreprenørskap og forretningsutvikling vil være pådrivere for entreprenørskap, innovasjon og endring i ulike næringer og industrier, i både privat og offentlig sektor.

Utenlandsopphold

Masteren i Entreprenørskap og forretningsutvikling tilrettelegger for utveksling i tredje semester, hvor studentene kan dra til Deakin University (Australia). Det er også muligheter for utveksling sommeren mellom andre og tredje semester gjennom samarbeid med Gründerskolen på Universitetet i Oslo og gjennom valgemnet LED5007 Ledelse i praksis

Videre utdanning

Det er mulig å kvalifisere for ph.d. i bedriftsøkonomi ved HHN etter Master i entreprenørskap og forretningsutvikling, forutsatt at studenten totalt har fem års høyere utdanning. Et tillegg på 30 studiepoeng må dermed påberegnes. Mastergraden i entreprenørskap og forretningsutvikling oppfyller kravet til 90 ECTS fordypning på masternivå innenfor et fagområde som er relevant for ph.d. prosjektet såfremt ph.d. prosjektet fokuserer tematisk på entreprenørskap, innovasjon og/eller forretningsutvikling.

Bachelorgrad eller tilsvarende grad av minimum 180 studiepoeng omfang, i henhold til Lov om universiteter og høgskoler (§3.5 Faglige bestemmelser – akkreditering) og Forskrift om krav til mastergrad (§3 Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang).

I tillegg må søkerne oppfylle et av de tre følgende krav til faglig fordypning:

  • Økonomi og samfunn - fordypning med minst 80 ECTS innenfor økonomisk, administrative eller samfunnsvitenskapelige fag
  • Helse og velferd - fordypning med minst 80 ECTS innenfor helse- eller sosialfag
  • Biovitenskap og havbruk - fordypning med minst 80 ECTS innenfor teknologiske, biologiske eller havbruksfag

Søkere må sende inn motivasjonsbrev, karakterutskrift og CV innen søknadsfristen angitt på våre nettsider. Søkere med ufullstendig dokumentasjon vil ikke bli behandlet.

CV-en må minst innehold (maks 2 sider):

  • Utdanning (hva, når og institusjon)
  • Arbeidserfaring (hva og når)
  • Frivillig/ulønnet arbeid/verv (hva og når)
  • Kurs (hva og når)

Søkere må kvalifisere for å bli innkalt til intervju. Kandidater velges basert på en helhetlig vurdering av karakterer, CV og motivasjonsbrev. Kandidater som kan vise til engasjement i CV-en og/eller et motivasjonsbrev hvor det framgår en tydelig motivasjon for fagområdet og studieprogrammet, vil bli prioritert ved utvelgelse til intervju.

Intervju gjennomføres i mai måned. Kvalifiserte søkere rangeres etter intervjuet på bakgrunn av:

  1. Motivasjonsbrev. Gis en poengsum mellom 1 og 5 som teller 20 % av samlet vurdering.
  2. Intervju. Ved intervjuet gis en poengsum mellom 1 og 5 som teller 80 % av samlet vurdering.
  3. Dersom to studenter oppnår samme totale poengsum, vil poengsummen på intervjuet avgjøre.

Kunnskap

Etter å ha fullført dette studiet skal kandidaten

• ha avansert kunnskap om konsept- og forretningsutvikling

• ha avansert kunnskap om nøkkelbegreper, teorier og metoder innen innovasjon og entreprenørskap

• ha inngående kunnskap om hvordan tverrfaglighet bidrar til å se, skape og utvikle forretningsmuligheter

• kunne reflektere kritisk over hvordan entreprenørskap kan bidra til bærekraftig utvikling

• ha kunnskaper om internasjonal forskning og variasjoner i perspektiver på fagområdet innovasjon og forretningsutvikling

• ha innsikt i ideskaping og konseptutvikling, evaluering og analyse av innovasjons- og forretningsmuligheter, forretningsutvikling, drift og styring av forretningsprosesser, samt oppskalering av virksomhet

• ha erfaringsbasert kunnskap i teamarbeid og prosjektledelse

Ferdigheter

Etter å ha fullført dette studiet skal kandidaten kunne

• analysere eksisterende teorier, metoder og praksis innen entreprenørskapsrelaterte områder, og arbeid selvstendig med praktisk (dvs. oppstartsrelatert) og teoretisk (dvs. forskningsrelatert) problemløsning

• utforske entreprenørielle ideer og muligheter og bidra til innovasjon og endring i både start-ups og etablerte organisasjoner

• arbeide med komplekse problemstillinger, håndtere usikkerhet og skape framdrift i prosjekter som krever problemløsning og læring underveis

• bruke kunnskap om forretningsutvikling for å starte en bedrift

• vurdere og analysere entreprenørielle ideer og muligheter for å identifisere den videre prosessen med mål om å utvikle disse til å bli verdiskapende prosjekter og oppstartsbedrifter

• bruke relevante teorier og metodiske tilnærminger (fra både entreprenørskap og innovasjon) om et spesifikt problem

• bruke entreprenørskapskompetanse for å bidra til bærekraftig utvikling

• benytte seg av opparbeidet kunnskap og tidligere erfaringer til å handle og eksperimentere i forskjellige entreprenørielle kontekster

• identifisere, samle inn og kritisk bruke informasjon fra interne og eksterne kilder

• gjennomføre selvstendig forskning med fokus på entreprenørskap og forretningsutvikling

• bidra til innovasjonsprosjekter og kommersialisering av egne eller andres produkt- og tjenesteeideer

• analysere internasjonal forskning innen innovasjon og entreprenørskap

• analysere egen og andres kunnskap og praksis med entreprenørskap i lys av aktuelle teorier

Generell kompetanse

Etter å ha fullført dette studiet skal skal kandidaten kunne

• analysere relevant forskningsbasert kunnskap om entreprenørskap og intraprenørskap i forskjellige miljøer

• diskutere faglige temaer basert på erfaring fra egen praksis

• bidra til utviklingen av et gründer- og innovasjonssamfunn

• kommunisere selvstendig arbeid, både muntlig og skriftlig

• være dyktige på endringsprosesser, inneha gode analytiske ferdigheter og et kritisk tankesett

• utnytte kunnskap og erfaring som er nødvendig for å opptre som endringsagenter i ulike kontekster, samt beherske verktøy for å gripe entreprenørielle ideer og muligheter og omgjøre dette til forretningsmuligheter

Leder i Spark Nord Jakob Brattli Sørensen

Da bestefar ble syk, ble femtenårige Jakob gründer

Bestefar. Vi må faktisk starte der. For selv om Jakob Brattli Sørensen (23) vokste opp i Trøndelag, og bestefar bodde i Lavangen i Troms, så gjorde det ufattelig stort inntrykk på barnebarnet da en hjertehendelse endret livet i nord.