Student i trappa ved biblioteket i Bodø
Årsstudium

Personalledelse og kompetanseutvikling

Bodø, Levanger, Vesterålen

Det samlingsbaserte årsstudiet i personalledelse og kompetanseutvikling gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring.


Om studiet

Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.
Studiet er samlingsbasert.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det tilbys ikke utveksling på dette programmet
Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning, eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.

Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale kunnskapsområder er kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse
 • demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelse- og kompetanseutvikling både innen privat og offentlig sektor
 • har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
 • har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon
 • har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og treffe faglige begrunnede valg på denne bakgrunnen
 • kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid
 • kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.