Personalledelse og kompetanseutvikling

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

OR280S
10 sp
OR214S
20 sp

Vår 2025 (2. semester)

OR213S
10 sp
RE105S
20 sp
På arbeidsmarkedet i dag er det ikke bare et spørsmål om antall arbeidsplasser, men også om kvaliteten på arbeidsplassene. I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle arbeidsplasser. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde den kompetente og utdannede arbeidskraft.

Ved fullført studium har kandidaten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor personalledelse og kompetanseutvikling, hvor sentrale kunnskapsområder er kommunikasjon, organisasjonspsykologi, arbeidsrett og kompetanseledelse
 • demonstrerer forståelse og kunnskap om personalledelse- og kompetanseutvikling både innen privat og offentlig sektor
 • har innsikt i juridisk tenkemåte og metode
 • har innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon
 • har kunnskap om personalledelsens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet. Sentralt står her også bred kunnskap om den norske arbeidslivsmodellens fremvekst, kjennetrekk og utvikling

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og kompetanseutvikling, og treffe faglige begrunnede valg på denne bakgrunnen
 • kan reflektere over egen personalledelse, og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har en grunnleggende forståelse av og kunnskap om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor personalledelse, som gjør at hun/ham imøtekommer kravene for å lede andre mennesker i arbeid
 • kjenner hvordan forutsetningene for arbeid både i offentlige og private virksomheter endres og påvirkes, både nasjonalt og internasjonalt

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.
Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning, eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.
Studiet er samlingsbasert.
Det tilbys ikke utveksling på dette programmet
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

De ulike delene av studieprogrammet har forskjellige vurderingsformer i form av hjemmeeksamen og skoleeksamen.

Vurderingsordning/eksamen for emner i dette studieprogrammet er beskrevet i Studentweb.

Exams and assessments for courses in this study program is described in Studentweb.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.