Studenter står samlet i en ring og prater sammen
Bachelor

Sosiologi og samfunnsanalyse

Levanger

Bachelorstudiet i sosiologi og samfunnsanalyse er et samlingsbasert studium som gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg.


Om studiet

Lurer du på hvordan datingappen på mobilen din påvirker måten vi skaper intime relasjoner på i dag? Hvorfor er det så mange av oss som tyr til selvhjelpslitteratur når vi opplever utfordringer i livet? Ønsker du lære mer om hvilken sammenheng er det mellom jobbene du kommer til å ha i framtiden og det hjemmet du vokste opp i? Da er en bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse studiet for deg.

Hva kan du jobbe som?

Sosiologi tilbyr en analytisk beredskap og metodiske ferdigheter som er svært etterspurt i arbeidslivet. Mange ferdigutdannede sosiologer får arbeid innen politisk rådgivning, privat næringsliv, informasjon og kommunikasjonsarbeid, HR, forskning og undervisning, ideelle organisasjoner samt konsulent- og rådgivningsvirksomhet.

Det planlegges 2-3 samlinger hvert semester.

I høstsemesteret 2024 vil det bli følgende samlingsdatoer;

 • Uke 36 - 4.-6 september (fysisk samling)
 • Uke 40 - 1.-3. oktober (fysisk samling)
 • Uke 44 - 29.-30. oktober (digital samling)


Det vil komme info om sted for samlingene og info om overnattingstilbud.

Innimellom samlingene legges det opp til ulike læringsaktiviteter, slik at oppgaver og frister vil bli spredt jevnt utover i semesteret.

I tillegg til undervisning vil samlingene også omfatte ekskursjoner til både private bedrifter og offentlig sektor. Et samlingsbasert studium gir anledning til en annen type læringsintensitet enn et tradisjonelt campusbasert studium, og som student vil du oppleve et aktivt undervisningsopplegg med vekt på gruppearbeid.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Sosiologi er et bredt fag som omfatter kunnskaper om samfunnet vi lever i, samtidig som den gir bedre selvinnsikt og forståelse for mennesker rundt oss.

Bredden i faget gjør at vurderingen av realkompetanse også åpner for en ganske bred vurdering av realkompetanse. Dette betyr at erfaring fra alle sektorer, offentlig, privat og frivillig, vil bli vurdert som relevant. Ulike typer oppgaver vil også bli vektlagt i vurderingen av realkompetanse. Dette kan for eksempel være arbeid med mennesker, kunderelasjoner eller omsorgsarbeid, eller oppgaveorientert arbeid, for eksempel deltakelse i prosjekter, utviklingsarbeid o.l.

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet. Det er anbefalt å dra på utveksling i semester 5. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner:

Mittuniversitetet (Sverige)
University of Northern British Columbia (Canada)
University of Alaska Fairbanks (USA)
University of Greenland (Danmark)

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Bachelorgradsstudiet i sosiologi og samfunnsanalyse gir grunnlag for opptak på master i samfunnsanalyse ved Nord universitet. Den kan også danne grunnlag for opptak til andre samfunnsvitenskapelige masterutdanninger ved Nord universitet eller ved andre utdanningsinstitusjoner.

Ved fullført grad forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har bred kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien
 • har en kritisk forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
 • kan tilegne seg ny kunnskap i faget
 • kan beskrive og analysere samspill mellom globale og lokale samfunnsforhold og trekke inn et kritisk bærekraftperspektiv på ulike samfunnsforhold
 • kan identifisere og skille mellom ulike metoder for å studere samfunnet og sosiale prosesser
 • kjenner til samfunnets struktur og oppbygning samt hvordan samfunnet påvirker menneskers liv
 • kjenner til og kan redegjøre for ulike forskningsmetoder i faget

Ferdigheter:

 • kan anvende sosiologiske teorier og analysemåter i behandling av spesifikke tema
 • kan reflektere kritisk over faget og utøvelsen av det
 • kan tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser et saksfelt eller en problemstilling
 • kan gjøre seg nytte av relevante forskningsmetoder
 • kan vurdere etiske utfordringer i utøving av faget

Generell kompetanse:

 • kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • kan betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og foreta faglig og etisk begrunnede valg
 • kan inngå i faglig forankret dialog og kritisk, kvalifisert diskusjon med om ulike deler av samfunnsutviklingen
 • kan identifisere mulige bidrag til løsninger og nytenkning i tilknytning til konkrete samfunnsutfordringer på bakgrunn av sosiologiske analyser og problembeskrivelser
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Teaching model
Samlingsbasert