Mennesker i byrom
Bachelor

Sosiologi og samfunnsanalyse

Bodø, Levanger

Bachelorstudiet i sosiologi og samfunnsanalyse gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg.

Studiet har ikke opptak høsten 2023

Om studiet

Hvordan formes et samfunn? Drives samfunnsutviklingen frem av samhold eller konflikt? Hvordan kan en forklare at noen er fattige og andre rike? Velger ungdom utdannelse fritt, eller styres utdanningsvalget av den norske kulturen?

Bachelorgradsstudiet i sosiologi og samfunnsanalyse gir en bred og grundig innsikt i hvordan samfunnet og det sosiale liv fungerer, hvilke krefter som former samfunnet og hva som påvirker menneskers handlinger og valg.

Hva kan du jobbe som?

Sosiologi er et fag som gir deg svært varierte jobbmuligheter. Sosiologiske kunnskaper er anvendelige i en rekke ulike bransjer og stillinger. Dette kan for eksempel være innenfor kommunikasjon og media, konsulent og forretningsutvikling, organisasjon og personal ,offentlige tjenester og forvaltning, helse og sosialtjenester, ideelle organisasjoner, forskning, undervisning, eller som grunnlag for å starte egen bedrift. 

Innenfor alle disse bransjene er det ulike stillinger hvor dine sosiologiske kunnskaper blir etterspurt. Både i det private og offentlige er sosiologer som regel ikke ansatt i en stilling som «sosiolog». Stillinger hvor du ofte finner ansatte med bakgrunn i sosiologistudier, er for eksempel informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere, politisk rådgiver, HR – rådgiver, og andre typer konsulenter, rådgivere, prosjektkoordinatorer og liknende. 

Noen velger å studere videre, og tar mastergrad. Dette åpner for mer spesialiserte og kunnskapskrevende stillinger i privat og offentlige virksomheter, og er ofte en forutsetning for ulike lederstillinger. Det er også mulig å ta en doktorgrad i sosiologi, og de fleste som gjør dette jobber med forskningsoppgaver i det offentlige og private. 

Det er også mulig å bruke fagbakgrunnen inn mot utdanningssektoren, med pedagogisk tilleggsutdanning som gjør deg kvalifisert som lærer. Mulighetene er mange!

Utenlandsopphold

Studieprogrammet gir mulighet for studieopphold i utlandet. Det er anbefalt å dra på utveksling i semester 5. Fakultetet har samarbeidsavtale med flere utenlandske universiteter og er behjelpelig med kontaktetablering og planlegging av studieoppholdet. Vi kan anbefale følgende partnerinstitusjoner:

Mittuniversitetet (Sverige)
University of Northern British Columbia (Canada)
University of Alaska Fairbanks (USA)
University of Greenland (Danmark)

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Mer om utveksling

Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise.

Videre utdanning

Bachelorgradsstudiet i sosiologi og samfunnsanalyse gir grunnlag for opptak på master i samfunnsanalyse ved Nord universitet. Den kan også danne grunnlag for opptak til andre samfunnsvitenskapelige masterutdanninger ved Nord universitet eller ved andre utdanningsinstitusjoner. 

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse .

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Sosiologi er et bredt fag som omfatter kunnskaper om samfunnet vi lever i, samtidig som den gir bedre selvinnsikt og forståelse for mennesker rundt oss.

Bredden i faget gjør at vurderingen av realkompetanse også åpner for en ganske bred vurdering av realkompetanse. Dette betyr at erfaring fra alle sektorer, offentlig, privat og frivillig, vil bli vurdert som relevant. Ulike typer oppgaver vil også bli vektlagt i vurderingen av realkompetanse. Dette kan for eksempel være arbeid med mennesker, kunderelasjoner eller omsorgsarbeid, eller oppgaveorientert arbeid, for eksempel deltakelse i prosjekter, utviklingsarbeid o.l.

 

Annen arbeidserfaring vil også vurderes.

Ved fullført grad forventes det at kandidaten har oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om sentrale begreper, temaer og teoretiske retninger i sosiologien
 • har innsikt i hvordan samfunnet er bygget opp og fungerer
 • har en kritisk forståelse av hvordan samfunnet både former og formes av menneskers liv, interesser og handlingsvalg
 • kjenner til ulike forskningsområder i faget
 • kan identifisere og skille mellom ulike metoder for å studere samfunnet og sosiale prosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende sosiologiske teorier og analysemåter i behandling av spesifikke tema
 • kan reflektere kritisk over faget og utøvelsen av det
 • kan tilegne seg informasjon og fagkunnskaper og framstille dette slik at det belyser et saksfelt eller en problemstilling
 • kan gjøre seg nytte av relevante forskningsmetoder
 • kan vurdere etiske utfordringer i utøving av faget

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle faglig innhold både muntlig og skriftlig
 • kan jobbe selvstendig med en gitt problemstilling
 • kan betrakte problemstillinger fra ulike perspektiver og foreta faglig og etisk begrunnede valg