Husdyrvitenskap

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

KJE1001
0 sp
KJE1000
7.5 sp
HUS1006
7.5 sp

Vår 2025 (2. semester)

HUS1008
7.5 sp
BIO1009
7.5 sp
Obligatoriske emner
HUS1009
7.5 sp

Høst 2025 (3. semester)

HUS2005
7.5 sp
HUS2004
7.5 sp
HUS1004
7.5 sp

Vår 2026 (4. semester)

HUS2006
7.5 sp
Anbefalte valgemner 4. semester
HUS2007
7.5 sp
REG1003
7.5 sp
HUS2009
7.5 sp

Høst 2026 (5. semester)

HUS3301
7.5 sp

Vår 2027 (6. semester)

Obligatoriske emner
HUS2010
15 sp
HUS2012
15 sp
Anbefalte valgemner 6.semester
HUS2151
7.5 sp
MAT1014
7.5 sp

Bachelor i husdyrvitenskap er en tverrfaglig utdanning som kombinerer biologiske og husdyrfaglige emner med tekniske og økonomiske emner. Dette gir deg en unik kompetanse som er ettertraktet i yrkeslivet. Studiet gir deg også bred biologisk basiskunnskap som er etterspurt i en rekke ulike jobber.

I første del av studiet lærer du om dyrevelferd, husdyrmiljø, klima, bærekraft, fôrdyrking, husdyrernæring, bygningsplanlegging og økonomi. Kunnskapen fra disse emnene knyttes sammen og anvendes når vi senere i studiet tar for oss produksjon og hold av de ulike husdyrartene. Artene vi fokuserer på er storfe, sau, geit, svin, fjørfe, hest og hund. Gjennom en slik faglig progresjon i studiet, og med flere prosjektoppgaver sammen med næringslivet, lærer du å analysere og planlegge husdyrhold under varierende betingelser. Dyrevelferd, produksjon og driftsoptimalisering er gjennomgående tema i studiet.

Gjennom bacheloroppgaven i siste studieår får du anledning til å fordype deg faglig i et tema som du er spesielt interessert i. Du kan gjerne skrive oppgaven sammen med en medstudent, i samarbeid med næringslivet eller som deltaker i et av forskningsprosjektene våre.

I vårsemestrene har studieplanen ett eller flere valgemner. Valgemnene kan du erstatte med emner fra andre studieprogram som f.eks. Naturforvaltning, Bærekraftig økonomi og bioproduksjon eller Økonomi og administrasjon. Du kan også få godkjent tidligere fullførte emner fra Nord universitet eller andre universiteter og høgskoler. Bytte av valgemner må du avklare med studieveileder. Merk at valgemnet Matematikk og statistikk for biologer (MA116F) er påkrevd for å kvalifisere for opptak til master i biovitenskap. Nord universitet tar forbehold om et tilstrekkelig antall oppmeldte studenter for å gjennomføre undervisning i valgemnene.

Utdanningen ligger på InnoCamp, som er Nord universitet sitt studiested på Steinkjer. På InnoCamp er universitetet samlokalisert med en rekke virksomheter innen forskning, næringsutvikling og landbruk. Dette gir deg som student en unik mulighet til å koble utdanningen til relevant forskning og næringsliv. Studiestedet ligger dessuten i et viktig område for norsk matproduksjon, og flere øvinger og utferder legges til gårdsbruk og andre bedrifter lokalt. Vi samarbeider også med Mære landbruksskole, hvor vi benytter skolens husdyravdelinger både til forskning og undervisning.

Studenter må ha gjennomført et sikkerhetskurs før de kan bruke spesialrom, spesialutstyr eller utføre prosedyrer som medfører forhøyet risiko.

Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Studiet er campusbasert og tilbys ikke via nett eller samling.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om husdyras anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • har bred kunnskap om produksjonsøkonomi og bygningsløsninger innen husdyrproduksjonene, og om sentrale klimaspørsmål tilknyttet landbruket
 • har kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • har bred kunnskap om rammevilkårene for norsk landbruk og næringa sin betydning for samfunnet
 • kjenner til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrproduksjon og kan oppdatere sin kunnskap innen det landbruksfaglige området

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på landbruksfaglige problemstillinger
 • kan reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd og godt økonomisk resultat
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse landbruksfaglige problemstillinger
 • kan bruke ulike verktøy og uttrykksformer for å analysere, planlegge og presentere optimale driftsopplegg for ulike husdyrslag

Generell kompetanse

 • har god innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kan planlegge og gjennomføre større, varierte arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kan innhente, kvalitetssikre og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng og presentere dette for andre
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd
 • kjenner til nyskaping og nyskapingsprosesser og kan relatere dette til tradisjonell landbruksdrift og til tilleggsnæringer på gårdsbruk

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring:

Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Studiet gir kompetanse for arbeid innen

 • rådgivning- og konsulenttjenester
 • utviklings- og informasjonsarbeid
 • driftsledelse
 • innovasjon og entreprenørskap
 • planlegging og mekanisering av bygninger for husdyr
 • eget husdyrhold
 • undervisning (dersom du i tillegg har pedagogikk)

Kandidater fra husdyrstudiet jobber i dag blant annet i bedrifter tilknyttet landbruk og matproduksjon (som f.eks. samvirkebedrifter og private varemottakere), i landbrukets fagorganisasjoner, i offentlig forvaltning (statsforvaltere, kommuner, landbruksdirektoratet, m.fl.), hos fôr- og utstyrsleverandører til landbruket, på eget gårdsbruk, på naturbruksskoler og i frivillige organisasjoner.

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap og Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester, alternativt 4. semester. Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida?Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet. Fjerde semester egner seg vest for utenlandsopphold

Våre ansatte hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Frist for å søke utveksling i vårsemesteret er 1. september.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.

Vurdering av studentene skjer gjennom ulike eksamensformer (se emnebeskrivelsene) og iht. NOKUTs forskrifter.

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent. Vi viser til lover, forskrifter og retningslinjer.

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og semesterevalueringer, samt av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Studieplanen kan endres årlig på bakgrunn av behov og ønsker som kommer fram gjennom studieevalueringer eller muligheter i arbeidsmarkedet.

Praksis i husdyrvitenskap er et valgemne hvor du tilegner deg relevant arbeidserfaring gjennom å delta i det daglige arbeidet i en bedrift, institusjon eller organisasjon. Etter endt praksisopphold skal studentene i emnet dele og drøfte sine erfaringer sammen med faglærere gjennom et erfaringsseminar.