Kyr på jordet
Bachelor

Husdyrvitenskap

Steinkjer

Vil du være med å utvikle morgendagens matproduksjon, sikre god dyrevelferd og bidra til et bærekraftig landbruk?


Om studiet

Samfunnet vårt gjennomgår store endringer, hvor matsikkerhet blir stadig viktigere. Hvordan vi produserer maten vår og hva vi ser på som god dyrevelferd er i stadig utvikling. Samtidig gjør klimaendringer at landbruket utfordres til å finne nye og mer klimavennlige løsninger. Ny teknologi, som roboter, virtuelle gjerder, droner og big data, gir nye muligheter for smartere matproduksjon.

Bachelor i husdyrvitenskap gir deg kunnskap om dyr, dyrevelferd, teknologi og klima. Studiet knytter teoretisk kunnskap til praktiske problemstillinger gjennom tett kontakt med næringslivet. Til sammen gir dette deg kompetansen du trenger for å bidra til at vi i framtida kan produsere trygg mat på en bærekraftig måte.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir kompetanse for arbeid innen

 • rådgivning- og konsulenttjenester
 • utviklings- og informasjonsarbeid
 • driftsledelse
 • innovasjon og entreprenørskap
 • planlegging og mekanisering av bygninger for husdyr
 • eget husdyrhold
 • undervisning (dersom du i tillegg har pedagogikk)

Kandidater fra husdyrstudiet jobber i dag blant annet i bedrifter tilknyttet landbruk og matproduksjon (som f.eks. samvirkebedrifter og private varemottakere), i landbrukets fagorganisasjoner, i offentlig forvaltning (statsforvaltere, kommuner, landbruksdirektoratet, m.fl.), hos fôr- og utstyrsleverandører til landbruket, på eget gårdsbruk, på naturbruksskoler og i frivillige organisasjoner.

Praksis i husdyrvitenskap er et valgemne hvor du tilegner deg relevant arbeidserfaring gjennom å delta i det daglige arbeidet i en bedrift, institusjon eller organisasjon. Etter endt praksisopphold skal studentene i emnet dele og drøfte sine erfaringer sammen med faglærere gjennom et erfaringsseminar.

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse gjelder følgende krav for dette studieprogrammet:

Relevant yrkeserfaring:

Arbeid innen jordbruk, skogbruk, veterinær-/dyreklinikk, service- og foredlingsbedrifter tilknyttet landbruket, landbrukets fagorganisasjoner, offentlig landbruksforvaltning og andre relaterte næringer/organisasjoner.

Relevant utdanning:

Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen er for eksempel grønne fag, økonomisk-administrative fag og tekniske fag.

Videre gjelder følgende faglige krav:

 • Matematikk fra Vg1
 • Naturfag fra Vg1

Har du tenkt på å reise til utlandet i løpet av studietida?Landbruk er ei internasjonal næring. For videre utvikling av norsk landbruk er det viktig å utveksle erfaringer og kompetanse med internasjonale fagmiljøer. Vi oppfordrer derfor våre studenter til å studere et semester i utlandet. Fjerde semester egner seg vest for utenlandsopphold

Våre ansatte hjelper deg gjerne med råd og veiledning. Ta kontakt med vår internasjonale koordinator, Jose de Pool, for mer informasjon.

Frist for å søke utveksling i vårsemesteret er 1. september.

Utvekslingsavtaler ved FBA

Studiet kvalifiserer for Master i biovitenskap og Nordisk master i bærekraftig produksjon og utnyttelse av marine bioressurser ved Nord universitet. For opptak til biovitenskap kreves tilleggsemne innen matematikk/statistikk som vil være mulig å ta fortrinnsvis 6. semester, alternativt 4. semester. Ta kontakt med studieveileder eller studieprogramansvarlig for nærmere informasjon. Studiet kvalifiserer også for masterstudier ved andre norske eller utenlandske universiteter.

Etter fullført studium skal kandidaten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om husdyras anatomi og fysiologi, helse, velferd og produksjon
 • har bred kunnskap om produksjonsøkonomi og bygningsløsninger innen husdyrproduksjonene, og om sentrale klimaspørsmål tilknyttet landbruket
 • har kunnskap om offentlige lover og forskrifter som er viktige for husdyrholdet
 • har bred kunnskap om rammevilkårene for norsk landbruk og næringa sin betydning for samfunnet
 • kjenner til viktig forsknings- og utviklingsarbeid innen husdyrproduksjon og kan oppdatere sin kunnskap innen det landbruksfaglige området

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på landbruksfaglige problemstillinger
 • kan reflektere over hvordan husdyrhold bør drives for å oppnå god dyrevelferd og godt økonomisk resultat
 • kan finne, vurdere og henvise til fagstoff for å belyse landbruksfaglige problemstillinger
 • kan bruke ulike verktøy og uttrykksformer for å analysere, planlegge og presentere optimale driftsopplegg for ulike husdyrslag

Generell kompetanse

 • har god innsikt i og forståelse for fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til husdyrvelferd og -produksjon
 • kan planlegge og gjennomføre større, varierte arbeidsoppgaver, alene eller som del av en gruppe, i tråd med etiske normer
 • kan innhente, kvalitetssikre og bruke relevant informasjon i en faglig sammenheng og presentere dette for andre
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer innen fagmiljøet og derigjennom bidra til utvikling av et lønnsomt husdyrhold basert på god dyrevelferd
 • kjenner til nyskaping og nyskapingsprosesser og kan relatere dette til tradisjonell landbruksdrift og til tilleggsnæringer på gårdsbruk
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin med headset og kamera. Studentene må kjøpe egen laboratoriefrakk til bruk i emner med laboratorieøvelser. Det kan bli krav om egenandeler på enkelte ikke-obligatoriske utferder.