Vernepleie

Se studieprogram

Vår 2024 (2. semester)

PRA1022
10 sp

Høst 2024 (3. semester)

Vår 2025 (4. semester)

VPL1008
10 sp
PRA2027
20 sp

Vernepleierutdanningen ved Nord universitet vektlegger individets ressurser, samfunnsdeltagelse, medborgerskap og likeverdige tjenester til alle.

Vernepleierutdanningen utdanner samfunnsengasjerte og reflekterte helse- og sosialpolitiske aktører med høy etisk bevissthet og gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.

I utdanningen utvikler kandidaten ferdigheter i målrettet og systematisk arbeid for å kunne utvikle tjenester kjennetegnet av kritisk og innovativ tenkning på individ- og systemnivå.

Undervisningen gis ved universitetet og i direkte brukerrettet praksis. Studieprogrammet består av 12 emner, der fire av emnene, 55 studiepoeng, er praksisstudier og åtte emner, 125 studiepoeng, er teoristudier. Samlet arbeidsmengde er beregnet til 1500 timer hvert studieår. Utdanningen bygger på en sosiokulturell forståelse av læring som innebærer at mennesker lærer når de er aktive medskapere i kunnskapsprosesser. Vernepleierstudiet vektlegger derfor samarbeidslæring og studentaktive læringsformer. Det innebærer at studentene må ta ansvar for å bidra i læringen. To av teoriemnene er felles for alle helsefagutdanninger i Nord universitet. Emnene bygger på felles forskrift for helse- og sosialfagutdanningene og gir studentene erfaring med samarbeid på tvers av studieprogram. Utdanningen avsluttes med en bacheloroppgave på 20 studiepoeng, hvor studenten bidrar til fagutvikling gjennom å belyse en aktuell problemstilling i praksisfeltet.

Kunnskapsområde 1 Profesjon, etikk og samarbeid

Kunnskap: Har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling og samarbeid

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap for å kritisk diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid

Generell kompetanse: Har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn

Kunnskapsområde 2 Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering.

Kunnskapsområde: Har bred kunnskap om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Ferdighet: Kan anvende relevante metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak

Generell kompetanse: Har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering

Kunnskapsområde 3 Helsefremming og helsehjelp

Kunnskap: Har bred kunnskap om sammenhenger mellom helse, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse og sykdom nasjonalt og globalt i et individ-, samfunns- og livsløpsperspektiv

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap som bidrar til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv

Generell kompetanse: Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov

Kunnskapsområde 4 Inkludering, deltakelse og rettigheter

Kunnskap: Har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering

Ferdighet: Kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakerne

Generell kompetanse: Kan formidle faglige synspunkter og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltakelse for personer med funksjonsnedsettelser

Kunnskapsområde 5 Kritisk tenkning, kunnskapsbasert praksis og innovasjon

Kunnskap: Har kunnskap om forskningsmetode og prinsipper og begreper for vurdering av vitenskapelig kvalitet

Ferdighet: Kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg (i yrkesutøvelsen)

Generell kompetanse: Kan planlegge og gjennomføre nytenkning og tjenesteinnovasjon for å bidra til systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser og bærekraftig utvikling i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører

Som vernepleier får du en allsidig og attraktiv kompetanse.

Vernepleiere jobber ofte som miljøterapeuter og bistår mennesker i deres hverdagsliv i ulike deler av helse-omsorgs- og velferdstjenestene. Som vernepleier legger du til rette for at mennesker med fysiske, psykiske og sosiale funksjonsvansker får muligheter for deltakelse i samfunnet på lik linje med andre.

Du kan blant annet arbeide innen hjemmebaserte tjenester, barnevern, i spesialisthelsetjenesten og i skole- og barnehagesektoren.

Etter avsluttet bachelorgrad kan du fordype deg innen et fagområde du er spesielt interessert i. Vernepleierutdanning kvalifiserer for mange ulike helse- og sosialfaglige videreutdanninger og masterstudier.

Hos oss kan du kan eksempelvis ta videre utdanning innen psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid, demensomsorg, velferdsteknologi, sosialt arbeid, veiledning, musikkbasert miljøbehandling og kunnskapsledelse.

Du kan ta teori- og praksisstudier i utlandet fra tre til fem måneder i 4. semester.

Erfaring fra utenlandsopphold vil gi deg verdifull kunnskap og minner for livet. Ved å reise på utveksling skaffer du deg kulturell forståelse, nye perspektiver og styrker dine kommunikasjonsferdigheter.

Les mer om utveksling

Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer egen bærbar PC med webkamera og hodetelefoner. Studenten må påregne ekstrautgifter til bolig og reise i forbindelse med praksisstudenter, jfr. Nord universitets retningslinjer.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet samt tilhørende retningslinjer på universitetets nettsider.
Utdanningen er omfattet av forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.