Kunst- og kulturfag på vent?

Illustrasjon av to barn som sitter med ryggsekk
Kunst- og kulturfag på vent?
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) inviterer til lansering av kartleggingen "Kunst og kulturfag på vent?".

Lansering av ny rapport

Torsdag 1. juni 2023 kl. 10.00 – 11.45. Litteraturhuset

Wergelandsveien 29, Oslo, Kverneland

Arrangementet strømmes direkte og fysisk deltakelse på lanseringen innebærer samtykke til dette. Med strømming ønsker vi å nå ut til flere av senterets mange målgrupper.

Satses det på praktiske og estetiske fag i skolen?

Det praktiske og estetiske innholdet i skolen har fått en tydelig plass i det nye læreplanverket, LK20. I Overordnet del, kapittel 1.4. (Kunnskapsdepartementet, 2017), skrives estetiske læringsprosesser fram som en forutsetning for elevenes danning og identitetsutvikling. De praktiske og estetiske fagenes betydning, muligheter og egenverdi understrekes i læreplaner for fag.

Fremtidens lærere skal kunne planlegge, gjennomføre og evaluere estetiske læringsprosesser i alle fag. Dette går fram blant annet i de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningene (Universitet- og høgskolerådet, 2016). Likevel er det usikkerhet rundt hvordan det arbeides med estetiske læringsprosesser i skolen og grunnskolelærerutdanningene. Hva er status? I rapporten Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene (By et al, 2020) kommer det fram at estetiske læringsprosesser synes å være lite integrert i grunnskolelærerutdanningene.

Et nytt kunnskapsgrunnlag

Kartleggingen er initiert av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) og gjennomført av Oxford Research, om lag ti år etter professor Anne Bamfords omfattende kartlegging av kunst- og kulturopplæringen i Norge (Bamford, 2012) Bamford ga tydelige signaler om behov og tiltak for å styrke kunst og kulturfaglig innhold i hele opplæringsfeltet, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken.

Men hva har egentlig skjedd?

En læreplan senere, innføring av femårige grunnskolelærerutdanninger og lærerutdanning for praktiske og estetiske fag, samt politiske strategier for økt skaperglede, engasjement og utforskertrang, erfarer Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen igjen behovet for å sette kunst- og kulturopplæringen i grunnskolen på agendaen.

Portrettbilde av Ann Karin Orset foran murvegg
– Mål om videre forskning: Målet med kartleggingen er å bidra med et kunnskapsgrunnlag som kan konkretisere nødvendige satsingsområder, iverksette tiltak og initiere videre forskning, sier Ann Karin Orset, senterleder ved KKS. Foto: Mats Jensaas.

Rapporten publiseres i forkant av lanseringen.

Program

Senterleder Ann Karin Orset ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen vil lede arrangementet. Sjefanalytiker Elisabet Sørfjorddal Hauge ved Oxford Research oppsummerer rapporten. Utdanningsdirektoratet vil delta, og vi håper at kunnskapsminister Tonje Brenna også har anledning til å bidra i forbindelse med lanseringen.

Panelsamtale
I tillegg til presentasjoner blir det en panelsamtale om situasjonen for kunst- og kulturfagene i grunnskolen, i lys av forskningsrapporten, LK20 og initiativer fra myndighetene knyttet til å styrke fagene i skolen. Noen av spørsmålene som reises er:

  • Hvilke utfordringer knyttes til de praktiske og estetiske fagene i skolen?
  • Hvor ligger mulighetene for styrking av kunst- og kulturfagene i skolen fram i tid?
  • Hvilke rammefaktorer, kompetansekrav og organisering av opplæringen trengs?
  • Hvordan kan satsing på praktiske og estetiske fag bidra i å løse utfordringene med elevenes motivasjon, mestring, læring og utvikling?

Panelet består av deltakere fra praksisfelt, lærerutdanning og organisasjoner:

  • Trine Ørbæk, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge (leder evalueringen av fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag)
  • Marit Krogtoft, førstelektor ved OsloMet/Nord universitet
  • Charlotte B. Myrvold, seniorrådgiver i DKS/Kulturtanken
  • Kristian U. Andaur styreleder i Samarbeidsforum for estetiske fag
  • Cathrine Torsvik Thingnes, rektor ved Apalløkka ungdomsskole.

Referanser

Bamford, A. (2012). Arts and Cultural Education in Norway 2010/2011: report. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. https://kunstkultursenteret.no/wp-content/uploads/2019/01/Arts-and-Cultural-Education-in-Norway-2010-2011.pdf  

By, I. Å., Holthe, A., Lie, C., Sandven, J., Vestad, I. L., & Birkeland, I.M., (2020). Estetiske læringsprosesser i grunnskolelærerutdanningene. Helhetlig, integrert og forskningsbasert? Rapport til Kunnskapsdepartementet, 24. juni 2020. https://www.regjeringen.no/contentassets/ea18f23415a14c8faaf7bc869022afc2/estetiske-laringsprosesser-i-grunnskolelarerutdanningene.pdf

Kunnskapsdepartementet (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen/id2570003/ 

Universitets- og høgskolerådet. (2016).Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanning 1-7.  https://www.uhr.no/_f/p1/ibda59a76-750c-43f2-b95a-a7690820ccf4/revidert-171018-nasjonale-retningslinjer-for-grunnskolelarerutdanning-trinn-1-7_fin.pdf

Universitetet i Sørøst-Norge. (u.å.). Evaluering av fagfornyelsen: planlegging og gjennomføring av undervisning i praktiske og estetiske fag (EVAPE25). https://www.usn.no/forskning/prosjekter/andre-prosjekter/evaluering-av-fagfornyelsen/evape25/

Om senteret

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) bidrar til økt kvalitet i kunst- og kulturfagene i hele opplæringsløpet fra barnehage til lærerutdanning.

KKS jobber for økt interesse og kvalitet i kunst- og kulturfagene i barnehage og grunnopplæringen. Senteret utvikler og formidler fagdidaktiske ressurser, kurs og konferanser. Gjennom flere år har senteret utviklet en omfattende digital ressursbase.

Senteret ble oppnevnt av Kunnskapsdepartementet i 2007 og har et nasjonalt oppdrag. Ansvaret for senteret ble overført til Nord universitet i 2018, og er organisatorisk tilknyttet Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.