Rapport: Nord-Norge kan bli et «Silicon Valley»

Et sommerlig bilde fra Bodø ved Saltstraumen.

Fremtidens nord: Rapporten viser fire fremtidsscenarioer for fremtidens Nord-Norge. Her fra Bodø. Foto: iStock.com/Everste.

Rapport: Nord-Norge kan bli et «Silicon Valley»
Store muligheter for landsdelen – om alt klaffer.

Det er folk fra Nordområdesenteret ved Nord universitet som, i samarbeid med Kunnskapsparken i Bodø og Dietz Foresight, står bak den nye rapporten.

Rapporten heter «Nord-Norge 2040: Scenarier for næringslivet», og viser fire scenarier for hvordan landsdelen kan utvikle seg de neste 20 årene.

I det mest optimistiske fremtidsbildet beskrives Nord-Norge som et slags «Sillicon Valley» i Arktis, der regionen har blitt «en høyborg for blågrønn vekst».

Scenariet har fått navnet «Det meste er nord», og i dette fremtidsbildet har Nord-Norge vokst til å bli landets mest fremtidsrettede næringsregion.

Nord-Norge har klart å legge om til foredling og høyteknologisk næringsvirksomhet

Fra rapporten

Troverdige framtidsscenarier

De andre scenariene er ikke like optimistiske.

I scenariet «Pendlersamfunn» beskrives en fremtid hvor Nord-Norge er i forfall og hvor mangelen på arbeidskraft er stor.

Det meste er Nord: Illustrert av Martin Losvik.

Mens i scenariet «Petroleum og rorbuer» har petroleum fått et oppsving, og store deler av norsk olje- og gassnæring har flyttet nordover.

Men heller ikke i det mest optimistiske scenariet er alt gull og grønne skoger.

Villere vær har her gjort flere kystsamfunn vanskelig å bo i, og reinbeiteområdene har blitt redusert for å gjøre det lettere å starte opp med ny næringsvirksomhet.

Interesser som reindrift og naturvern har ikke lenger vetorett i kompliserte, kontroversielle næringspolitiske spørsmål

Fra rapporten

Selv om alle scenarioene er radikalt forskjellige, er de samtidig troverdige, ifølge rapporten.

De fire fremtidsbildene oppsummert:

  1. I scenariet «Pendlersamfunn» beskrives en fremtid hvor Nord-Norge er i forfall, og hvor det er sterk mangel på arbeidskraft. Strid om energiprosjekter, omfattende vern og konkurranse fra andre regioner og land har i dette scenariet ført til fraflytting og stillstand.
  2. I scenariet «Petroleum og rorbuer» har petroleum fått et oppsving, og store deler av norsk olje- og gassnæring har flyttet nordover.
  3. I «Råvareleverandør 2.0» har Nord-Norge fått sterk vekst og økt sysselsetting både i innlandet og langs kysten som følge av «grønn kolonisering» og råvareeksport.
  4. Og i det mest optimistiske utfallet, «Det meste er nord», har Nord-Norge blitt en høyborg for økonomisk vekst og er blitt landets mest fremtidsrettede næringsregion.

Opptrer sjelden med felles stemme

I rapporten påpekes det at Nord-Norge har flere gode kort på hånden.

For eksempel blir nordnorske miljøer stadig sterkere på teknologi, og den geopolitiske situasjonen gir nordområdene en nøkkelrolle.

Med en kombinasjon av fornybar energi, bærekraftig utvikling og høyteknologiske løsninger, peker rapporten på hvordan Nord-Norge har potensialet til å tiltrekke seg investeringer, talenter og innovasjon på en skala regionen aldri før har sett.

Samtidig som det ikke legges skjul på at utfordringene står i kø:

Nord-Norge er en langstrakt og oppsplittet landsdel som sjelden opptrer med felles stemme

Fra rapporten

Stor interesse

Andrey Mineev fra Nordområdesenteret på Nord universitet har ledet arbeidet med rapporten.

– Vi lever i en turbulent tid, hvor uforutsette 'Black Swan'-hendelser, som COVID-19 og geopolitiske konflikter, utfordrer vår evne til å planlegge og forutse fremtiden. Det krever at vi kontinuerlig oppdaterer vårt verdensbilde og lærer oss å navigere i usikkerheten, sier Mineev.

Rapporten ser med «friske øyne» på vekstpotensialet i nord etter turbulente år og en endret sikkerhetssituasjon i Europa, og tar for seg kritiske spørsmål som regionen står overfor:

Kan vi sikre nok folk og den rette kompetansen? Hvordan kan næringslivet drives på en bærekraftig måte? Og hvordan kan vi være i forkant med innovasjon?

Stor interesse: Mineev forteller om en stor interesse for analyser av denne typen. – Folk er bekymret for det som skjer i verden, og hvordan det kan forstås. Foto: Markus Johnsen Thonhaugen.

Målet med rapporten er ikke å spå nøyaktig hva som vil skje – dette er ikke prognoser, men å inspirere til handling og forberedelse for en usikker fremtid.

Alta kommune er blant de som alt har meldt interesse for å delta på et strategiverksted, med bakgrunn i denne rapporten.

Hvorvidt Nord-Norge kan bli et sted for høyteknologiske næringer, og slik sett Arktis sitt svar på «Silicon Valley», vil avhenge av en rekke veivalg fremover.

Vi håper og tror at dette vil være et godt utgangspunkt for nye analyser og scenarioprosesser, sier Mineev.

Les rapporten her.

Mann som står og jholder en presentasjon foran forsamling. Foto
Har jobbet med dette i to år: Rapporten er et resultat av lang tids arbeid. Her er Mineev avbildet under Nordlandskonferansen i Bodø. Foto: Sander Halvorsen, Statsforvalteren i Nordland.

Fakta om rapporten

  • «Nord-Norge 2040: Scenarier for næringslivet» er gjennomført av Nordområdesenteret ved Nord universitet i samarbeid med Kunnskapsparken i Bodø (KPB) og Dietz Foresight.
  • Utgangspunktet har vært arbeidsverksteder i Bodø, Alta og Tromsø med deltakere fra hele landsdelen og fra ulike miljøer – som næringsliv, kommune og fylkeskommune.
  • Deltakerne fikk i oppgave å studere fire ulike scenarioskisser med mål om å se nærmere på utviklingen i landsdelen i et 20-års-perspektiv. Resultatet er en dypere forståelse for dilemmaene som Nord-Norge må forholde seg til.
  • Scenariene inngår i arbeidet med å videreutvikle «Business Index North». Prosjektet har mottatt støtte fra Arktis 2030 (via Troms og Finnmark fylkeskommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune) og Sparebank 1 Nord-Norge (Samfunnsløftet).