Elev som arbeider med et nettbrett.
Master (5 år)

Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (samlingsbasert)

Bodø, Nesna

Ta lærerutdanning og bli lærer på 5. til 10. trinn! Utdanninga er samlingsbasert og gir deg gode muligheter til å gå rett ut i en meningsfull jobb.


Om studiet

Informasjon om ekstraordinært opptak til grunnskolelærerutdanningene, høsten 2024

Ønsker du en variert, spennende, og utfordrende studiehverdag? Er du klar for å utdanne deg til verdens viktigste yrke?

Hos oss kan du ta en grunnskolelærerutdanning på heltid som er nett- og samlingsbasert. Utdanningen kan passe for deg som ikke kan følge daglig undervisning på et studiested, men som kan møte på studiestedet inntil fire samlingsuker i semesteret kombinert med nettbasert undervisning mellom samlingene. Antall fysiske samlinger og organisering av nettundervisning er noe ulik på Nesna og i Bodø, men både de fysiske samlinger og nettundervisning har obligatorisk oppmøte. I Bodø finnes også tilbud for deg som ønsker å følge undervisningen ukentlig på campus. Les mer under.

Nesna:

Velger du Nesna som studiested, møter du der på de fysiske samlingene og følger nettundervisning mellom samlingene knyttet til Nesna. På Nesna vil det være seks samlingsuker pr. semester fordelt på tre fysiske samlinger og tre nettsamlinger. I tillegg er det totalt syv uker med praksis på 1.studieår. Mellom samlingene legges det opp til annen studieaktivitet i form av selvstudier og egenarbeid, alene eller i grupper. Se mer detaljert informasjon under «Samlinger».

Bodø:

Grunnskolelærerutdanningen i Bodø utlyses som samlings- og nettbasert utdanning, og det er det du må søke på. MEN: Undervisningen i Bodø er tilpasset flere studentgrupper. Ved studieoppstart velger du hvilken av de to gruppene du vil følge:

 1. For deg som møter opp fysisk når det er fellesundervisning (samlinger) og kombinerer dette med undervisningen på nett fra ditt hjemsted.
 2. For deg som ønsker å følge undervisning ukentlig på campus.

Det er åtte uker med fellesundervisning (samlingsuker fysisk i Bodø) som gjelder alle. Fire pr.semester. Øvrige uker møter de som velger nett – og samling mandag og torsdag kl. 13.15 – 16:00. De som velger å følge studiet campusbasert møter mandager, onsdager og torsdager kl. 08.15-11.30. I tillegg er det totalt syv uker med praksis på 1.studieår. Årets øvrige dager/tidspunkt er satt av til selvstudier, gruppearbeid etc. Utdanningen er et fulltidsstudium med obligatorisk deltakelse i undervisningen. Se mer detaljert informasjon under «Samlinger».

De eksamener som ikke går digitalt krever også oppmøte på campus.

En grunnskolelærer har varierte arbeidsoppgaver og ingen dager er like. I tillegg til å være en profesjonsutøver i klasserommet, må du kunne samarbeide godt med foresatte, kolleger og ulike hjelpeinstanser. Underveis i lærerutdanningen tilegner du deg kompetanse til å planlegge og drive god og variert undervisning, samt å legge til rette for et best mulig læringsmiljø, både faglig og sosialt.

Gjennom praksis får du oppleve og erfare lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden, samtidig som du får veiledning av en erfaren praksislærer. I starten av studiet velger du tre undervisningsfag. Ett av disse må være norsk eller matematikk. I tillegg er pedagogikk og elevkunnskap et obligatorisk fag. I løpet av studiet velger du også et masterfag som gir deg solid faglig fordypning.

Hva kan du jobbe som?

Denne utdanningen kvalifiserer til stillingsgruppe lektor, og til stillinger med krav om mastergrad, ved ansettelse i skolen.

Utdanningens allsidighet gir også et godt grunnlag for å gå inn i andre yrker som eksempelvis skoleadministrasjon, i media og i ulike typer personal- og informasjonsarbeid.

Samlinger for førsteårsstudentene studieåret 2024/2025 :

Med forbehold om endringer:

Nesna

 • Uker med fysiske samlinger på Nesna (mandag – fredag): 34, 36, 48, 2, 11 og 19.
 • Uker med nettsamling (mandag - fredag): 37, 41, 46, 8, 12 og 15.
 • Praksis: uke 42, 43, 44, 4, 5, 6 og 7.

Bodø

 • Uker med fellesundervisning (samlingsuker) som gjelder alle, uansett om man velger å følge studiet nett – og samlingsbasert eller campusbasert: mandag-fredag uke 34, 37, 41, 46, 2, 10, 14, 19.
 • Øvrige uker for deg som følger undervisningen på nett fra ditt hjemsted: Du møter lærerutdanner på nett mandager og torsdager kl. 13.15-16.00.
 • Øvrige uker for deg som følger undervisningen på campus: Du har undervisning mandager, onsdager og torsdager kl. 08.15-11.30.
 • Praksis: uke 42, 43, 44, 4, 5, 6, 7.

Årets øvrige dager/tidspunkt er satt av til selvstudier, gruppearbeid etc. Utdanningen er et fulltidsstudium med obligatorisk deltakelse i undervisningen. De eksamener som ikke går digitalt krever også oppmøte på campus.

med forbehold om endringer.


Du skal gjennomføre 115 dager praksis i løpet av studiet, og praksisopplæringen starter allerede første studieår. I starten legges det opp til observasjon av undervisning, og etter hvert skal du planlegge og gjennomføre egen undervisning. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.


Det er særbestemmelser om praksis på egen arbeidsplass for nett- og samlingsbaserte utdanninger. Studenter som starter på utdanningen høsten 2024, kan søke om å få gjennomføre praksis på egen arbeidsplass 3. og/eller 4. studieår. For utfyllende informasjon, se Praksishåndbok for grunnskolelærerutdanningene her.

Nord universitet gjennomfører sommeren 2024 et ekstraordinært opptak til ledige studieplasser på lærerutdanningene.

 • Fra 20. juli vil man kunne søke opptak til lærerutdanningene med KUN generell studiekompetanse, hvis det er ledige studieplasser. Krav om politiattest og medisinsk testing gjelder forsatt.
 • Det er IKKE mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse på ledige studieplasser.
 • Søknad til ledige studieplasser åpner 20. juli kl. 09.00, i søknadsweb. Det er førstemann til mølla som gjelder.
 • Les mer på opptakskontoret sin informasjonsside.
 • Vær oppmerksom på at kravene til snittkarakter i norsk og matematikk + skolepoeng gjelder fortsatt i hovedopptaket i år (de som søkte innen 15.april 2024).

Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av realkompetanse.

Spesielle opptakskrav:

Du må enten ha:

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)

Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2024 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.


Krav om politiattest
Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.

Krav om medisinsk testing
Som student ved lærerutdanningene plikter du å gjennomgå tuberkuloseundersøking dersom du de tre siste årene har oppholdt deg minst 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og skal være i Norge lengre enn tre måneder. Før du kan delta i praksisstudier, må du besvare et spørsmål om utenlandsopphold med tanke på tuberkulose. Dette gjøres som en del av semesterregisteringen i Studentweb. Se her for mer informasjon.

Du kan reise på utveksling til utlandet høsten i ditt tredje studieår. Du kan blant annet reise til Nederland, Slovenia, Danmark, Østerrike, Spania, USA, Australia, New Zealand og Japan.

Ta kontakt med Charlotta Maria Langejan for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med.

Du kan også lese mer om utveksling her.

Utdanningen kvalifiserer for opptak til doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet pedagogikk/spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven) har bred profesjonsretta kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole¿hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.