Grunnstudium i pedagogikk
Kortere studier

Grunnstudium i pedagogikk

Nett

Ønsker du mer pedagogisk kompetanse? Dette studiet passer for alle som vil ha kompetanse i både sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 


Om studiet

Studiet tar for seg pedagogikkens historie, idégrunnlag og plass i samfunnet. Sentrale teorier, problemstillinger og metoder innenfor sosialpedagogikk og spesialpedagogikk står også sentralt. Målgruppe for studiet er alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk. 

Hva kan du jobbe som?

Studiet passer for alle som ønsker å skaffe seg kompetanse innen pedagogikk med hovedvekt på sosialpedagogikk og spesialpedagogikk, f.eks. ingeniører eller andre med realfagsbakgrunn, sykepleiere, sosionomer, assistenter i barnehagen.

Undervisningen organiseres i 6 studiesamlinger à 4 dager.

Alle samlinger er fra mandag til og med torsdag, kl. 09:00 - 14:00, og er nettbaserte.

Samlingsuker:

Høst 2024: Uke 36, 41 og 46

Vår 2025: Uke 5, 9 og 15

Alle samlinger krever 80 % tilstedeværelse.

Ti dagers relevant observasjonspraksis. Dersom studentene har sin arbeidsplass der det utføres pedagogisk virksomhet, kan de ha praksis på egen arbeidsplass. Hvis ikke, må studenten selv finne egen relevant praksisplass.

Retningslinjer for praksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag samt mer informasjon om praksis finner du her.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves godkjent politiattest.

Ikke relevant
 

Kunnskap

Etter gjennomført studium skal kandidaten ha

 • kunnskap om pedagogikkens historie, idegrunnlag og plass i samfunnet, og om sosialpedagogikk og spesialpedagogikk som fagdisipliner og virksomhetsområder
 • grunnleggende kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og metoder innenfor fagområdene sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • kjennskap til hvordan en kan oppdatere seg faglig innen sosialpedagogikk og spesialpedagogikk
 • kunnskap om lovverk og rammebetingelser som gjelder for undervisningsarbeid

Ferdigheter

Etter gjennomført studium skal kandidaten kunne

 • anvende fagkunnskaper og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i forhold til praktiske og teoretiske problemstillinger innen sosial- og spesialpedagogikk, og treffe faglig begrunnede valg
 • planlegge og evaluere sosialpedagogisk og spesialpedagogisk arbeid på individ-, gruppe- og systemnivå 
 • planlegge og gjennomføre sosial- og spesialpedagogiske arbeidsoppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom relevante uttrykksformer

Generell kompetanse 

Etter gjennomført studium skal kandidaten

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til egen arbeidspraksis
 • kunne reflektere over egen faglige utøvelse, og kunne justere denne under veiledning
 • kunne finne fram til, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, og framstille dette slik at det belyser aktuelle problemstillinger innen det sosialpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidsfeltet
 • ha forståelse for samspillet individ-gruppe-samfunn, og kunne se pedagogisk arbeid i et systemperspektiv
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.