Den første litteraturgjennomgangen av ikke-finansiell rapportering i hybride organisasjoner

Husanboy og en gruppe vitenskapelig ansatte i Barcelona
Den første litteraturgjennomgangen av ikke-finansiell rapportering i hybride organisasjoner
Doktorgradsstipendiat Husanboy Ahunov fra Nordområdesenteret med en ny, i alle betydninger av ordet, publikasjon.

Ahunov har publisert en artikkel som tar sikte på å systematisk gjennomgå feltet ikke-finansiell rapportering (NFR) i hybride organisasjoner, med fokus på statseide virksomheter, organisasjoner i en tredje sektor og offentlig-private partnerskap.

Dette er et betimelig forsøk på å identifisere den nyeste teknologien innenfor litteraturen og på å skissere den fremtidige forskningsagendaen. Artikkelen svarer på to forskningsspørsmål: 

  1. RQ1. va kan man lære om NFR i hybridorganisasjoner fra den eksisterende litteraturen? 
  2. RQ2. Hva er fremtidens veier for forskning på temaet?

Tilnærming

En systematisk litteraturgjennomgangsmetode ble brukt i denne artikkelen for å oppsummere bevis fra eksisterende litteratur om NFR i hybridorganisasjoner. Scopus og Web of Science Core Collection-databasene ble brukt til å finne 92 artikler for gjennomgangen.

Portrett av Husanboy Ahunov

Funn

De siste årene har det vært en kraftig økning i antall artikler om temaet. Når det gjelder implikasjonene av NFR for hybridegenskaper, har NFR et visst potensial til å styrke innflytelsen fra ikke-markedsmessige (dvs. stat, samfunn og sosiale) logikker i hybride organisasjoner.

Imidlertid kan dette potensialet være begrenset på grunn av effekten av markedslogikk og spenningene som oppstår mellom de flere logikkene i hybride organisasjoner. Når det gjelder implikasjonene av hybride egenskaper for NFR, kan disse egenskapene ikke bare påvirke omfanget, kvaliteten, sannsynligheten og institusjonaliseringen av NFR, men også resultere i utviklingen av nye NFR-rammeverk.

Gjennomgangen viser nødvendigheten av mer forskning på implikasjonene av NFR for flere institusjonelle logikker og implikasjonene av disse logikkene for NFR i hybride organisasjoner.

​Første gjennomgang​​

Så vidt vi vet, er dette den første litteraturgjennomgangen som mobiliserer innsikt fra hybriditetsforskning for å analysere NFR-litteratur om ulike hybridorganisasjoner.

​​Du kan laste ned rapporten her.