Gjør dypdykk i våre reisevaner

Leon Kosmo

Fikk svar: Student Leon Kosmo har analysert reisevaneundersøkelsen han sist høst sendte ut til studenter og ansatte ved campus Bodø. Foto: Lise Fagerbakk

Gjør dypdykk i våre reisevaner
Studenter og ansatte ved Nord universitet i Bodø er misfornøyd med busstilbudet; pris, trasé og frekvens – men føler seg trygge.

Student Leon Kosmo ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet, gjennomførte sist høst en reisevaneundersøkelse for studenter og ansatte ved campus Bodø. Han ville vite reisemåte studenter og ansatte bruker for å komme seg til campus. Og hvorfor. Hva bidrar til valget, og kan kollektivendringer føre til endret reisevalg?

Målet var å finne forbedringspunkter på kollektivtilbudet til Nord universitet.

Kosmo fikk inn 450 svar. Han har nå analysert svarene og konkludert med at ja, det finnes flere forbedringspunkter som kan bidra til endrede valg av reisemåte:

 • Det kan dras paralleller mellom områder med misnøye over kollektivtilbud og anvendelse av bil.
 • Pris er viktigst blant respondenter som slipper å bytte buss/transportmiddel underveis. De som må bytte er mer opptatt av blant annet rutetrase. 
 • Studenter som kjører bil, deltar mindre fysisk på universitetet enn studenter som går eller tar buss.
 • Reisetilbudet ved campus Bodø oppfattes som svært trygt uavhengig av reisemetode og andre variabler.
Bacelor: Student Leon Kosmo har analysert svarene han fikk fra rundt 450 studenter og ansatte. Nå setter han seg ned å skriver bacheloroppgaven rundt undersøkelsen. Foto: Lise Fagerbakk

Det er for dyrt for studenter å reise med buss, burde vært bedre studentpriser

Hadde gjerne sett at rute 4 gikk som den gamle rute 2, dvs. at jeg slapp å bytte buss for å komme meg direkte til jobb

Respondenter

Nordsia skiller seg ut

– Jeg ser at flertallet av bilistene er bosatt i Rønvik, Skivika, Løpsmarka og videre utover til Festvåg (nordsia). De skiller seg ut fra de øvrige respondentene, ved at de er så lite fornøyde med busstilbudet at de heller bruker bil, forteller Kosmo.

Dette handler om flere ting; det er to bussruter (3 og 4) og stedvis langt mellom bussanløpene og busstoppene. Studenter og ansatte bosatt i dette området må bytte buss i byen for å komme seg til campus. Noe som tar tid. I tillegg er respondentene lite fornøyd med frekvensen.

Dette medfører at studenter og ansatte i området nordsia, oftest bruker bil alene.

Tar 30 min med buss fra sentrum til uni og stakkars de som bor på i Rønvika studentboligene som må bytte

Sør i landet har mye billigere billetter, ble kraftig sjokkert når jeg flyttet til Bodø fra Kristiansand

Respondenter
Reisevaner: Tom Roar Henriksen (f.v.) ved enheten Digitalisering og infrastruktur ved Nord universitet, student Leon Kosmo ved HHN, og hans veileder Terje Andreas Mathisen. Foto: Lise Fagerbakk

Lite på campus

De øvrige respondentene svarer at pris er det viktigste. Her skiller studenter seg ut.

– Pris skiller seg ut som et viktig element. Nå fikk vi på nyåret litt lavere busspris, men prisen er et element som gjør at jeg ut fra svarene ser en sammenheng mellom bosted langt fra campus, og hvor ofte de drar til campus, sier han.

Unntaket er altså nordsia.

– Alle lokasjonene svarer at det viktigste er å få lavere pris på offentlig transport. Unntaket er nordsia, som svarer rutetrase og frekvens, forteller Kosmo.

Det mest overraskende for bachelorstudenten, er de mange svarene og kommentarene om at de reisende føler seg trygge.

Trygghet viser seg å være viktig for våre respondenter, og jeg ser en sammenheng mellom kommentarene om trygghet og nærheten til et busstopp, sier han.

I have to take two buses to come to university, number 4 and 2. This is so embarrassing during the winter and bus number 2 takes a very long time to reaching university

Få grusa dæm bratte bakkan mella hybelområdan og universitetet. E næstn umulig å kom sæ opp uten grus, evt. installer en skiheis

Respondenter

Tas inn i planarbeid

Analysen tas nå inn i det videre arbeidet med bacheloroppgaven i utdanningen bachelor i økonomi og ledelse ved Handelshøgskolen (HHN), Nord universitet. Målet er å få bestått, samt å fortsette ved å ta en master ved Nord universitet til høsten.

Rapporten er også sendt Bodø kommune, da planarbeidet for Mørkved bydelssenter var hovedårsaken til at reisevaneundersøkelsen ble igangsatt.

Kontorsjef Tom Roar Henriksen ved enheten Digitalisering og infrastruktur ved Nord universitet, sier funnene også vil bli brukt til, og inngå i, arbeidet med utviklingsplanen for campus Bodø.

Fakta om undersøkelsen

Reisevaneundersøkelsen var for studenter og ansatte ved Nord universitet, campus Bodø. Den ble avholdt høsten 2023. Rundt 60 prosent av svarene kom fra studenter, og rundt 40 prosent fra ansatte.

Reisemetodene som er tatt med i undersøkelsen: gå/sykkel, bil alene, bil sammen med andre, buss, og tog.

Hovedfunn:

 • De fleste respondentene bosatt i Mørkved-området, går/sykler til campus.
 • Omtrent like mange respondenter bosatt på nordsia kjører bil alene/ tar bussen.
 • Ansatte tar oftest bil alene, nest oftest sykler eller går de til campus.
 • Studenter tar oftest buss, nest oftest går eller sykler de til campus.
 • Besøksfrekvensen til campus daler i takt med avstand fra campus.

Valgte reisemetode:

 • Bil alene fordi det er raskest – og gir best komfort.
 • Gå/ sykle fordi det er billigst.
 • Buss fordi det er best for miljøet.
 • Gå/ sykle fordi det er best for helsen.

Bør forbedres:

 • Billettpriser på buss
 • Endret rutetrase
 • Flere bussavganger

Respondentene er generelt fornøyd med:

 • Nærhet til bussholdeplass
 • Trafikksikre gang- og sykkelveier
 • Følelse av trygghet