Norske forskere vil revitalisere samisk språk

To barn som ligger i snøen sett fra lufta. Barna ligger inne i et stort opptråkka hjertemønster.
Norske forskere vil revitalisere samisk språk
Forskning på små barns utvikling og læring har til nå ikke inkludert samiskspråklige barn. Det skal forskere ved fem norske universiteter gjøre noe med.

Nå inviterer de alle samiskspråklige barn født i 2019 og 2020 til å delta i et stort forskningsprosjekt.

Forskningen i SpedAims Hjertespråk kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, sier Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget.

Unik forskning

Forskningsprosjektet SpedAims Hjertespråk ledes fra Nord universitet og tar sikte på å kaste lys over språkutviklingen og den pedagogiske støtten til samiskspråklige barn i Norge. Det er det nasjonale forskningssenteret SpedAims — Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering som står bak studien, og arbeidet ledes av Kathrin Olsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet.

— Gjennom tidligere forskning vet vi en del om barns læring og språkutvikling, men utvikling av samiskspråklige kompetanse skjer under svært ulike betingelser som vi trenger å forstå. Studien vår er unik fordi den undersøker læring og språkutvikling hos en stor gruppe barn som blir fulgt over mange år, fra barnehagealder til og med femteklasse, sier Olsen.

— Det er gjort få studier i norsk sammenheng som har fulgt barn over tid, og det er ikke gjort lignende studier på språkutvikling hos samiske barn. Studien vil få et stort datagrunnlag for å si noe om hva som påvirker læringsforløpet hos samiske barn, og studien vil også synliggjøre samisk språk og utdanning, sier hun.

Nærbilde av kvinne med høstlig bakgrunn
Nord-ledet prosjekt: SpedAims Hjertespråk er et samarbeid mellom fem norske universiteter, og arbeidet ledes av Kathrin Olsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Nord universitet. Foto: Privat

Flere foreldre ønsker et samiskspråklig tilbud i barnehagen

Ved å få en bredere forståelse for hvordan barn utvikler sin samiskspråklige kompetanse, vil studien ifølge Olsen gi kunnskap som kan støtte revitaliseringen av nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk språk.

– Alle de samiske språkene er truet, og vi har sett gjennom lengre tid at færre og færre bruker samisk som førstespråk, noe som gjenspeiles gjennom frafall fra samisk opplæring gjennom opplæringsløpet. Vi ser også at stadig flere foreldre ønsker et samiskspråklig tilbud i barnehagen til sine barn, og at stadig flere barn går i samiske barnehager eller avdelinger.

– Det er derfor viktig å få mer kunnskap om samiske barns læring og utvikling gjennom barnehage og skoleløpet, for å finne faktorer som støtter språk- og skolefaglig utvikling, sier forskeren.

Store forventninger

– I dag er det stor mangel på samisk forskning, og vi vet at de som ikke blir nevnt, de blir ofte glemt. Forskningen i SpedAims Hjertespråk kan være med å styrke samiskspråklige barns pedagogiske tilbud, og jeg håper at studien kan gi resultater som kan hjelpe barnehagene med å styrke barns språkutvikling, faglige utvikling og sosial utvikling.

Det sier Lisbeth Eira, direktør i Avdeling for oppvekst og opplæring i Sametinget. Hun har store forventninger til forskningen i prosjektet.

– Dette prosjektet fokuserer på de mest sårbare samisktalende barna, og jeg håper at resultatene i forskningen kan bidra til å gi et godt spesialpedagogisk tilbud, tidlig i barnehagen. Forskningen kan også være med på å synliggjøre samiske barns rettigheter, rettigheter som de allerede har i dag, men som ikke blir oppfylt, sier Eira.

Trenger flere deltakere

Prosjektet er en såkalt longitudinell studie, noe som betyr at forskerne ønsker å følge en stor gruppe barna over en lengre periode. I første rekke ber forskerne om samtykke til å følge barna fra de er fire år gamle og over en periode på ti år. Studien tar sikte på å rekruttere rundt 200 barn til å delta.

– Jo flere deltakere vi har, desto sterkere og bedre blir studien, sier Olsen.

Nå ønsker forskerne å komme i kontakt med enda flere foreldre til barn som er født i 2019 eller 2020.

– Bli med å bidra, slik at vi kan få så god kunnskap som mulig for å tilrettelegge gode utdanninger og en god språklig støtte til alle samiskspråklige barn. Deltakelsen vil også være et viktig bidrag i den språklige revitaliseringen, oppfordrer Olsen.

Hva innebærer det for meg og mitt barn?

For noen småbarnsforeldre kan det høres både skummelt og alvorlig ut å være med i et forskningsprosjekt, men forskerne i SpedAims legger stor vekt på at kravene til de som deltar ikke er spesielt omfattende.

– En gang i året kommer en skolert forskningsassistent på besøk i barnehagen, og etter hvert skolen, for å gjøre noen kartlegginger sammen med barnet. Kartleggingen varer i underkant av en time og består av lekpregede og motiverende oppgaver på Ipad. For foreldre og barnehagelærere, etter hvert lærere, innebærer deltakelsen at de svarer på en spørreundersøkelse en gang i året, forteller Olsen. 

Hvis du er interessert i å delta, kan du melde din interesse her >>

I forskningsprosjektet SpedAims Hjertespråk ønsker vi å finne ut mer om hvordan vi på ulike måter kan støtte samiskspråklige barns språklige, faglige og sosiale lærings- og utviklingsmuligheter i Norge.

Fakta om SpedAims Hjertespråk

Undersøker hvordan vi kan støtte samiskspråklige barns språklige, faglige og sosiale lærings- og utviklingsmuligheter.

Et samarbeid mellom SpedAims og kommuner med samiskspråklige barn over hele landet.

Finansiert av Norges forskningsråd og alle partnerinstitusjonene.