Prestisjefylt tildeling fra EU

Portrettbilde av mann og dame ute
Prestisjefylt tildeling fra EU
Kan utøvende kunstformer som musikk, dans og drama lære oss å skape gode dialoger og leve bedre sammen på tvers av ulike kulturer?

Det ønsker innovasjons- og forskningsprosjektet d@rts å finne ut av, som det første Horizon Europe-prosjektet ledet av Fakultet for lærerutdanning, kunst- og kulturfag ved Nord universitet. I tillegg til å komme gjennom et svært trangt nåløye hvor bare tre av 18 prosjekt fikk tilslag – oppnådde d@rts full score på søknaden, med 15 av 15 mulige poeng.

34 millioner i støtte fra EU

Prosjektleder for d@rts – Advancing Cultural Literacy for Social Inclusion thorugh Dialogical Arts Education, professor Jens Knigge, sier at EU har tildelt prosjektet tre millioner Euro, eller om lag 34 millioner norske kroner.

Prosjektet involverer seks land i Europa: Norge, Belgia, Tyskland, Italia, Finland og Serbia – samt to ikke Europeiske land, Uganda og Aotearoa/New Zealand. Det er første gang at Aotearoa/New Zealand er med i et Horizon Europe prosjekt.

I tillegg har d@rts fått med seg et stort antall europeiske nettverk innen musikk, dans og drama. Det gjør et mulig å ha dialog på paneuropeisk nivå og spre de oppnådde resultatene så bredt som mulig internasjonalt ved prosjektets slutt.

Prosjekt-manager er førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen. Hun sier at det er stor diversitet i Europa og at mangfoldet øker. Det byr på mange utfordringer.

– EU ber oss om forslag til å øke vår kulturelle kompetanse via utøvende kunstutdanninger, for slik å skape sosial tilhørighet og inkludering.

Begrepet kulturell kompetanse er vår ferdighet til å møte kulturelle forskjeller, og til å utdype vår egen identitet i respektfullt samspill med andre mennesker.

– Dette samsvarer med undervisning i kunstfag, hvor ideer om inkludering, mangfold og forskjeller blir omfavnet i undervisning og læring – slik kan vi snakke bedre sammen, sier Runa Hestad Jenssen.

Prosjektet skal utforske hvordan utøvende kunstformer, i formelle og uformelle utdanningsarenaer, kan bidra til å skape kulturell kompetanse som en dialogisk praksis, for å øke sosial samhørighet og inkludering.

EU vil ha forslag som kan øke vår kulturelle kompetanse

Prosjektet har mange innfallsvinkler og ulike måter å jobbe på. Målgruppen er definert som folk i alle aldre, men spesielt skolesystemet. Derfor skal blant annet flere tusen rektorer ved skoler i samarbeidslandene svare på utvalgte forskningsspørsmål.

Det skal også gjennomføres studier der forskerne ser på eksisterende pedagogiske praksiser i dans, musikk og drama. Sist, men ikke minst, vil prosjektet teste ut innovative formater for å stimulere kunstrelaterte dialoger.

– Kanskje kan vi lære om hvordan slike innovative tilnærminger kan legge til rette for gode dialoger mellom ulike kulturer. Det er et overordna mål, sier Runa Hestad Jenssen.

Men EU ønsker ikke bare forskning og innovasjon, forklarer Knigge.

– Et sentralt krav i Horisont-programmet er at vi bruker funnene våre i anbefalinger for kultur- og utdanningspolitikk som skal bygge sosial tilhørighet og inkludering. På bakgrunn av dette håper vi at prosjektet kan være et bidrag til å skape håp og sosial samhørighet gjennom utøvende kunstformer og kunstutdanninger – i dialog, sier Knigge.

Fakta

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Prosjektet d@rts er del av EUs Cluster 2 («Kultur, Kreativitet og Inkluderende samfunn») som har en viktig rolle i ett av FNs mål for bærekraftig utvikling «God utdanning».

• Prosjektets start og varighet: januar 2024, 42 mnd.
• Tildeling: tre millioner euro
• Involverte land: Norge, Belgia, Tyskland, Italia, Finland, Serbia, Uganda og Aotearoa/New Zealand
• Antall partnere totalt: 27
• Involverte fra Nord universitet: faggruppe for kunst- og kulturfag, Senter for samisk og urfolksstudier, Senter for utdanning for bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
• Prosjektleder: professor Jens Knigge
• Prosjektets manager: førsteamanuensis Runa Hestad Jenssen