Øvelse Nord (foto: Roar Kofoed)
Kortere studier

Kommunalt beredskapssamvirke

Nettbasert

Kurset i kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap. Kurset er rettet mot ledere i virksomheter og etater som har ansvar for kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.


Om studiet

Kurset i kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap. Kurset er rettet mot ledere i virksomheter og etater som har ansvar for kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

Kurset skal bidra til økt kunnskap om sikkerhets- og beredskapsarbeid. Både samordningsoppgaver, og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser. Formålet med kurset er å gi deltakerne en bred forståelse både for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser. I løpet av kurset vil deltagerne også lære mer om hvordan man skal bygge opp beredskapsressurser, og håndtere kriser.

Lover og regler knyttet til kommunal beredskapsplikt, og kravene som sentrale myndigheter stiller til lokale aktører når det gjelder samfunnssikkerhetsarbeid, er også temaer som blir gjennomgått. Kommunenes ansvar når det gjelder ivaretakelse av samfunnskritiske tjenester og infrastruktur står sentralt, og i løpet av kurset vil deltagerne også presenteres for relevante måter å vurdere både risiko, sårbarhet og ulike nivåer av robusthet på.

Undervisningen skjer samlingsbasert med en samling a 4,5 t pr uke. Samlingen gjennomføres digitalt på læringsplattformen Zoom. Opplæring i Zoom vil bli gitt. Det er ikke obligatorisk fremmøte, men det er sterkt å anbefale at studentene deltar på så mange samlinger som mulig.

Metodene inkluderer en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum/på nett, arbeid i grupper og øvelser. En viktig del av læringen er selvstudier av pensum og oppgaveløsning før hver samling, og individuell gjennomgang og refleksjon etter hver samling.

4. januar - Oppstart med digitalt bli-kjent-treff

Undervisning - alle dager kl 11.30 til 16.00:

11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 29/2, 14/3

7/3 - Digital øvelse i kommunal kriseledelse fra kl 09.00 til 16.00

28/3 - Innlevering hjemmeeksamen

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Mer informasjon om krav til realkompetanse.

For å søke opptak: Kommunalt beredskapssamvirke - EVUweb (fsweb.no)

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter endt emne skal deltakeren

• Ha kjennskap til kommunale beredskapsaktørers ansvar når det gjelder forebygging og beredskap i før, akutt- og etterkrisefasen.

• Være kjent med relevant lovverk, relevant planverk og oppbygging av prosedyrer.

• Ha bred kunnskap om mulige samvirkeaktører i de tre krisefasene. Før, akutt -og etterkrisefasen.

• Forstå ulike perspektiver på samvirke, og hvordan formelt og uformelt samvirke påvirker disse.

• Ha bred kunnskap om ulike ledelsesstøtteverktøy knyttet til krisehåndtering, inklusiv CIM.

• Kjenne prinsippene for kontinuitetsplanlegging.

Ferdigheter

• Kunne produsere ROS-analyse, scenarier og utforme en kommunal beredskapsplan.

• Kunne bygge en beredskapsorganisasjon ut fra ulike modeller, inklusiv enhetlig ledelsessystem.

• Forstå beredskapsverdikjeden fra alarmering og kunnskapsgenerering til egenrespons.

• Strategisk benytte passende samvirkemodell i gitte handlingskjeder og hendelser.

• Kunne evaluere øvelser og krisehåndtering og utvikle kompetanseplaner.

Generell kompetanse

• Ha overblikk over hvilke interessenter som skal ivaretas i krise, og på hvilken måte.

• Ha inn innblikk i samspillet mellom ordinær ledelse og krisestab.

• Være i stand til å organisere og lede en krisestab/beredskapsorganisasjon.

Obligatorisk

Læringsutbytte beskrives punktvis under parolene: kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Se veiledning om «Læringsutbyttebeskrivelser»

Senter for beredskap og samvirke 
har fokus på utdanning av studenter ved ulike studieprogrammer ved Nord universitetet på bachelor, master og PhD-nivå. Senteret bidrar inn i en rekke utdanninger rettet mot personell som jobber med beredskap i offentlig, privat og frivillig sektor.

Samfunnssikkerhet ved Nord
Nord universitet har et samfunnsansvar i å skape forskningsbasert kunnskap gjennom vår nøkkelkompetanse på blant annet krisehåndtering og beredskap.