NORDLAB - Senter for beredskap og samvirke

Senter for forskning, utdanning og utvikling av kompetanse innenfor beredskap og samvirke i nordområdene.

 • Senter for beredskap og samvirke har fokus på utdanning av studenter ved ulike studieprogrammer ved Nord universitet på bachelor, master og PhD-nivå. Senteret bidrar inn i en rekke utdanninger rettet mot personell som jobber med beredskap i offentlig, privat og frivillig sektor.

  Klimaendringer, endringer i samfunn og økt aktivitet i nordområdene medfører stadig mer komplekse problemstillinger og utfordringer. Senterets praksisnære forskning er derfor primært rettet mot krisehåndtering, og beredskap nasjonalt og internasjonalt.

  Vårt nettverk inkluderer blant annet Hovedredningssentralen, Kystvakten, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Kystverket, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Maritimt Forum Nord, det internasjonale arktiske samarbeidsnettverket University of the Arctic (UArctic), det europeiske universitetsnettverket Conris og nødetater.

  Senteret tilbyr også skreddersydde fleksible etter- og videreutdanningstilbud (EVU).

  Øvings- og simulatorlaboratoriet NORDLAB er senterets kjerne. I lokalene ved Nord universitet i Bodø gjennomføres og tilbys det en rekke ulike typer øvelser, i tillegg til forskning, kunnskapsformidling og dialogmøter med beredskapsaktører.

  Vi tilbyr blant annet pedagogisk tilrettelegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser – både i egne fasiliteter og utenfor campus. Vi kan kontaktes for bistand med øvelsesplanlegging, forskning og andre beredskapsrelaterte problemstillinger.

 • Øvings- og simulatorlaboratoriet er navet i Senter for beredskap og samvirke. Gjennom NORDLAB tilbyr vi moderne lokaler og teknologi ved Nord universitet i Bodø for gjennomføring av ulike typer øvelser, forskning, undervisning, dialog med beredskapsaktører og kunnskapsformidling. Vi legger også til rette for at studenter, offentlige og private aktører kan benytte NORDLAB til undervisning, øving og forskning.

  Senteret skal - frem mot høsten 2024 - utvides med 400 kvadratmeter, og få en enda større fleksibilitet i gjennomføring av trening, øving, forskning og innovasjonsaktiviteter. Investeringen inkluderer blant annet et klima- og miljørom spesialdesignet for å øve og forske på problemstillinger knyttet til forurensing av miljø som oljevern, strålevern, og liknende utfordringer.

  Vårt utstyr:

  • Alarmsentral/operasjonssentralsimulator(Locus TransMed/TransFire)
  • Nødnett (DSB/Motorola)
  • Nora - Kommando- kommunikasjons- og kontrollverktøy (Teleplan Globe)
  • Simulator for operativ-strategisk kriseledelse (MASA Sword)
  • Loggførings-, og beslutningsstøtteverktøy (CIM, Ravyn)
  • CCTV for evaluering
  • Mobilt undervisningsstudio (MeetCom)
  • Core VR (Fynd)
  • Maritime desktop-simulatorer(Kongsberg)
  • Mobil maritim simulatorenhet for demonstrasjon og testing (Kongsberg)
  • Oljevernsimulator (Kongsberg)

  Eksempler på øvelser som foregår ved NORDLAB

  MASIK Nested Games

  ARCSAR Oil in Ice

  Arctic REIHN TTX

  MASIK Atomøvelse

  Student Barents Rescue Exercise

 • Senteret bidrar inn i en rekke studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d- nivå.  Dette lar oss nå ut til ulike studentgrupper på flere fakulteter. Studentene blir ofte en del av senterets nettverk etter endt utdanning, og bidrar senere som mentorer, forelesere og samarbeidspartnere. Vi bidrar blant annet med øvelsesdesign og tilrettelegging i Handelshøgskolen’s master i beredskap og kriseledelse.

  Studenter som skriver sin bachelor- eller masteroppgave innenfor temaer som omhandler øvelser, beredskap og samvirke er velkommen til å bruke senteret som en arena for datainnsamling og inspirasjon, uavhengig av studieprogram og fakultet.  

  Master i beredskap og kriseledelse

  Bachelor i paramedisin (i samarbeid med fakultet for sykepleie og helsevitenskap)

  PhD-course «Perspectives on Crisis Management»

  Etter- og videreutdanning (EVU)

  Samfunnet og trusselbildet er i stadig endring og utvikling. Senteret imøtekommer morgendagens kompetansebehov med skreddersydde etter- og videreutdanninger til offentlige og private aktører. Vi utvikler også kurs og mikrokurs (ikke studiepoenggivende) og mikroemner (poenggivende) etter behov og på forespørsel.

 • Vi har et unikt samarbeid med lokale nødetater og et bredt nettverk bestående av beredskapsorganisasjoner og myndigheter, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

  Senteret er aktiv bidragsyter inn i universitetsalliansene UArctic og Conris.

  Senteret arbeider målrettet med leverandører av utstyr og ny teknologi innenfor trening- og øvelser på beredskapsfeltet.

  Maritim kompetansenode

  The European Maritime Simulator Network

  University of the Arctic - Tematisk nettverk on Arctic Safety and Security​​​

  Conris - Cooperation Network for Risk, Safety & Security Studies

Kontaktperson