Trafikklærer

Se studieprogram

Høst 2024 (1. semester)

TLB110
10 sp
TRA1006
0 sp

Vår 2025 (2. semester)

TRA1006
10 sp
TRA1005
15 sp

Høst 2025 (3. semester)

Vår 2026 (4. semester)

I utdanningen arbeider studentene med relevante undervisnings- og arbeidsformer for å løse konkrete problemstillinger, case og ulike prosjekt. Sentrale element er å høste erfaring med student - student relasjoner, veiledning, deltakelse i responsgrupper, seminarer og annen aktivitet som krever aktiv studentmedvirkning.

Deltakelse i forsknings- og utviklingsarbeid inngår som en del av utdanningen for å kvalifisere trafikklærere til å være systematisk, reflekterende og utforskende i sitt yrke. FoU-orienteringen skal bidra til didaktisk kompetanse og inngår som basis i prosessen med å utvikle gode læringsmiljø for førerkortsøkende elever.

Deler av undervisningen er obligatorisk med krav om at studentene må være til stede og delta i et nærmere fastsatt minimum av undervisningen. Praksisopplæringen foregår ved Nord universitets trafikkskole som er jevnt fordelt over begge studieår. I tillegg kommer bedriftsbesøk i fjerde semester.

Organisert veiledet praksis inngår som integrert del av utdanningen og kopler profesjons- og disiplinfag til praktiskpedagogisk arbeid. Veiledet praksis skal bidra til utvikling av studentenes trafikkfaglige og didaktiske kompetanse i samarbeid med universitetets fagmiljø. Krav til studentenes trafikkfaglige og didaktiske kvalifikasjoner, og evne til refleksjon i tilknytning til dette, skal ha tydelig progresjon fra den ene praksisperioden til den neste.

Kunnskap

Kandidaten

 • har solid trafikkfaglig, pedagogisk og didaktisk kunnskap knyttet til føreropplæring klasse B
 • har bred kunnskap om trafikkskolens og føreropplæringens formål, mandat, handlingsrom og betydning i samfunnet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for føreropplæringen

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan skape godt læringsmiljø for den enkelte elev, samt bidra til gode relasjoner til og mellom elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn
 • kan foreta selvstendige yrkesetiske analyser og vurderinger i forhold til personlig og faglig utvikling
 • kan vurdere og utvikle egen praksis og bidra til kollegial fornyelse, både faglig, didaktisk og organisatorisk
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere elevtilpasset føreropplæring i samsvar med aktuelle forskrifter, lærerplaner og lovverk

Generell kompetanse

Kandidaten

 • legger bred trafikkfaglig kompetanse til grunn for sitt arbeid som trafikklærer
 • har solid yrkesetisk bevissthet, god vurderingsevne og selvinnsikt
 • har evne til å se trafikkskolen og trafikklærerens didaktiske arbeid i et overordnet samfunnsmessig og kulturelt perspektiv
 • har utviklet endrings- og utviklingskompetanse som danner grunnlag for å møte og utvikle framtidens føreropplæring og trafikkskole

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetansemed spesielle opptakskrav.

Søkere uten generell studiekompetanse, og som er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse

Det kreves politiattest(barneomsorgsattest, samt ordinær politiattest). Politiattestene leveres etter at søkerne har fått studieplass, og senest 1.oktober.

Spesielle opptakskrav

Per 1. august i opptaksåret må du ha hatt førerkort klasse B (manuelt gir) i minst tre år sammenhengende, eller i minst ett år dersom du i de to foregående årene har hatt førerkort klasse B kode 78 (automatgir). Dette dokumenteres ved å laste opp kopi av begge sidene av førerkortet.

Dersom du har utvidet førerkortet fra automatgir (kode 78) til manuelt gir, må du i tillegg laste opp dokumentasjon fra Statens vegvesen på bestått praktisk førerprøve for klasse B manuelt gir.

Realkompetanse

Generelle krav for realkompetanse gjelder.

Av de fem årene med yrkeserfaring må du dokumentere minimum tre år praksis som er relevant i forhold til trafikklærerutdanning. Mest relevant er det om du har vært yrkessjåfør på tunge kjøretøy over 16 tonn. Relevant er også jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver innen transport- og yrkessjåførområdet / sjåførområdet.

Søkere med realkompetanse vil bli rangert på følgende måte:

1. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, og som har norsk og matematikk på nivå med studiekompetanse

2. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, som har yrkespraksis på både gods- og persontransport, samt fagbrev yrkessjåfør/yrkessjåførfaget

3. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, som har yrkespraksis fra enten person eller godstransport, samt førerkort for klasse CE og DE

4. Søkere med yrkespraksis på tunge kjøretøy over 16 tonn, som har yrkespraksis fra enten person eller godstransport

5. Søkere med annen relevant praksis: Jobb med ansvar for lærlinger, instruksjon eller undervisningsoppgaver innen transport- og yrkessjåførområdet / sjåførområdet

Praktisk eksamen i emnet TRA1001 Trafikal kompetanse og førerferdighet må være fullført og bestått før en kan starte undervisning av elever i lærevogn (bil) i emnet TRA1002 Veiledet undervisningspraksis 1.

For å starte i emne TRA2005 Veileder undervisningspraksis 2 må emne TRA1002 være bestått.

For å starte i emne TRA2006 Veiledet undervisningspraksis 3 må emne TRA2005 være bestått.

For å starte i emne TRA2050 Trafikkfaglig fordypning må 30 studiepoeng fra første studieår være bestått.

I tillegg gjelder progresjonskrav gitt i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet

Som godkjent trafikklærer er du kvalifisert for opplæring av personbilførere - førerkort klasse B. Du kan også arbeide med trafikksikkerhet i skoleverket, offentlig forvaltning og transportbedrifter, samt bli tilsatt som førerprøvesensor i Statens vegvesen.

Trafikklærerstudiet inngår som grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelse og akademia. Du kan for eksempel videreutdanne deg videre til å bli trafikklærer på tunge kjøretøy, du kan videreutdanne deg for føreropplæring i de andre førerkortklassene, og til å bli faglig leder ved en trafikkskole.

Etter endt studium kan du ta videreutdanning i ulike retninger fram til fullført bachelorgrad og mastergrad, f.eks. Bachelor i trafikkpedagogikk og trafikksikkerhet.

Det finnes ordninger for korte utenlandsopphold som våre studenter kan søke om å få delta på. Faggruppen har samarbeid med Tallinn University og HAMK Häme University of Applied Sciences om utveksling. Nærmere informasjon om våre internasjonale prosjekter vil du kunne få når du er blitt student hos oss.
Semesteravgift, læremidler og pensumlitteratur.
Under hver enkelt emnebeskrivelse vil arbeidskrav og vurderingsform defineres. Vurderingsformer som brukes er praksis med løpende vurdering, praktisk prøve, muntlig fremlegg, skriftlige eksamener og annet skriftlig arbeid. Studenten skal også utarbeide en selvstendig trafikkfaglig fordypningsoppgave.
Hvert emne har avsluttende vurdering. Emnebeskrivelsene gir detaljert informasjon.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Det er krav om politiattest av alle som skal starte studiet Trafikklærer, jamfør kap. 6 om politiattest i forskrift for opptak til høyere utdanning. Politiattesten skal leveres ved studiestart. Hvis du har merknader i politiattesten skal attesten leveres senest tre uker etter at du har mottatt bekreftelse på studieplass.

Studenter som ikke oppfyller helsekravene til førerkort klasse D (buss) vil ikke kunne delta i praksis ved Nord universitet trafikkskole

Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som trafikklærer jfr. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning