Spørsmål og svar om behandling av fusk og plagiat

blyant, penn, vitnemål. Foto
Spørsmål og svar om behandling av fusk og plagiat
Om Nord universitets behandling av studentoppgaver.
 • Det kan være vanskelig å vite hva som menes med fusk. Fusk omhandler flere handlinger som utgjør brudd på eksamensreglementet.

  I Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet står alt du trenger å vite om dette med fusk og konsekvenser. Her kan du lese om hvilke regler som gjelder. Det som er aller viktigst for deg som student å vite, er at du selv har plikt til å sette deg inn i hvilke regler som gjelder.

  Vanlige former for fusk kan være plagiat, ureglementert samarbeid og det å ha tilgjengelig ulovlige hjelpemidler under eksamen. Ureglementert bruk av kunstig intelligens, som for eksempel ChatGPT, kan også bli regnet som fusk. Les mer om eksempler på fusk.

  Les mer om fusk og plagiat

 • Alle saker om mistanke om fusk, blir behandlet i tråd med universitets retningslinjer for behandling av slike saker. Rutinene for behandling av denne typen saker er forankret i lovverket. Dette er blant annet regulert av universitets- og høgskoleloven og forvaltningsloven, men også av personvernet til de involverte partene.

  Ifølge loven er slike saker unntatt offentlighet. Nord universitet, eller andre universiteter og høgskoler, skal derfor ikke uttale seg om selve saksbehandlingen.  

  Se oversikt over prosessen steg for steg

 • I 2023 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid for saker som gjelder mistanke om fusk i overkant av to måneder. 

  Les universitetets retningslinjer for behandling av slike saker

 • For å kunne sanksjonere fusk, må to vilkår være oppfylt; studenten må objektivt sett ha fusket, og fuskehandlingen må ha vært utvist med forsett eller grov uaktsomhet. Før universitetet kan fatte vedtak i saken, må universitetet sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Universitetet må gjøre sin egen selvstendige analyse av de påståtte tekstlikhetene. Det er ikke funn av tekstlikhet i seg selv som er avgjørende, men hva tekstlikheten utgjør. Det er altså en helhetlig faglig vurdering som er avgjørende.

  Det er universitetets analyse som blir gjenstand for vurdering i saken, og ikke hva eventuelle andre instanser påstår å ha funnet i saken. Å gjennomgå dette vil nødvendigvis kunne ta noe tid. Når dette er gjort, skal studenten(e) det gjelder få mulighet til å uttale seg i og om saken.

  Studentenes uttalelser vil blant annet kunne være viktig i vurderingen av hvilken skyld studenten har utvist i saken. Dersom saken til sist sendes til nemnda for studentsaker for avgjørelse, skal studenten på nytt ha mulighet til å uttale seg i saken. I tillegg må både sekretariatet og nemndsmedlemmene ha tilstrekkelig tid til å forberede saken. Alle disse momentene tilsier at saksbehandlingen vil ta noe tid.

 • Ved eksamener uten tilsyn benytter Nord universitet elektronisk plagiatkontroll. Dette skal avdekke om det er sammenfall i teksten mellom innleverte arbeider og andre kilder. Alle tekstdokumenter som blir levert i Inspera, blir kontrollert. Alle tekstdokument som blir levert i Canvas, kan også bli kontrollert. Det er sensor sitt ansvar å undersøke resultatene fra plagiat-kontrollen og lese plagiat-rapporten.   

  Plagiat blir vanligvis definert som å utgi andre personers publiserte eller upubliserte arbeider som sitt eget, uten å henvise til kilder på en god nok måte. Det å fremstille egne publiserte eller upubliserte arbeider som noe nytt uten tilstrekkelig kildehenvisning, vil også kunne bli regnet som fusk. 

 • Nord universitet jobber hele tiden for å forebygge fusk, og gjøre alle studenter kjent med gjeldende lover og regler. Alle studenter skal derfor bli gitt tilbud om opplæring i akademisk skriving og riktig bruk av sitat og kildehenvisninger.

  Som student har du likevel et eget ansvar for å skaffe deg kunnskap om akademisk skriving. Dette er i tråd med forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet.

 • Dersom det er mistanke om plagiat i en studentoppgave, vil dette bli undersøkt av Nord universitet etter ordinære regelverk og retningslinjer. Hvor omfattende undersøkelsen blir, og hvor lang tid saksbehandlingen tar, avhenger av hva som blir avdekket i saken.

  I saker der våre undersøkelser viser at det er grunnlag for å gå videre med en mistanke om fusk eller plagiat, vil den berørte student bli informert direkte. Studenten vil da få formell mulighet til å forklare seg. Dersom denne saksbehandlingen underbygger mistanken om fusk eller plagiat, går saken videre til nemnda for studentsaker ved Nord universitet.

 • Slike saker omfatter studenter eller tidligere studenter ved Nord universitet. En vanlig behandling av studentsaker der det er mistanke om fusk, vil inneholde opplysninger som er taushetsbelagte.

  Dersom du er part i saken, har du rett på partsinnsyn etter forvaltningsloven.

  Det aller viktigste for oss som universitet er å gå gjennom fakta i saken og gjennomføre god saksbehandling. Hva som fremkommer underveis i saksbehandlingen, er ikke noe vi skal uttale oss om.

 • Selv om studenten i en sak har fått en rolle i samfunnet som skiller seg fra de øvrige studentene våre, må universitetet behandle vedkommende som student. Dette innebærer at saken må behandles som hvilken som helst annen studentsak - både med tanke på universitetets håndtering og studentens rettigheter.

  I en sak om mistanke om fusk vil universitetet innhente og utarbeide en rekke dokumenter som del av saksbehandlingen. Dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, er unntatt offentligheten etter offentleglova § 13, jfr. § forvaltningsloven § 13. Avhengig av hvilke dokumenter og opplysninger det er snakk om, vil også andre bestemmelser om unntak fra offentligheten bli anvendt. Dette gjøres også i andre studentsaker.

 • Karakteren kan være av en viss interesse for offentligheten. Men karakterer er ofte noe den enkelte ønsker å holde for selv. Dette kan derfor anses som sensitive opplysninger.

  Slike oppgaver er gjerne skrevet av en eller flere medstudenter. Dersom det blir gitt innsyn, vil også medstudentenes karakter bli offentlig. Vi vurderer derfor at hensynet til de tidligere studentenes personvern veier tyngre, enn offentligheten sin interesse av å få innsyn i karakteren. Av den grunn oppgir vi ikke karakteren som ble gitt.

 • Masteroppgaver gjennomgår plagiatkontroll blant annet ved bruk av verktøyet Ouriginal. Tidligere har universitetet brukt Urkund, og før det Ephorus.

 • Nemnda for studentsaker er et lovpålagt organ. Nemnda for studentsaker ved Nord universitet behandler saker som fusk, plagiat, formelle feil ved eksamen og klager på andre enkeltvedtak som angår studenten.

  Funksjonsperioden for nåværende nemnd er 1. januar 2024 til 31. desember 2027.  

 • NB: Fusk omhandler flere konkrete handlinger. Eksempler på dette kan være plagiat, ha ulovlige hjelpemidler ved eksamen tilgjengelig, ureglementert samarbeid ved eksamener mm.

  Denne tabellen viser antall saker om mistanke om fusk som nemnda for studentsaker har behandlet i perioden 2019–2023. Tabellen viser også antall saker der nemnda har ilagt sanksjon. I oversikten er det ikke skilt på hvilken type fusk som er behandlet, kun antall saker.

  Antall saker om mistanke om fusk i perioden 2019–2023:

  ÅrTotalt antall fuskesaker behandlet i nemnda Antall saker hvor nemnda har ilagt sanksjon grunnet fusk 
  2019 17 17 
  2020 27 17 
  2021 42 39 
  2022 42 37 
  2023 19 18 
 • Det kan være mange grunner til at enkelte masteroppgaver er sperret/ikke ligger åpent tilgjengelig. Ingen studenter er pålagt å publisere oppgavene sine via Nord Open Research Archive, selv om Nord oppfordrer alle om å gjøre det. Alle oppgaver som er bestått blir publisert, så lenge forfatterne selv godtar det. 

  Alle studenter kan altså selv velge å ikke publisere, uten å oppgi en grunn. Noen av de vanligste grunnene er likevel disse:

  • fordi funn eller deler av oppgaven skal brukes i en bok eller artikkel senere
  • på grunn av sensitive opplysninger, som de ikke kan publisere før det har gått et gitt antall år 

  Om du ønsker å vite mer om dette, kan du ta direkte kontakt med Universitetsbiblioteket ved Nord universitet, ved kontorsjef Heidi Lisa Pedersen (heidi.l.pedersen@nord.no) eller kontorsjef Jorun Fallin (jorun.fallin@nord.no). Du kan også lese mer på nettsiden Publiser din masteroppgave.

 • Ja, det er vanlig. Studentene skal blant annet informeres om prosessen og ved behov skal de få gi tilsvar eller få anledning til å forklare seg. 

  Det er ikke vanlig at media og samfunnet for øvrig har så stor interesse for studentsaker som er under saksbehandling. Selv om selve saksbehandlingen er lik, må universitetet håndtere en rekke andre arbeidsoppgaver som saken utløser, som å svare på spørsmål fra media, beslutte hvilke opplysninger som skal leveres ut og hvilke som er taushetsbelagt. 

  Når universitetet gir ut informasjon som berører andre involverte i saken, skal disse informeres om hvilken type informasjon som blir gitt ut. Dette gjelder både egne ansatte, som sensorer, og andre berørte i saken. 

 • Det er vanlig at studenter får dekket bistand til advokat i bestemte typer saker som fremmes for Nemnda for studentsaker. Denne retten til advokat er regulert av universitets- og høyskoleloven. Universitetet dekker da advokatutgiftene etter en fast sats som reguleres årlig av justisdepartementet. Før saken skal behandles i nemnda får studenter som er under mistanke om fusk derfor beskjed om at de har rett på advokat og at universitetet dekker utgiftene til dette.

  Det er opp til studenten selv om man ønsker å benytte seg av denne rettigheten, og studenten må selv finne og kontakte eventuell advokat.

 • Nemnda for studentsaker skal sørge for at alle studenter skal få behandlet sin sak rettferdig og etter gjeldende lover og regler. Nemnda ledes av en ekstern leder som ikke er ansatt ved universitetet, og består ellers av to studenter og to ansatte. Nemnda har et eget sekretariat som bistår nemnda i arbeidet. En av sekretariatets oppgaver er å kvalitetssikre sakene som sendes over til nemnda, og påse at disse er så godt opplyst som mulig. Dette kan for eksempel innebære å innhente flere opplysninger i saken dersom dette er nødvendig. Sekretariatet følger også opp kommunikasjonen med studenten eller advokaten dersom studenten benytter dette.

  Nemnda for studentsaker behandler sakene i fastsatte møter og praktiserer skriftlig saksbehandling. Dette betyr at nemnda forholder seg til dokumentene i saken, og at ingen av partene deltar på nemndas møter. Studentene vil derfor få flere muligheter til å uttale seg skriftlig før nemndas møte, dersom de ønsker dette.

  Medlemmene i nemnda diskuterer sakene i møtet, og alle medlemmene har stemmeplikt. Sekretariatet bistår nemnda med å skrive en møteprotokoll som viser nemndas begrunnelse for vedtaket. Når møteprotokollen er godkjent av nemnda, sender sekretariatet et brev til studenten eller studentens advokat. Nemndas vedtak og begrunnelse er unntatt offentlighet, og blir derfor ikke gjort kjent for andre enn partene i saken.

 • Leder av nemnda for studentsaker har bekreftet at de behandler saken som involverer statsråd Ingvild Kjerkol og en medstudent onsdag 10. april.

  I møtet vil nemda behandle de sakene de har mottatt fra Nord universitet.

  Etter at saker er ferdigbehandlet i nemnda blir det utarbeidet en protokoll. Når denne er godkjent av medlemmene, sendes den til de studentene som er involvert i de sakene nemnda har behandlet og deres advokat. Hvor lang tid det tar å ferdigstille protokollen vil variere, og i noen tilfeller trenger nemnda mer tid etter møtet til bearbeiding.

  Nemnda vil ikke offentliggjøre avgjørelsen etter at denne er klar, da denne ikke kan anses som offentlig etter offentlighetsloven og forvaltningsloven.

  Nemnda for studentsaker er et uavhengig organ, og Nord universitet har ikke anledning til å opplyse om nemndas saksbehandling eller vedtak.

 • Dersom en student velger å klage et vedtak som nemnda for studentsaker har fattet som førsteinstans (annullering og utestengelse på grunn av fusk, utestengelse etter skikkethetsvurdering, utestengelse fra praksis på grunn av merknad på politiattest mm.), vil nemnda for studentsaker behandle denne klagen.

  Dersom det opprinnelige vedtaket fra nemnda for studentsaker opprettholdes, oversendes saken til behandling i Felles klagenemnd.  

  Saksbehandlingen i denne typen studentsaker er unntatt offentlighet. Nemnda vil ikke offentliggjøre avgjørelsen etter at denne er klar, da denne ikke kan anses som offentlig etter offentlighetsloven og forvaltningsloven. Nemnda for studentsaker er et uavhengig organ, og Nord universitet har ikke anledning til å opplyse om nemndas saksbehandling eller vedtak.

Kontaktinformasjon for media

Media kan sende eventuelle spørsmål til media@nord.no. Denne e-postadressen betjenes av ansatte i kommunikasjonsenheten ved Nord universitet.