Vi skal utdanne kompetente sykepleiere!

NORD bokstaver i park med blomster i forgrunn. Foto

Nye muligheter: - Vi håper at fjerning av karakterkravet kan åpne for at studenter som virkelig ønsker å bli sykepleiere nå får en mulighet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Camerat.

Vi skal utdanne kompetente sykepleiere!
KRONIKK: Gjennom fjerning av karakterkravet gis universiteter og høyskoler tillit til å utdanne godt kvalifiserte sykepleiere til morgendagens helse- og omsorgstjenester.

Profesjonsmeldingen og forslag til nye opptaksregler for universiteter og høgskoler ble presentert 5. april. Bakgrunnen er større sosiale forskjeller, høy alder for førstegangs studenter, og behov for kvalifiserte profesjonsutøvere.

Karakterene fra videregående skole blir viktigere ettersom muligheten for tilleggspoeng nå går fra 14 til 3. Realfagspoeng og poeng fra militærtjeneste består, resten foreslås utfaset. Kompetansebevis fra videregående skole blir opptaksgrunnlag for universitet og høgskoler slik det er i dag. En av de største endringene som foreslås er for opptak til bachelor i sykepleie som trolig blir innført ved neste opptak i 2025/2026.

Fjerner karakterkravet om 3 i matematikk og norsk

I 2019 ble karakterkravet i matematikk og norsk innført med begrunnelse for bedre forståelse og kunnskaper om legemiddelregning og sikre trygg kommunikasjon. Kravene ble innført med begrunnelse i pasientsikkerhet.

Nord universitet har opplevd nedgang i antall søkere til denne utdanningen de to siste årene (etter covid-19). I 2020 hadde vi 771 søker til våre 352 studieplasser i sykepleie, mens i 2022 og 2023 hadde vi henholdsvis 516 og 450. Av disse er det kandidater som ikke har generell studiekompetanse og som ikke innfrir karakterkravet.

Våre beregninger viser imidlertid at 1/3 av kandidatene som søker utdanningen ikke kvalifiserer til opptak grunnet karakterkravet. Nå foreslås fjerning av karakterkravet, noe som gir større mulighetsrom for å søke opptak til sykepleien, også med realkompetanse.

Vi skal sikre studentenes læringsutbytter

Karakterkravet ble innført med begrunnelse i pasientsikkerheten, og det er et viktig hensyn å sikre kvalitet i tjenesten, noe som er avgjørende for befolkningens totale helse. I dag må studentene ha 100 prosent rett på medikament test for å bli autorisert sykepleier. Studentene kan ta denne testen inntil fire ganger. Vi firer ikke på kvalitetskravene som følge av dette.

Vi skal gjennom velutviklede pedagogiske metoder og studentaktive læringsformer jobbe for at studentene når læringsmålene også uten karakterkrav. Læringsutbyttene for bachelor i sykepleie er nasjonale, og vi på Nord skal sikre at studentene når disse også ved neste opptak.

Motivasjon viktig for læring

Å bli en dyktig profesjonsutøver stiller krav til ulike kunnskapsforståelser. Kunnskap skal tilegnes om legemidler og håndtering av dem samt legemiddelregning, om kroppens funksjoner og malfunksjoner samt mestring og rehabilitering, samt lære seg å gi omsorg og kommunisere tydelig.

Sykepleie hviler på et bredt spekter av ulike kunnskaper og kompetanser. Studentenes motivasjon for utdanning og for å lære seg ulike kompetanser for å møte pasienter og pårørende når helse og livet tar en vending er avgjørende for om en blir en god profesjonsutøver. Vi har erfaring fra tidligere og fra andre utdanninger hos oss at kandidatens egen motivasjon har betydning for læring, og er avgjørende for å bli en god profesjonsutøver.

Vi håper derfor at fjerning av karakterkravet kan åpne for at studenter som virkelig ønsker å bli sykepleiere nå får en mulighet. Det er viktig at disse som er motivert kan bidra til et økende kompetansebehov i samfunnet, for mens gruppen av eldre øker vil antallet personer i yrkesaktiv alder falle.

Takker for tilliten – vi skal levere

Gjennom fjerning av karakterkravet gis universiteter og høyskoler tillit til å utdanne godt kvalifiserte sykepleiere til morgendagens helse- og omsorgstjenester. Vi har fortsatt som mål at våre studenter oppfyller de krav som stilles i den nasjonale forskriften for sykepleierutdanning, noe som sikrer et nasjonalt likeverdig faglig nivå og lik sluttkompetanse på de som utdannes også uten karakterkravet.

Nord universitet takker kunnskaps- og forsknings- og høyere utdanningsministerne for tilliten til at vi gjør det vi kan for å bistå studentene med deres læring. Arbeidskrav, eksamener og løpende skikkethetsvurdering vil sikre at de som blir autorisert har nådd læringsutbyttene for å bli sykepleier.