Studenter i gruppe på Stormen bibliotek
Master (2 år)

Siviløkonom

Bodø

Har du en bachelorgrad innen økonomiske og administrative fag? Og ønsker å ta steget fullt ut, og utdanne deg til å bli siviløkonom? Da er dette toårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon midt i blinken.


Om studiet

Tittelen siviløkonom er beskyttet og faglig anerkjent, og for å oppnå den må man ha en mastergrad innenfor økonomiske og administrative fag.

Med en masterutdanning i økonomi og administrasjon får du ikke bare en grundig forståelse av hvordan økonomi, administrasjon og ledelse fungerer. Du vil også få en bred og svært anvendelig kompetanse som åpner opp for veldig mange ulike typer jobber.  

Med en siviløkonomutdanning vil du være en aktuell kandidat for jobber både i allerede etablerte bransjer, og for nye og fremtidige jobber innenfor eksempelvis innovasjon, bærekraft og teknologi. På dette studieprogrammet vil du også tilegne deg kunnskaper som kan gjøre deg aktuell for lederstillinger. 

En siviløkonomutdanning egner seg også godt for deg som fortsatt er litt usikker på hvilken yrkesvei du skal velge, fordi du med dette utdanningsvalget holder mulighetene dine til å kunne jobbe innenfor flere felt åpne. 

Siviløkonomer er etterspurte i flere bransjer, og arbeidsgivere verdsetter den omfattende kunnskapen som følger med denne utdannelsen. Tittelen «Siviløkonom» er faglig anerkjent, og med denne utdanningen kan du få en mulighet til å være med på å konkurrere om de mest attraktive stillingene.  

Handelshøgskolen Nord (HHN) er sertifisert til å tilby denne utdanningen, og har gjennom årenes løp utdannet hundrevis av siviløkonomer som i dag jobber både i Nord-Norge, øvrige deler av landet og internasjonalt. 

Studentene våre tilbakemelder at dette er en utdanning de er svært fornøyde med, og det er vi stolte av.  Som student hos oss forsvinner du ikke i mengden: Vi vil at studentene våre skal lykkes, og hos oss får du god veiledning og oppfølging. Vi kjent for å ha en «åpen dør»-politikk, med kort vei mellom forelesere og studenter, og vi tilbyr også 1 til 1-veiledning.  

Som siviløkonomstudent får du også muligheten til å delta på internship-ordninger og HHNs mentorprogram. Studenter som ønsker kan også få muligheten til å bidra inn på forskningsprosjekter, sammen med våre fagansatte. 

Hva er egentlig en siviløkonom?

På dette masterprogrammet tilbyr vi følgende spesialiseringer:  

Finansiering og investering 

Økonomistyring 

Innovasjon og entreprenørskap 

Markedsføring og ledelse i en verden i endring

Hva kan du jobbe som?

Med en siviløkonomutdanning får du en bred og anvendelig kompetanse som gir deg svært mange jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor. Våre tidligere studenter jobber innen bank- og finansnæringen, regnskap og revisjon, industri og energi, og i departementer og andre offentlige institusjoner. Flere av våre tidligere studenter har i dag lederstillinger, eller jobber som konsulenter, kontrollere og rådgivere. Flere har også utviklet egne selskap.

Hvordan foregår undervisningen

Campusbasert undervisning langsgående i hele semesteret.

Fullført bachelorgrad med minimum 120 studiepoeng innen økonomiske administrative fag . I tillegg må følgende minimumskrav til fordeling innen fagområder oppfylles:

 • minimum 30 studiepoeng bedriftsøkonomi: driftsregnskap, finansregnskap, finansiering og investering
 • minimum 30 studiepoeng administrasjonsfag: organisasjon, markedsføring, strategi og ledelse
 • minimum 15 studiepoeng samfunnsøkonomi: mikroøkonomi, makroøkonomi
 • minimum 20 studiepoeng metodefag: matematikk, statistikk, vitenskapelig metode
 • minimum 7,5 studiepoeng etikk, samfunnsansvar, bærekraft

Opptak forutsetter et godt resultat (laudabilis), det vil si et karaktersnitt på minimum C i opptaksgrunnlaget. For internasjonale søkere kreves minimum 2nd Class, Upper Division/B eller tilsvarende.

Utforsk utvekslingsmuligheter i vårt studieprogram og få en unik global erfaring. Skreddersy din akademiske reise ved å velge destinasjoner fra vårt varierte nettverk. Berik dine studier med kulturell kompetanse, knytt internasjonale bånd og styrk dine karrieremuligheter. En unik mulighet finner du blant annet i dobbeltgradsprogrammet som vi har i samarbeid med Nürnberg Technical University.

Mobilitetsvinduet ditt er høsten 3. semester som egner seg best for et utenlandsopphold på et helt semester. Det vil også være mulighet for å reise på kortere opphold i løpet av studietiden som f.eks en sommerskole. Se universitetets nettsider for mer informasjon, eller kontakt en av våre studieveiledere.

Siviløkonomutdanningen (Master i økonomi og administrasjon/Master of Science in Business) kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudiet i bedriftsøkonomi ved Handelshøgskolen Nord (HHN)

Kunnskap

Kandidaten

 • innehar avansert bredde- og dybdekunnskap innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, konsepter, og modeller innenfor fagene innovasjon og endringsprosesser, strategisk analyse, og verdsettelse og lønnsomhetsanalyse
 • innehar spesialisert kunnskap innenfor et selvvalgt avgrenset profilområde: Finans, økonomistyring, internasjonal markedsføring, eller innovasjon og entreprenørskap
 • har innsikt i relevant og tidsriktig internasjonal forskningslitteratur og kan anvende denne på nye fenomen og problemstillinger innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet
 • har kunnskap om relevante analytiske verktøy og teknikker for å løse bedriftsøkonomiske problemstillinger med etiske verdier
 • innehar spesialisert kunnskap om fremgangsmåte, teknikker, og akseptabel progresjon for å gjennomføre og formidle et selvstendig empirisk forskningsprosjekt

Ferdigheter

Kandidaten

 • er spesialisert på å analysere eksisterende vitenskapelige teorier og forskningsmetode innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet, og evner å kritisk evaluere deres fortolkninger
 • evner å kritisk analysere og evaluerer etablerte sannheter, informasjon og informasjonskilder. Samt kan reflektere kritisk over etablerte konsepter som vekst, bærekraftig utvikling og kan identifisere implisitte vitenskapelige paradigmer
 • er spesialisert på å innhente relevant forskningslitteratur og evner å sammenstille, analysere og evaluere litteraturen
 • holder spesialisert kompetanse i å analysere bedriftsøkonomiske problemstillinger ut fra relevant teori og empiri, og vurdere egnet forskningsmetode
 • er spesialisert på å analyser, strukturere og formulere faglige resonnementer og argumenter
 • innehar spesialisert kompetanse på å gjennomføre, fremstille og formidle et selvstendig avgrenset forskningsprosjekt under veiledning i tråd med forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • evner å fremstille et selvstendig analytisk vitenskapelig arbeid i tråd med bedriftsøkonomisk tradisjon for akademisk formidling både skriftlig og muntlig
 • evner å anvende vitenskapelige teorier og modeller for å belyse forretningstilfeller og problemstillinger i praksis, ut fra etiske grunnprinsipper
 • evner å reflektere og være kritisk tenkende til etablerte sannheter, og er bevisst på sin profesjons rolle i samfunnet med etisk bevissthet
 • er kompetent til å bidra i endrings -og innovasjonsprosesser innenfor bedriftsøkonomiske problemstillinger i en virksomhet og evner å forstå hvordan globale trender påvirker virksomhetens strategiarbeid
 • evner å anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter for og i samarbeid med ulike spesialiserte profesjoner i offentlig og privat sektor, og ideelle organisasjoner
 • er spesialisert på å analysere og evaluere forretningstilfeller med relevante verktøy for å løse praktiske problemstillinger
 • er spesialisert på å diskutere og formidle omfattende forretningstilfeller og et selvstendig forskningsprosjekt ved å anvende bedriftsøkonomiske uttrykksformer
 • evner å kommunisere og formidle faglige problemstiller og konklusjoner innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet med andre spesialiserte profesjoner og allmennheten
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.