Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultet for samfunnsvitenskap
Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr samfunnsvitenskapelige studier på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Vi har blant annet studier innen fagområdene sosiologi, statsvitenskap, historie, journalistikk, nordområdestudier, rehabilitering, barnevern, sosialt arbeid og ulike lederstudier. Fakultetet har et aktivt og bredt forskningsmiljø som også kommer studentene våre til gode gjennom aktuelle og spennende studier.

Våre studier

Bachelorstudier
Vi har en rekke ulike bachelorstudier som gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Blant våre studier finner du historie, sosiologi, nordområdestudier, internasjonale relasjoner, ulike ledelsesfag, geografi, spill- og opplevelsesteknologi, 3D art, animasjon og visuelle effekter, og film- og tv-produksjon. Vi har også profesjonsstudier i barnevern, sosialt arbeid og journalistikk.

Masterstudier
Våre masterutdanninger gjør deg kvalifisert for spennende stillinger i arbeidslivet eller for videre studier.

Vi tilbyr både 120-poengs vitenskapelig mastere og 90-poengs erfaringsbaserte mastere.

Årsstudier 
I tillegg til våre bachelor- og masterprogram tilbyr vi en rekke årsstudier.

Våre studietilbud finner du i studiesøket.


Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr også en doktorgradsutdanning/ph.d. i sosiologi. Mer informasjon om vår ph.d. finner du her.

vår forskning

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap drives det forskning både av tradisjonell disiplinær art og av tverrdisiplinær, tematisk art.

Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som strekker seg helt tilbake til tidlig på 1970-tallet, og er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid. Interesser for velferdsyrkene, velferdsstatens brukere og politikk og offentlig forvaltning har stått sentralt gjennom hele denne perioden.

Forskningen har også hatt fokus på landsdelens næringsstruktur blant annet som en del av feltet nord-norsk historie. Journalistisk praksis er også ett av fakultetets viktige forskningsområder.

Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning.

Våre faggrupper:

Velferd og sosiale relasjoner
Faggruppen skal bidra til ny kunnskap om hvordan velferdsutfordringer og sosiale problemer skapes
og vedlikeholdes, og hvordan de kan møtes både profesjonelt og politisk. Faggruppen kombinerer
mikrostudier av sosial ekskludering og profesjonell tjenesteyting med studier av velferdstjenestenes
organisering, samhandling og virkemåte. Faggruppen er opptatt av hvordan kjønn og ulike
minoritetsposisjoner spiller inn i eksklusjonsprosesser og profesjonelt hjelpearbeid og hvordan innovasjon kan bidra til nye og bedre måter å møte velferdsutfordringene på.

Historie, kultur og medier
Faggruppen skal bidra til økt kunnskap om hvordan samfunnsutviklingen henger sammen med
hendelser og debatter i fortiden, og om hvordan friheten til å ytre seg i ulike medier skaper,
vedlikeholder og utvikler samfunnet. Forskningen konsentrerer seg særlig om tre sentrale felt: a)
historiefaglig forskning med spesielt ansvar for regional og samisk historie og kultur, b) innovativ
medieforskning med vekt på mediers innhold, journalistisk praksis og alt det som kan relateres til
multimedia som fagfeltet og c) innovativ utvikling og bruk av IKT/multimedia og spill for
læringsformål.

Ledelse og innovasjon
Faggruppen driver forskning med vekt på ledelse, organisering, forvaltning, styringsprosesser og
politikkutvikling. Faggruppas motto er å synliggjøre, evaluere og granske hvem eller hva det egentlig
er som styrer, organiserer og påvirker virksomheter av ulike slag. Faggruppen skal bidra til innovativ
organisering og innovativt lederskap i private bedrifter, i politikken og i offentlig virksomhet.
Gruppen vil også bidra med kunnskap om hvilken betydning kjønn og ulike minoritetsposisjoner har i
organisasjoner og i ledelse.

Internasjonale relasjoner, nordområder og miljø
Faggruppen skal levere kunnskap om samfunnsutfordringer som samfunnssikkerhet og terrorisme, mulige tilpasning til klimaendringer og forvaltning av naturressurser og miljø. Gruppen arbeider med forskningsspørsmål knyttet til styring og forvalting av samfunnssikkerhet, miljø og ressurser, herunder også spørsmål knyttet til risiko, klima og rettigheter til land og vann. Forskningen vil gi innsikt i internasjonale organisasjoners roller og virkemåte, internasjonale konflikter og internasjonalt samarbeid. Forskningen knyttes også til etikk og verdier, og er i stor grad rettet mot
nordområdene.

OM fakultetet

Samfunnsfagene ved institusjonen har en tradisjon som strekker seg helt tilbake til tidlig på 1970-tallet, og er blitt formet både av den utdanningsprofil og de forskningsinteresser som har preget miljøet over tid.

Interesser for praktisk yrkesutøving, særlig innenfor velferdsyrkene, for velferdsstatens brukere og for landsdelens næringsstruktur og politiske utfordringer, har stått sentralt gjennom hele denne perioden.

Fagmiljøene ved institusjonen har i flere tiår hatt et nært samarbeid med Nordlandsforskning AS.
Fakultet tilbyr doktorgradsutdanning innenfor fagområdet sosiologi. Sosiologifaget i Bodø har hele tiden vært bredt definert med tette bånd til tilgrensende disipliner. Her har man særlig vært opptatt av velferdsstatlige utfordringer av ulik art, og hatt en nær tilknytting til det samfunnsfaglige miljøet ved Nordlandsforskning AS.

De ansatte knyttet til institusjonens sosialfaglige, organisasjonsfaglige og statsvitenskapelige utdanningstilbud, inngår i fagområdet sosiologi.
I tillegg til mastergradsutdanningen i sosiologi, er fakultetets mastergradsutdanninger i sosialt arbeid, rehabilitering og politikk og samfunnsendring godkjent som grunnlag for opptak til doktorgradsutdanningen.

Mer om fakultetet

Organisasjonskart

Ledelse

Historikk

Strategier

Årsmeldinger

Råd og utvalg

Verneombud

Har du spørsmål om våre studier?

Besøk vår side ofte stilte spørsmål eller kontakt en av våre studieveiledere.

kontakt oss

For besøkende
Administrasjonen og faglig tilsatte ved Fakultet for samfunnsvitenskap, studiested Bodø, befinner seg i 3. etasje i hovedbygget (inngang B). Finn frem

Telefon og e-post
Tlf. 755 17200 (sentralbord)
Se også telefonnummer og e-post til den enkelte ansatte via ansattsøket.

Postadresse
Fakultet for samfunnsvitenskap
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø


         

      

 

 

 

Fire tidligere studenter fra Journalistutdanninga i Bodø har fått jobb i Helgelendingen– Supert å ha fått fast jobb, jubler Benedicte Wærstad.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/studenter-fra-journalistutdanninga-fatt-jobb-i-helgelendingen.aspxFire tidligere studenter fra Journalistutdanninga i Bodø har fått jobb i Helgelendingen
Ut av klasserommet– Jeg har blitt mer utadvendt. Jeg har lært om emner jeg ikke kunne noe om fra før og vi har blitt utrolig godt mottatt. Lokalsamfunnene har bruk for oss!https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/lokalsamfunnene-har-bruk-for-oss.aspxUt av klasserommet
Klar for faglig påfyll? – Ta master!Å ta en master er en super mulighet til å bidra med økt kunnskap i et fag man bryr seg om. Det er meldinga fra masterstudenter med fordypning i journalistikk ved Nord universitet.https://www.nord.no/no/om-oss/fakulteter-og-avdelinger/fakultet-for-samfunnsvitenskap/artikler/Sider/klar-for-faglig-pafyll-ta-master.aspxKlar for faglig påfyll? – Ta master!