to barn som klemmer
Bachelor

Barnehagelærerutdanning, deltid

Bodø, Nesna, Levanger, Kolvereid

Bli barnehagelærer! Studiet går over fire år på deltid. Du får solid faglig kunnskap, kreativitet og blir klar for pedagogisk arbeid i barnehage.

 


Om studiet

Har du lyst på en jobb der du utgjør en forskjell? Et yrke som byr på glede, kreative utfordringer og interessante oppgaver?

Som barnehagelærer er du med på å lede pedagogisk arbeid i barnehagen. Du støtter barnas utvikling i en viktig periode i livene deres. En barnehagelærer har også nær kontakt med barn og foresatte, og samarbeider tett med kolleger.

Barnehagelærerutdanningen består av ulike tverrfaglige emner. I løpet av studietiden vil du ha 20 ukers praksis. Studiet kvalifiserer blant annet til pedagogisk arbeid i barnehage og skolefritidsordning.
Det krever mye å gi barn de beste mulighetene for lek, læring og omsorg. Derfor utdanner vi barnehagelærere med solid faglig kunnskap, engasjement, kreativitet og yrkesforståelse.

Dette er en nett og samlingsbasert deltidsutdanning som går over fire år. Studiet går parallelt på fire studiesteder, Bodø, Nesna, Levanger og Kolvereid. Samlingsdatoene vil imidlertid være forskjellige. Se punktet «Samlinger» for mer informasjon.

Hva kan du jobbe som?

Barnehagelærerutdanning kvalifiserer deg til arbeid som barnehagelærer og  pedagogisk leder i en barnehage. Du kan også bli leder i barnehagen, i  skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet.

Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor kommunal og statlig virksomhet. 

Det er planlagt tre fysiske samlinger i halvåret, og hver samling varer fire dager. I tillegg er det fastsatte undervisningsdager (ca 5 dager) som foregår på nett. Det vil foregå mellomarbeid underveis i studiet.

Aktivitetene vil være gruppearbeid, individuelle oppgaver, veiledning, selvstudium. I tillegg tilbys det nettressurser i form av forelesninger og andre ressurser som legges inn i læringsrommet som kan sees når det passer for studenten.

Samlingsplanene for de fire respektive studiestedene kull 2024 (med forbehold om feil og endringer):

Bodø

Høst 2024

Uke 34: mandag 19. august – torsdag 22. august (samling på campus)

Uke 36: tirsdag 3. september (nettundervisning)

Uke 37: tirsdag 10. september (nettundervisning)

Uke 38: tirsdag 17. september (nettundervisning)

Uke 41: mandag 7. oktober – torsdag 10. oktober (samling på campus)

Uke 42: Praksis hele uka

Uke 43: Praksis hele uka

Uke 45: mandag 4. november – torsdag 7. november (samling på campus)

Uke 47: tirsdag 19. november (nettundervisning)

Uke 48: tirsdag 26. november (nettundervisning)

Vår 2025

Uke 02: mandag 6. januar – torsdag 9. januar (samling på campus)

Uke 04: tirsdag 21. januar (nettundervisning)

Uke 05: tirsdag 28. januar (nettundervisning)

Uke 06: tirsdag 4. februar (nettundervisning)

Uke 08: mandag 17. februar – torsdag 20. februar (samling på campus)

Uke 09: tirsdag 25. februar (nettundervisning)

Uke 12: tirsdag 18. mars (nettundervisning)

Uke 13: Praksis hele uka

Uke 14: Praksis hele uka

Uke 15: Praksis hele uka

Uke 19: mandag 5. mai – torsdag 8. mai (samling på campus)

Uke 21: tirsdag 20. mai (nettundervisning)

Levanger

Høst 2024

Uke 34: mandag 19. august – torsdag 22. august (samling på campus)

Uke 36: tirsdag 3. september (nettundervisning)

Uke 37: tirsdag 10. september (nettundervisning)

Uke 38: tirsdag 17. september (nettundervisning)

Uke 39: mandag 23. september – torsdag 26. september (samling på campus)

Uke 42: Praksis hele uka

Uke 43: Praksis hele uka

Uke 45: mandag 4. november – torsdag 7. november (samling på campus)

Uke 47: tirsdag 19. november (nettundervisning)

Uke 48: tirsdag 26. november (nettundervisning)

Vår 2025

Uke 02: mandag 6. januar – torsdag 9. januar (samling på campus)

Uke 04: tirsdag 21. januar (nettundervisning)

Uke 05: tirsdag 28. januar (nettundervisning)

Uke 06: tirsdag 4. februar (nettundervisning)

Uke 07: mandag 10. februar – torsdag 13. februar (samling på campus)

Uke 09: tirsdag 25. februar (nettundervisning)

Uke 12: tirsdag 18. mars (nettundervisning)

Uke 13: Praksis hele uka

Uke 14: Praksis hele uka

Uke 15: Praksis hele uka

Uke 18: mandag 28. april – onsdag 30. april (samling på campus)

Uke 21: tirsdag 20. mai (nettundervisning)

Nesna

Høst 2024

Uke 34: mandag 19. august – torsdag 22. august (samling på campus)

Uke 36: tirsdag 3. september (nettundervisning)

Uke 37: tirsdag 10. september (nettundervisning)

Uke 38: tirsdag 17. september (nettundervisning)

Uke 41: mandag 7. oktober – torsdag 10. oktober (samling på campus)

Uke 42: Praksis hele uka

Uke 43: Praksis hele uka

Uke 45: mandag 4. november – torsdag 7. november (samling på campus)

Uke 47: tirsdag 19. november (nettundervisning)

Uke 48: tirsdag 26. november (nettundervisning)

Vår 2025

Uke 02: mandag 6. januar – torsdag 9. januar (samling på campus)

Uke 04: tirsdag 21. januar (nettundervisning)

Uke 05: tirsdag 28. januar (nettundervisning)

Uke 06: tirsdag 4. februar (nettundervisning)

Uke 07: mandag 10. februar – torsdag 13. februar (samling på campus)

Uke 09: tirsdag 25. februar (nettundervisning)

Uke 11: tirsdag 11. mars (nettundervisning)

Uke 12: tirsdag 18. mars (nettundervisning)

Uke 13: Praksis hele uka

Uke 14: Praksis hele uka

Uke 15: Praksis hele uka

Uke 19: tirsdag 6.mai (nettundervisning)

Uke 20: mandag 12.mai - torsdag 15.mai (samling på campus)

Nærøysund

Høst 2024

Uke 35: mandag 26. august – torsdag 29. august (samling Nærøysund)

Uke 36: tirsdag 3. september (nettundervisning)

Uke 37: tirsdag 10. september (nettundervisning)

Uke 38: tirsdag 17. september (nettundervisning)

Uke 40: mandag 30. september – torsdag 03. oktober (samling Nærøysund)

Uke 42: Praksis hele uka

Uke 43: Praksis hele uka

Uke 46: mandag 11. november – torsdag 14. november (samling Nærøysund)

Uke 47: tirsdag 19. november (nettundervisning)

Uke 48: tirsdag 26. november (nettundervisning)

Vår 2025

Uke 03: mandag 13. januar – torsdag 16. januar (samling Nærøysund)

Uke 04: tirsdag 21. januar (nettundervisning)

Uke 05: tirsdag 28. januar (nettundervisning)

Uke 06: tirsdag 4. februar (nettundervisning)

Uke 08: mandag 17. februar – torsdag 20. februar (samling Nærøysund)

Uke 09: tirsdag 25. februar (nettundervisning)

Uke 12: tirsdag 18. mars (nettundervisning)

Uke 13: Praksis hele uka

Uke 14: Praksis hele uka

Uke 15: Praksis hele uka

Uke 19: mandag 5. mai – torsdag 8. mai (samling Nærøysund)

Uke 21: tirsdag 20. mai (nettundervisning)

I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Studenter som starter opp høsten 2024 ved nett– og samlingsbasert barnehagelærerutdanning har mulighet til å gjennomføre opp til 50 dager praksis på egen arbeidsplass.

Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

For barnehagelærerutdanning regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning ved vurdering av realkompetanse:

Yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende, der du har arbeidet med barn/ungdom som er 18 år eller yngre, som for eksempel barnehage, barnevernsinstitusjon, skolefritidsordning eller grunnskole.

Videregående skole som er relevant i forhold til utdanningen, som for eksempel barne- og ungdomsarbeider.

Det kreves politiattest (barneomsorgsattest).

Du kan reise på utveksling til utlandet høstsemesteret i fjerde studieår. Du kan blant annet reise til: Danmark, Spania, USA og mange flere land. Ta kontakt med studieveileder for mer informasjon om hvilke universiteter vi har avtale med. Les mer om våre utvekslingsmuligheter her.

Barnehagelærerutdanning gir grunnlag for å starte på ulike mastergradstudier. På Nord universitet har vi to masterstudiet som du som barnehagelærer kan søke deg inn på .

Master i profesjonsutøvelse og ledelse i barnehagen

Master i tilpasset opplæring, med fordypning spesialpedagogikk, yrkesdidaktikk eller profesjonsfaglig digital kompetanse

Etter fullført barnehagelærerutdanning skal kandidaten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som grunnlag for pedagogisk arbeid i barnehagen og videre kompetanseutvikling og utdanning på mastergradsnivå.

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har kunnskap om barnehager i Norge, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter.
 • har bred kunnskap i pedagogikk og i barnehagens fagområder, om ledelse og tilrettelegging av pedagogisk arbeid og om barns lek og læringsprosesser.
 • har bred kunnskap om hvordan barns danning foregår, om moderne barndom, barnekultur, barns ulike oppvekstvilkår, bakgrunn og utvikling i et samfunn preget av språklig, sosialt, religiøst, livssynsmessig og kulturelt mangfold.
 • har bred kunnskap om barns språkutvikling, flerspråklighet, sosiale, fysiske og skapende utvikling og gryende digitale-, lese-, skrive og matematikkferdigheter.
 • har bred kunnskap om barns rettigheter og om hva som kjennetegner et inkluderende, likestilt, helsefremmende og lærende barnehagemiljø.
 • skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings og utviklingsarbeid med relevans for barnehagelærerprofesjonen og kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke sin faglighet og relevante resultater fra FoU til å lede og tilrettelegge for barns lek, undring, læring, og utvikling og til å begrunne sine valg.
 • kan vurdere, stimulere og støtte ulike barns allsidige utvikling i samarbeid med hjemmet og andre relevante instanser.
 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek, læring og formidling.
 • kan vurdere, stimulere og støtte barns ulike evner, og ta hensyn til barns ulike bakgrunn og forutsetninger.
 • kan fremme kreative prosesser og kultur og naturopplevelser, med fokus på barns skapende aktivitet, helhetlige læring og opplevelse av mestring.
 • kan anvende relevante faglige verktøy, strategier og uttrykksformer i egne læringsprosesser, i pedagogisk arbeid, i samhandling med hjemmet og relevante eksterne instanser.
 • kan identifisere særskilte behov hos enkeltbarn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.
 • kan lede og veilede medarbeidere, reflektere kritisk over egen praksis og justere denne under veiledning.
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt i profesjonsetiske problemstillinger, særlig knyttet til ansvar, respekt og maktperspektiver.
 • kan planlegge, lede, gjennomføre, dokumentere, og reflektere over pedagogisk arbeid knyttet til barnehagens innhold og oppgaver i tråd med etiske krav og retningslinjer, og med utgangspunkt i forsknings og erfaringsbasert kunnskap.
 • mestrer norsk språk, både bokmål og nynorsk, på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng.
 • kan trekke globale, nasjonale, regionale, lokale og flerkulturelle perspektiver, preget av respekt og toleranse, inn i barnehagens arbeid.
 • har endrings og utviklingskompetanse, kan lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning og i innovasjonsprosesser for fremtidens barnehage.
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, kan delta i faglige diskusjoner innenfor utdanningens ulike fagområder og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur.

Kostnader til transport kan tilkomme ved obligatoriske undervisningsaktiviteter utenfor studiestedet, som i naturen, ved kulturinstitusjoner o.l.

Dekking av kostnader knyttet til gjennomføring av praksis i barnehagelærerutdanningen reguleres av Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomfører praksisstudier ved Nord universitet.