Ph.d.

Forsker i laboratorium
Vil du være med å bidra til utvikling av ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen ditt fagfelt? En ph.d.-utdanning fra Nord universitet kvalifiserer deg til ledende arbeid innen samfunns- og næringsliv, høyere utdanning og forskning nasjonalt og internasjonalt.

Opptak

For opptak på doktorgradsutdanningen kreves en mastergrad eller kvalifikasjoner som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes også at søkeren har et tilfredsstillende karaktersnitt, tilstrekkelig finansiering, godkjent prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen.

Opptak til de enkelte ph.d.-programmene skjer på grunnlag av individuelle søknader. Våre fire ph.d.-program har ulike faglige opptakskrav. For nærmere informasjon om opptakskravene, se informasjon og utfyllende retningslinjer under hvert program.
 

Finansiering

Kun kandidater med tilstrekkelig dokumentert finansiering kan søke om opptak til forskerutdanningen. Før opptak må derfor søker kunne dokumentere finansiering i 3 år for forskningsprosjektet og for levekostnader. Finansieringen kan være ansettelse som stipendiat ved Nord universitet eller annen høyskole/universitet, stipendiatstilling fra Norsk forskningsråd, ansatt i universitets- og høyskolesektoren med FoU-tid avsatt til doktorgradsarbeid, ansatt i offentlig eller private virksomheter med bedriftsstipend, eller stipend fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner.
Stipender blir lyst ut som ledige stillinger. Her finner du oversikt over aktulle utlysninger ved Nord universitet.
 

Reglement

Nord universitet har ett felles ph.d.-reglement for hele institusjonen.
Forskriften for ph.d. ved Nord universitet ligger på lovdata på følgende adresse:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-06-10?q=Forskrift
I tillegg har hvert fakultet utfyllende forskrifter som regulerer særskilte punkter ved hvert enkelt program - se programmets hjemmeside.

Kurs

Kandidatene kan ta kurs på ph.d.-nivå ved Nord universitet, men dersom Nord universitet ikke arrangerer hele opplæringsdelen selv, legges forholdene til rette for at kandidaten kan gjennomføre tilsvarende opplæring ved andre institusjoner nasjonalt eller internasjonalt.

Under opplæringsdelen forventes det at ph.d.-kandidaten styrker sine ferdigheter i vitenskapsteori og forskningsmetode. En utvikling av ferdigheter innen formidling av forskningsresultater kreves også som en del av opplæringen. Se det enkelte program for krav til antall studiepoeng og faglig sammensetning.

Våre kurs er også åpne for eksterne søkere. Se programmets hjemmeside for aktuelle kurs.   

Ph.d.-håndbok

Ph.d.-Håndboken tar for seg de viktigste delene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen, og bygger på ph.d.-forskriften ved Nord universitet. Håndboken er et samarbeid mellom de fire fakultetene og forskningsadministrasjonen, og skal gjøre informasjon om ph.d.-løpet lett tilgjengelig for potensielle og nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanning ved Nord universitet

Skjema

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:

Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.

Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:
Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

Kvalitetssikring av Ph.d.

Det er utarbeidet egne rutiner for kvalitetssikring av ph.d.-programmene og rutiner for gjennomføringen:

Veilederutviklingskurs

Nord universitet gjennomfører årlige veilederutviklingskurs for ph.d.-veiledere, for å kvalitetssikre veiledningen som gis til våre doktorgradskandidater. Kurset omorganiseres i 2019 og nå gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA).
 
Nytt innhold og nye forelesere vil om kort tid bli presentert på denne siden. Det samme gjelder link til veiledningskursets hjemmeside og påmeldingsinformasjon. Kurset består fortsatt av 3 moduler, men antall plasser har økt - totalt vil det nå være plass til 26 deltakere fra Nord universitet.

Modul 1 blir avholdt i Bodø 9-11. september 2019. Modul 2 og 3 vil bli avholdt i Kristiansand.
 
Ta kontakt med Avdeling for forskning og utvikling ved Nord universitet om du har spørsmål om deltakelse ved kurset.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) skal rettes til det fakultetet som administrerer programmet:

Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen faglig ansvarlig og en administrativ ph.d.-koordinator. Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen som er felles for hele institusjonen. Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) kontakt fakultetet som administrerer det programmet du er interessert i.

Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Faglig ansvarlig: Professor Steinar Daae Johansen - tlf. 755 17833 - steinar.d.johansen@nord.no 
Administrativ kontakt: Jeanette Stegen - tlf. 755 17449 - jeanett.stegen@nord.no

Ph.d. i sosiologi
Faglig ansvarlig: Professor Johans Tveit Sandvin - tlf. 755 17631 - johans.t.sandvin@nord.no  
Administrativ koordinator: Mathilde Dagsvik Ottesen - tlf. 755 17949 - mathilde.d.ottesen@nord.no
          
Ph.d. i bedriftsøkonomi
Faglig ansvarlig: Frank Lindberg - tlf. 755 17 689 - frank.lindberg@nord.no   
Administrativ kontakt: Grete Knudsen - tlf. 755 17 667 - grete.i.knudsen@nord.no
        
Ph.d. i studier av profesjonspraksis
Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Ann Karin Orset - tlf. 75517780 - ann.k.orset@nord.no 
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17416 - geir.o.fjeldavli@nord.no

Avdeling for forskning og utvikling
Administrativ kontakt: Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17804 - sissel.m.jensen@nord.no