Ph.d.

​Ønsker du mer faglig dypdykk etter avlagt mastergrad? Vil du være med å bidra til utvikling av ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen ditt fagfelt? Forskerutdanningen ved Nord universitet er i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer, og gjennomføres i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Våre ph.d.-program

Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og med et globalt perspektiv. Forskningen som støtter doktorgradsprogrammene er fronten i universitetets forskning og en sentral del av universitetets strategiske satsingsområder. 

Forskningen knyttet til doktorgradsprogrammene støtter opp under den totale studieporteføljen, så vel som universitetets profilområder - Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap, og Helse, velferd og oppvekst. 

Universitets profilområder bindes sammen av begrepet 'bærekraft' som grunnprinsipp i møtet med økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider av samfunnet. 

Et godt samspill mellom doktorgradsprogrammene og profilområdene sikrer at universitetet fungerer som en «totalleverandør» av forskning og forskningsbasert undervisning, og på måten er tett på og stimulerer utvikling i samfunns- og næringsliv. 

Gjennom nærhet og samarbeid med aktørene dekker universitetet regionens kompetansebehov innen profilområdene, og bidrar til omstilling, innovasjon og verdiskaping i offentlig og privat sektor.

Ph.d.-utdanningen er en strukturert grad som er normert til tre års fulltidsstudier. Noen stipendiatstillinger inkluderer et fjerde år med pliktarbeid, normalt i form av undervisning. 

Utdanningen består av en opplæringsdel på 30-40 studiepoeng og et selvstendig forskningsarbeid normert til 2,5 år som skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet. En ph.d.-utdanning krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.

Det forventes at du deltar aktivt på internasjonale konferanser og publiserer i internasjonale tidsskrift. Det oppfordres til å gjennomføre deler av studiet i utlandet, enten i form av forskningsopphold eller ved å avlegge deler av opplæringsdelen i utlandet.

Opptak

Hvis du ønsker å bli tatt opp på doktorgradsutdanningen må du ha en vitenskapelig mastergrad på minimum 120 studiepoeng eller annen fullført høyere grad som er ekvivalent til en norsk mastergrad. Det forutsettes at du har en sterk faglig bakgrunn med et tilfredsstillende karaktersnitt. 

Dersom du har utdannelse fra utlandet kan du selv kontakte NOKUT for godkjenning av utdanningen. Alternativt vil en tilsvarende vurdering bli gjort i forbindelse med søknadsprosessen. 

Våre fire ph.d.-program har noe ulike faglige opptakskrav. De øvrige kravene til kvalifikasjoner varierer også mellom doktorgradsprogrammene, og eventuelt med hvilken stipendiatstilling som skal besettes. For nærmere informasjon om kravene, se egen informasjon og utfyllende retningslinjer på det aktuelle ph.d.-program sin hjemmeside. 

For å bli tatt opp på ph.d.-programmet forutsettes det videre at du har tilstrekkelig finansiering (se punktet Finansiering), godkjent prosjektbeskrivelse og en tidsplan for gjennomføring av doktorgradsutdanningen. 

Det er kontinuerlig opptak på våre ph.d.-programmer og det skjer på grunnlag av individuelle søknader som blant annet må inneholde følgende vedlegg:

  • Dokumentasjon på fullført vitenskapelig mastergrad (120 studiepoeng) eller ekvivalent høyere grad fra utlandet.
  • Prosjektbeskrivelse
  • Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares.
  • Forslag på minst én veileder, samt tilknytning til aktivt forskningsmiljø. 

For en fullstendig liste, se ph.d.-forskriften § 5-1 (se punktet Reglement).


Finansiering

Kun kandidater med tilfredsstillende finansiering for hele forskerutdanningsløpet kan søke om opptak til forskerutdanningen. Finansieringen skal dekke både levekostnader (lønn) og driftsutgifter knyttet til forskningen. 

Hovedsakelig fins det to måter å oppnå finansiering for et ph.d.-prosjekt. Først og fremst kan du søke og få en stipendiatstilling ved Nord. Stipendiatstillinger lyses ut på nettsiden Jobbnorge og under Ledige stillinger på våre nettsider. 

Du kan også få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering ved et annet universitet, høgskole eller forskningsinstitutt, hos en privat eller offentlig aktør, frikjøp fra privat bedrift eller offentlig virksomhet, finansiering gjennom Forskningsrådets ordning for nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. eller utdanningsstipend fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner. 

Flere av disse vil være stillinger som er utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver. 

I tillegg til overnevnte finansieringsmuligheter kan du oppsøker potensielle arbeidsgiver av faglig interesse slik at dere sammen kan søke finansiere ditt prosjekt. ​

Uansett finansieringsform så forventes det at alle kandidater som blir tatt opp, har konkurrert om midler som har vært åpent annonsert.

Ved opptak må det være en forståelse mellom kandidat og arbeidsgiver/finansieringskilde om at de planlagte utgiftene til doktorgradsprosjektet ikke overstiger de tilgjengelige driftsmidlene.

Reglement

Nord universitet har en felles forskrift for ph.d.-graden for alle doktorgradsprogrammene og du finner denne på Lovdata på følgende adresse: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-16-3215

I tillegg har hvert fakultet utfyllende forskrifter s​om regulerer særskilte punkter ved hvert enkelt program.

Lenker til programmenes utfyllende retningslinjer:

Kurs

Alle ph.d.-programmene har en opplæringsdel. Oversikt over kurs og seminarer, hvilke som er obligatoriske og valgfrie og hvordan opplæringsdelen er organisert, finner du på de ulike programsidene.

Våre ph.d.-kandidatene kan ta ph.d.-kurs ved Nord universitet, men dersom universitet ikke arrangerer hele opplæringsdelen selv, legges forholdene til rette for at kandidaten kan gjennomføre tilsvarende opplæring ved andre institusjoner, nasjonalt eller internasjonalt. 

Vær oppmerksom på at det er mulig å ta kurs på et annet program enn det du går på, men husk da å sjekke på forhånd om du kan få kurset godkjent i opplæringsdelen din.

Under opplæringsdelen forventes det at ph.d.-kandidaten styrker sine ferdigheter i vitenskapsteori og forskningsmetode. En utvikling av ferdigheter innen formidling av forskningsresultater kreves også som en del av opplæringen. Se det enkelte program for krav til antall studiepoeng og faglig sammensetning. 

De fleste av våre kurs er også åpne for eksterne søkere. Se programsidene for å finne hvilke kurs som tilbys, og kontakt kursansvarlig for å sjekke om du kan få plass.

Ph.d.-håndbok

Ph.d.-håndboken skal være et lett tilgjengelig hjelpemiddel for å oppnå best mulig doktorgradsløp, fra opptak til disputas. Den tar for seg de viktigste delene i oppstartsfasen, underveis i studiet og i avslutningsfasen, og bygger på ph.d.-forskriften ved Nord universitet. 

Den primære målgruppen er nåværende kandidater, veiledere og andre som er involvert i ph.d.-utdanning ved Nord universitet, samt potensielle kandidater som vil orientere seg om hva et doktorgradsløp er rent praktisk. 

Skjema

Skjema for søkere med dokumentert finansiering:

Se siste side i skjema angående veiledning for utfylling og krav til vedlegg.

Skjema for ph.d.-kandidater som allerede er gitt opptak:
Avtalen fylles ut i samarbeid med fakultetets ph.d.-koordinator

Ressurser 

PhD on Track (litteratur, referanser, publisering)
er en nettressurs som hovedsakelig er rettet mot ph.d.-kandidater og forskere i tidlig karriere. Målet er å gjøre det mulig for nye forskere å få lettere tilgang til informasjon om å søke og gjennomgå faglitteratur, om akademisk skriving, og om å dele og publisere rapporter og data. 

Nettstedet inneholder tre moduler: Modul en tar for seg effektive måter å kartlegge og å systematisere forskningslitteratur på. Modul to tar for seg publiseringsprosessen med temaer som innsending for publikasjon, spørsmål om opphavsrett og Open Access-publisering. Den siste modulen handler om evaluering og rangering av forskning basert på den norske modellen og basert på siteringsindikatorer.

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
støtter forskere i alle ledd av karrieren, uavhengig av alder og nasjonalitet. Forskere som jobber på tvers av alle fagområder er kvalifisert for finansiering. 

MSCA støtter også samarbeid mellom industri og akademia og nyskapende opplæring for å øke ansettbarheten og karriereutviklingen. MSCA er viktig for å søke og få erfaring med forskningsprosjekter samt være en åpning for internasjonalt forskningsopphold. 

Vancouveranbefalingene:​
Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of Scholarly work in Medical Journals (populært kalt Vancouver-konvensjonen eller Vancouver-anbefalingene) er utarbeidet av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)

De gir både praktiske og etiske retningslinjer for forfattere. Blant annet må Helsinkideklarasjonen være fulgt og forskningsprosjektet må være tilrådd av en uavhengig etisk komité. Konvensjonen blir anvendt av over 500 medisinske tidsskrifter verden over. Den brukes på alle fagområder ved Nord universitet som guideline for medforfatterskap.

Vancouverreglene blir ofte brukt som standard for hvordan bestemme medforfatterskap. Uenighet rundt medforfatterskap kan unngås ved enten å avtale medforfatterskap tydelig på forhånd, eller å legge ved en beskrivelse av de enkelte forfatternes bidrag. 

Kolleger og kunnskapskilder som har hatt betydning for forskingsresultatet bør anerkjennes. Forskningsledere og redaktører skal se til at reelt medforfatterskap blir fulgt. 

Erasmus+
As a PhD student, you are eligible to receive an Erasmus+ grant for a mobility period abroad. Erasmus+ is the European Commission's programme for mobility in education.

Depending on whether you are registered as a student at NORD, or as an employee ("stipendiat"), you can receive a grant either as a student or as an employee. 

If you are both a student and an employee, then you can choose either option. See Intranet (iNord) for further information or contact the administrative PhD coordinator at your faculty. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene:
Frittstående organer for forskningsetiske spørsmål og gransking av uredelighet i forskning på alle fagområder.


Nasjonal forskerkursportal:
This website provides an overview of PhD courses in the social science subjects offered at Norwegian universities. 

The website is a result of a national project on national coordination of PhD courses within the Social Sciences, initiated by the National Conference of Faculties of the Social Sciences. 

Vitae (researcher careers)
is the global leader in supporting the professional development of researchers, experienced in working with institutions as they strive for research excellence, innovation and impact. 

Vitae works all over the world in partnership with researchers, higher education institutions, research organisations, research funders and other organisations with a stake in realising the potential of researchers.

Brage Nord
er universitetets vitenarkiv. Dersom du har publisert artikkelen i et abonnementsbasert tidsskrift (grønn OA), skal du sørge for at korrekt versjon av artikkelen arkiveres i Brage Nord. 

Du laster opp korrekt versjon av artikkelen din i Cristin, universitetsbiblioteket sørger for at den opplastede versjonen blir tilgjengelig i Brage Nord. Alternativt signerer du en avtale som tillater at universitetsbiblioteket tilgjengeliggjør artikkelen i vitenarkivet. 

I Cristin kan du laste opp artikler, bokkapitler, bøker, doktoravhandlinger og rapporter i fulltekst. Filene overføres deretter til Brage Nord vitenarkiv. UB sjekker forlagets retningslinjer for egenarkivering før artikkelen blir gjort tilgjengelig i Brage. 

NDS Personverntjenester
sin hovedoppgave er å bidra til at institusjonene kan ivareta lovpålagte plikter knyttet til internkontroll og kvalitetssikring av egen forskning.

Persononvernforordningen krever at all behandling av personopplysninger skal kunne dokumenteres. NSD tilbyr:

Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
er hjemlet i forskningsetikkloven og helseforskningsloven. REK gjør en vurdering av om forskingen blir forsvarlig utført. I dette ligg at en veier nytte og risiko mot hverandre og vurderer om personvernet er sikret.

REK skal forhåndsgodkjenne:
  • Medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter
  • Generelle forskningsbiobanker
  • Dispensasjon fra taushetsplikt for annen type forskning
Hvis du er usikker på om prosjektet må forhåndsgodkjennes, kan du sende inn en fremleggsingsvurdering. Dette gir REK grunnlag for videre veiledning

From Idea to Publication. The Research Handbook.
Håndbok for medisin- og helseforskning utviklet ved Oslo universitetssykehus i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, men med råd og tips overførbare til andre disipliner.

Euraxess:
Internasjonal forskermobilitetsportal for å søke jobber og finansiering, karriereutvikling, internasjonale partnere og generell informasjon om å bo og jobbe som forsker utenlands. 

Forskningsrådets forskningsprogrammer:
Oversikt over program eller aktivitet for en målrettet forskningsinnsats for å fremskaffe ny kunnskap og innovasjon på et avgrenset felt; det kan være et fagområde, tema og/eller en bransje.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om forskerutdannning (ph.d.) skal rettes til det fakultetet som administrerer programmet:

Ved Nord universitet er det faglige og administrative ansvaret for ph.d.-utdanningen delegert til fakultetene, hvor hvert fakultet har en egen faglig ansvarlig og en administrativ ph.d.-koordinator. 

Forskningsadministrasjonen har ansvar for en del administrative oppgaver knyttet til forskerutdanningen som er felles for hele institusjonen. Spørsmål om forskerutdanning (ph.d.) kontakt fakultetet som administrerer det programmet du er interessert i.

Ph.d. i akvatisk biovitenskap
Faglig ansvarlig: Professor Kiron Viswanath - tlf. 755 17399 -kiron.viswanath@nord.no
Administrativ kontakt: Jeanett Stegen - tlf. 755 17449 - jeanett.stegen@nord.no

Ph.d. i sosiologi
Faglig ansvarlig: Professor Johans Tveit Sandvin - tlf. 755 17631 - johans.t.sandvin@nord.no
Administrativ koordinator: Mathilde Dagsvik Ottesen - tlf. 755 17949 - mathilde.d.ottesen@nord.no
          
Ph.d. i bedriftsøkonomi
Faglig ansvarlig: Professor Tommy H. Clausen - tlf. 755 17878 - tommy.h.clausen@nord.no​  
Administrativ kontakt: Grete Knudsen - tlf. 755 17 667 - grete.i.knudsen@nord.no
        
Ph.d. i studier av profesjonspraksis
Faglig ansvarlig: Førsteamanuensis Ann Karin Orset - tlf. 75517780 - ann.k.orset@nord.no
Administrativ kontakt: Geir Fjeldavli - tlf. 755 17416 - geir.o.fjeldavli@nord.no

Avdeling for forskning og utvikling
Administrativ kontakt: Sissel Marit Jensen - tlf. 755 17804 - sissel.m.jensen@nord.no

Forskerskoler


NAFOL – Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL) har som hovedmål å styrke kvaliteten i alle typer lærerutdanning.

NORSI – Norwegian Research School in Innovation (NORSI) er en nasjonal forskerskole for doktorgradsstudenter innen innovasjon. NORSI tilbyr akademiske kurs innen innovasjonsstudier.

MUNIC-HEALTH-CARE - Forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene Forskerskolen har som mål å heve kvaliteten på forskningen rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene i Norge.

PROFRES - Forskerskolen for profesjonsrettet og praksisnær forskning (PROFRES) er en nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning