Utdanningsutvalget

Studiekvalitetsutvalget
Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av 11 medlemmer og ledes av Prorektor utdanning. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte (5 stk) er representert ved Prodekan utdanning for hvert fakultet.

Studentene (5 stk) er valgt av Studentparlamentet ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er Studiedirektør, representanter for universitetsbiblioteket, enhet for internasjonalisering, SFU Engage (Centre for Engaged Education through Entrepreneurship), SFU Excited (Centre for Excellent IT Education), leder for universitetspedagogisk nettverk samt sekretærer for de fakultære utdanningsutvalg.

Mandat

 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​
 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Sammensetning

Navn Rolle Representerer Vara
Leiv Gårseth-Nesbakk
UtvalgslederRektorat
 
Marit Bjørnevik
MedlemFakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) Astrid Helland
Geir Kristian Berg-Lennertzen
MedlemFakultet for lærerutdanningEgil Solli
Hugo NordsethMedlemFakultet for samfunnsvitenskapHanne Thommesen
Ingjerd Gåre Kymre
MedlemFakultet for sykepleie- og helsevitenskap (FSH)Ranveig Salater Rotmo
June Borge Doornich
Medlem
HandelshøgskolenFrode Soelberg

Gabriel Brunvoll

Brunvooll@hotmail.com

Medlem
Studentparlamentet ved Nord universitet 

Lars Glomsvoll

larsglomsvoll@hotmail.com  

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Tord Apalvik

tapalvik@gmail.com

MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Marie Wickstrøm Sjøli

mariewsjoli@gmail.com


MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Sondre Reinsnos

sondrerein_29@hotmail.com


MedlemStudentparlamentet ved Nord universitet 

Vara studentrepresentanter:

 1. vara: Gabriell Brunvoll
 2. vara: Lars Simones
 3. vare: Thorbjørn Berg Ilstad

Sekretær: Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær) - Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Handlingsplan og årshjul

Handlingsplanen gjelder for 4 år og har tilhørende tiltaksplan. Årshjul for Utdanningsutvalgets arbeid i 2020 behandles på møtet 10.03.2020 og publiseres etter dette

Handlingsplan 2019-2022 for utdanningsutvalget med tiltaksplan - vedtatt 18-11-2019.pdf

Møteplan 2020

 • Onsdag 31. januar kl 10.00 – 15.00 / Skype
 • Tirsdag 10. mars kl 10.00 – 15.00 /  Skype
 • Tirsdag 23. april kl 10.00 – 15.00/ Skype
 • Tirsdag 10. juni kl 11.00 – 16.00/ fysisk møte i Bodø
 • Onsdag 9. september kl 11.00 – 16.00/ fysisk møte på Stjørdal
 • Tirsdag 20. oktober kl 10.00 – 15.00/Skype
 • Onsdag 18. november kl 10.00 – 15.00/ Skype
 • Tirsdag 9. desember kl 10.00 – 15.00/ Skype