Studiekvalitetsutvalget

Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget er et rådgivende og utøvende organ for universitetsstyret i saker som gjelder studier og utdanning.

Utdanningsutvalget ved Nord universitet består av 11 medlemmer og ledes av prorektor Utdanning og studie. Alle medlemmer skal oppnevnes med personlig vara. Det skal velges en nestleder blant ansatterepresentantene.

Ansatte (5 stk) er representert ved prodekan for hvert fakultet.

Studentene (5 stk) er valgt av studentorganisasjonene ved Nord universitet. Studentlederne kan stille som observatører dersom de ikke er utvalgsmedlemmer.

Observatører er studiesjef, representanter for universitetsbiblioteket og internasjonalt kontor, samt sekretærer for de fakultære studiekvalitetsutvalg.

Møteplan 2018

 • 10. januar (Skype-møte)
 • 18. januar (Skype-møte)
 • 30. januar (Skype-møte)
 • 27. februar (Stjørdal)
 • 11. april (Skype-møte)
 • 5. juni (Bodø)

Mandat

 • Utdanningsutvalget er et rådgivende organ for universitetets ledelse i alle saker som angår utdanning og studiekvalitet og skal påse at studiekvalitet blir ivaretatt og videreutviklet på en god og helhetlig måte i institusjonen.
 • Utdanningsutvalget vedtar og iverksetter tiltak knyttet til studiekvalitet innenfor universitetets prioriterte satsingsområder og rammer gitt av styret/rektor gjennom budsjett.
 • Utdanningsutvalget skal gi tilråding overfor rektor i saker som gjelder godkjenning av studieplan for nye studietilbud over 30 studiepoeng.
 • Utdanningsutvalget skal påse at kvalitetsarbeidet i institusjonen og kvalitetssikringssystemet blir fulgt opp og videreutviklet på en god og forsvarlig måte.
 • Utdanningsutvalget skal behandle den årlige rapporten om arbeid med studiekvalitet før den oversendes til universitetsstyret ("Studiekvalitetsrapporten").​​
 • Utdanningsutvalget er vedtaksført/beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede og avgir stemme. Dette innebærer også varamedlemmer hvis faste ansatte ikke har anledning til å møte.

Medlemmer

Medlemmer:

Hanne Solheim Hansen (Utvalgsleder)
Rektorat
  
Tove Sagnes (vara: Unn Siri Olsen)
Fakultet for sykepleie- og helsevitenskap

Egil Solli (vara: Arve Thorshaug)
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag 

Hugo Nordseth (vara: Hanne Thommesen)
Fakultet for samfunnsvitenskap

Marit Bjørnevik (vara: Ørjan Hagen)
Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Levi Gårseth-Nesbakk (vara: Frode Soelberg)
Handelshøgskolen

Studenter:

Tone Iren Holmen (vara: Assad Munir)
Jan Georg Gulstad (vara: Kristian Nordvik Bruset)
Vilde Grini (vara: Tord Apalvik)
Truls Skoglund Hammer (vara: Ørjan Pettersen)
Karl Kristian Kroken (vara: Kristian Bendik Hofsland)

Sekretær:

Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær) - Anne-Lovise Reiche (bisekretær)

Møter 2017

Møtekalender 2018

 • Onsdag 10. januar (Skype)


 • Torsdag 18. januar (Skype)


 • Tirsdag 30. januar (Skype)


 • Tirsdag 27. februar (Skype)
  Møteinnkalling og saksliste.pdf /


 • Onsdag 11. april (Skype)