Helse, velferd og oppvekst

Helse, velferd og oppvekst er kjerneområder for Nords universitets sentrale profesjonsutdanninger. Gjennom studier og forskning bidrar Nord universitet til å sikre gode levekår og livskvalitet på alle livsområder.

Nord universitet har en viktig nasjonal rolle innen profesjonsstudier, spesielt knyttet til utdanning og videreutdanning av lærere, sykepleiere og sosialarbeidere.

Utdanningene preges av forskningsbasert undervisning, noe som er grunnlaget for bl.a. å forsyne helse-, utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner. 

​Forskningen skal fremme god helse, innovasjon og tjenesteutvikling, i nært samarbeid med tjenesteutøvere og tjenestemottakere.

Både forskningen og utdanningen ved Nord universitet sikrer regionale behov, i tillegg til det nasjonale ansvaret for å opprettholde en sterk profesjonell kvalitet på våre profesjonsutdanninger.

Helse, velferd og oppvekst

Forskningsprosjekter knyttet til helse, velferd og oppvekst

 • Prosjektets mål: Målet med dette prosjektet er å forstå hvordan skolefravær oppfattes og håndteres i norsk grunnskole.

  Prosjektleder: Ingrid Fylling

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2021-2026

 • Prosjektets mål: Prosjektet vil undersøke hvordan Samisk og Inuitt hjemmearbeid som hverdagspraksis er en form for kulturell motstandskraft etter effektene av assimilering, kolonisering og etterkrigstidens velferdspolitikk i de skandinaviske landene.

  Prosjektleder: Astri Dankertsen

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2021-2025

  Les mer om prosjektet

 • Prosjektets mål: Prosjektet studerer samskapning, som viser til en bestemt type interaksjon mellom offentlige, private og sivile aktører.

  Prosjektleder: Asbjørn Røiseland

  Finansiering: Norges forskningsråd

 • Prosjektets mål: Prosjektet undersøker hvilke krav som stilles til styring av turbulens og søker å utvikle en forståelse for hvilke ulike faktorer som påvirker robusthet i styresett, offentlige institusjoner og ulike måter å samarbeide på.

  Prosjektleder: Janne Irén Paulsen Breimo

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2021-2024

 • Prosjektets mål: Prosjektet skal tilegne seg relevant kunnskap og utvikle målrettede tiltak for å møte noen spesielle kompetanse- og likestillingsutfordringer som universitetet i dag står overfor.

  Prosjektleder: Gry Cathrin Brandser

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2018-2021

 • Prosjektets mål: I prosjektet studeres nylige forsøk på å fremme tillitsbasert styring i danske og norske kommuner.

  Prosjektleder: Christian Lo

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2023

  Les mer om prosjektet

 • Prosjektets mål: Prosjektet skal utvikle ny kunnskap om hvordan kjønn (og alder, klasse og etnisitet) påvirker bruk og forvaltning av utmarka

  Prosjektleder: Aase Kristine Lundberg (Nordlandsforskning)

  Finansiering: Forskningsrådet - Miljøforsk

  Tidsperiode: 2019-2023

  Les mer om prosjektet

 • Prosjektets mål: Prosjektet til studere innsikt i opptak og levering av ytelser og tjenester blant foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

  Prosjektleder: Cecilie Høj Anvik

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2020-2023

 • Prosjektets mål: Prosjektet har som mål å styrke Computational Thinking (CT) i skoler (klasse 2-8) ved å tilby innovative læremidler og en attraktiv spillapp som motiverer elevene til å trene.

  Prosjektleder: Helga Dis Isfold Sigurdardottir

  Finansiering: EU Erasmus+

  Tidsperiode: 2021-2022

 • Prosjektets mål: Dette prosjektet undersøker hva som skjer når Sannhets- og forsoningskommisjonen flyttes inn i en skandinavisk kontekst.

  Prosjektrepresentant: Astri Dankertsen

  Finansiering: Danmarks Frie Forskningsfond

  Tidsperiode: 2021-2023

 • Prosjektets mål: Prosjektet skal fremme integrering og arbeide for sosialt og etnisk mangfold.

  Prosjektleder: Yan Zhao

  Finansiering: Bufdir

  Tidsperiode: 2007 til dags dato

 • Prosjektets mål: Hovedmålet til prosjektet er å identifisere sosiokulturelle og materielle faktorer som påvirker helse, sykdom og overlevelse i Finnmark.

  Prosjektrepresentant: Trude Karine Olaug Gjernes

  Finansiering: Regionalt forskningsfond Nordland

  Tidsperiode: 2018-2021

 • Prosjektets mål: Prosjektet tar for seg forskning på temaene ferdighet, omsorg og velvære hos eldre mennesker i en digitalt styrt verden.

  Finansiering: Horisont 2020

  Tidsperiode: 2019-2023

  Les mer om INNOVATEDIGNITY

 • Prosjektets mål: Dette partnerskapet tar sikte på å adressere, fra et helhetlig og internasjonalt perspektiv, de mest presserende problemene som utdanningssektoren står overfor for å bedre forberede neste generasjon lærere. Ved å koble pedagogisk forskning, klasseromserfaring, studentmobilitet og institusjonell ledelse, vil CANOPY utvikle global kompetanse innen pedagogikk, forskning og opplæring gjennom internasjonalt samarbeid.

  Finansiering: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Tidsperiode: 2020-2024

  Les mer om CANOPY

 • Prosjektets mål: Gjennom prosjektet skal det utvikles og testes et praksisnært etterutdanningskurs for lærere i den videregående skole i Nordland.

  Prosjektleder: Karin Marie Antonsen (Nordlandsforskning)

  Finansiering: Norges forskningsråd

  Tidsperiode: 2021-2023

  Les mer om FULVIS

 • Prosjektets mål: Prosjektet skal inspirere og utvikle kompetanse til eksisterende og etablere nye læringsnettverk, med det overordnede målet å utvikle en ressursplattform for kultur- og kreativitetssektorens (CCS) tilretteleggere som vil gi dem verktøy for en fortsatt kreativ utvikling av de kulturelle og kreative sektorene. 

  Prosjektleder: European Training Center Copenhagen (DK)

  Finansiering: Erasmus+

  Tidsperiode: 2021

 • Prosjektets mål: Prosjektet utvikler et nytt kurs for interkulturell kompetanse for å forberede lærerutdanningsstudenter bedre på deres moderne norske arbeidsplass - et flerspråklig klasserom med en satid mer mangfoldig evelpopulasjon.

  Prosjektleder: Natallia Bahdanovich Hanssen

  Finansiering: Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

  Tidsperiode: 2022-2024

  Les mer om VOICES

 • Prosjektets mål: Prosjektet jobber for å sørge for at Norge er i fronten av utviklingen av innovativ IT-utdanning.

  Prosjektleder: Robin Isfold Munkvold

  Finansiering: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

  Tidsperiode: 2017-2021