Videreutdanning samfunn, kommunikasjon og internasjonale forhold

Journalist som sitter ved dataskjerm

Søknadsfrist 01. september

Om oss

Videreutdanning innen samfunn, kommunikasjon og internasjonale forhold er relevant for en rekke yrkesgrupper som blant annet ledere, kommunikasjons rådgivere, journalister og gründere. Kontaktinformasjon til studieveiledere står på studieprogramsidene.

Skreddersydde studietilbud

Er bedriften din vår nye samarbeidspartner? Ta kontakt med oss på Fakultet for samfunnsvitenskap for å se på muligheter til å utvikle tilbud som passer din virksomhets behov for påfyll av kompetanse. Ta kontakt med:

Studieprogram

På "Finn studieprogram" kan du filtrere studietilbudene på studiested, fagområde, utdanningstype, fakultet, studieform, oppstart og om studieprogrammet er åpent for søking nå.

Mikroemner

Korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

Enkeltemnestudent

Søknadsfrister for å bli enkeltemnestudent er 1. juli og 15. november og du får du studierett for ett semester. Husk å sjekke informasjon om ​spesielle opptakskrav for emner du ønsker å ta. Informasjon om dette finner du på nettsiden til emnet, under "Adgangsregulering" og "Forkunnskapskrav". 

Ledige studieplasser

Ved ledige studieplasser gjennomføres det løpende opptak hvor muligheten for å søke er forlenget i en periode til ledige studieplasser er fylt opp.

Videreutdanninger som har vært utlyst tidligere:

Dette er videreutdanninger som har vært utlyst og søknadsfristen er gått ut. Det er mulig at disse studiene vil tilbys igjen, og de vil da bli publisert igjen på denne siden med ny søknadsfrist.

Studieprogram:

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Nett og en samling - deltid

  Emnet «Arbeid og Helse» gir en inngående forståelse av sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og helse, og betydningen av samtidighet i oppfølging fra helsetjenester og NAV.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 90 studiepoeng
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Masterprogrammet gir ledelsesrettet utdanning for personell innen kriserespons. Programmet retter seg mot ledere og andre som deltar i sikkerhet- og beredskapsarbeid i både offentlig, privat og frivillig sektor samt profesjonelle innenfor det offentlige sivile og militære beredskapsapparatet.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 120 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Vil du være med på å utvikle lokale og regionale løsninger på globale problemer og utfordringer? På dette tverrfaglige studieprogrammet er en av målsetningene å utdanne og utvikle ledere som forstår sammenhengen mellom økonomi, samfunn og natur. Kunnskapene du tilegner deg i løpet av denne utdanningen vil gjøre deg i stand til å lede an i endrings- og utviklingsarbeid innenfor bærekraft.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 60 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Ved å studere årsstudium i geografi bygger du kompetanse til å jobbe med spennende tema som bærekraftig samfunnsplanlegging, regional utvikling, globale og regionale befolkningsspørsmål, undervisning og digitale kart (GIS).

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Steinkjer
  Studiepoeng: 20
  Studieform: Samlingsbasert, heltid

  GIS er et studium for deg som ønsker basiskunnskap innen digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS). Studiet gir en teoretisk forståelse av hva GIS er, og legger stor vekt på praktisk anvendelse av GIS innenfor flere fagområder. For å ta studiet bør du ha god kunnskap i databehandling og grunnleggende ferdigheter i bruk av PC.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø/Levanger
  Studiepoeng: 30 studiepoeng
  Studieform: Fysiske og digitale samlinger

  Jobber du i en redaksjon eller er frilanser, men mangler formell kompetanse? Da er grunnstudiet i journalistikk noe for deg.

  Studiet gir trening i sentrale journalistiske ferdigheter som kildekritikk, research og intervju, innsyn og offentlighet, i tillegg til innholdsproduksjon i form av tekst, lyd og bilder. Studiet tar for seg journalistikkens samfunnsrolle og gir videre et solid grunnlag for presseetisk bevissthet og refleksjon. Studiet retter seg særlig mot lokaljournalistikken.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettbasert/Bodø
  Studiepoeng: 60 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Årsstudiet i historie gir kunnskap om den historiske bakgrunnen for samfunnsfenomener både i fortid og samtid. Hvorfor ser verden ut slik den gjør i dag? Hva har formet det norske samfunnet? Studiet gir kunnskap om lokale, regionale, nasjonale og globale samfunnsforhold. Studentene lærer om historikernes arbeidsmåter og hvordan kunnskapen om fortiden blir til. Slik bidrar studiet til å utvikle en reflektert og kritisk holdning til samfunnsproblemer.

  Studentene kan gjennomføre studiet på campus eller direkte (ikke opptak) via streaming.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 60 studiepoeng
  Studieform: Campusbasert

  Årsstudiet i internasjonale relasjoner gir deg innsikt i internasjonale organisasjoners roller og virkemåte, globale kriser, globalisering, internasjonale konflikter og terrorisme, samt politiske ideologier.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 120 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Nå kan du ta en praktisk master i journalistikk og kommunikasjonsarbeid, uansett hvilken bachelorgrad du har fra før. I studiet velger du fordypning enten i journalistikk eller kommunikasjonsarbeid. Du vil lære om de ulike yrkesrollene, etiske standarder og formidling gjennom tekst, bilder, lyd og video.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap, og retter seg mot ledere innenfor virksomheter og etater med kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

  Emnet skal bidra til kunnskap om samordningsoppgaver og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser.

 • Se studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 90
  Studieform: Deltid - samlingsbasert

  Dagens organisasjoner trenger kompetanse i møte med en rekke nye utfordringer, skapt av blant annet klimakrise, digitalisering og høy endringstakt i arbeidslivet.

  Master i kunnskapsledelse utvikler reflekterte praktikere med teoretisk forståelse og praktisk ferdigheter til å lede kunnskapsutvikling og endringsarbeid. Grunntanken i studiet er at læring skapes gjennom dialog mellom studenter og fagpersoner, og gjennom samarbeid mellom studenter.

  I studiet vektlegges arbeids- og utviklingsprosesser, der temaer som læring, strategi, digitalisering og kreativitet står sentralt. Studiet omfatter utfordringene i både offentlig og privat sektor, er samlingsbasert og tilpasset personer i full jobb. Studiet foregår over 2 år og 9 måneder.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 60 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Steinkjer
  Studiepoeng: 60 studiepoeng
  Studieform: Samlingsbasert

  Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen! Gjennom teori og praksis lærer du om norsk natur, kulturminner og oppsynstjenester knyttet til disse.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø, Levanger
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert, heltid

  Vil du arbeide for og med mennesker? Ønsker du innsikt i samfunnet, samfunnets institusjoner og utvikling? Da er sosiologistudiet for deg. Studiet gir studentene innblikk i mellommenneskelige relasjoner på ulike nivå. Studiet tar i tillegg sikte på å tilføre studentene kritisk og konstruktiv forståelse av samfunnets sosiale, politiske og økonomiske dimensjoner.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Nettstudium

  Veiledning i interkulturelt perspektiv er et studium som gir formell kompetanse i veiledning i en tverrkulturell kontekst i utdanning og yrke.

  Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i sitt arbeid. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Utdanningen gir innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er, og innebærer for de som har slike problemer. Studenten får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker ut av slike problemer.

Mikroemner:

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Samling og nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Samlinger og digitale forelesninger

  Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om de grunnleggende reglene som regulerer hvordan forvaltningsvedtak fattes. Hovedfokus vil være på forvaltningsloven og offentleglov, men særregler i andre lover og hvordan disse forholder seg til de generelle reglene vil bli behandlet.

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Emnet har som formål å gi studentene kunnskap om grunnleggende tema som er nødvendige for å fatte juridisk forpliktende vedtak som gir rettigheter eller plikter enten forvaltningen eller borgerne eller begge.

  Hovedtema vil være identifisering av juridiske kilder (rettskilder), hvordan disse skal tolkes og hvordan eventuell motstrid mellom dem skal behandles.

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Are you interested in learning more about how to communicate effectively across different cultures? Do you have a passion for clear, crisp, and socially aware English communication? The micro-course “Diversity and Intercultural Communication” engages these themes and more in an interactive and positive environment.

Oppdatert
05.07.2024
Oppdatert av
videre@nord.no