Videreutdanning natur, bærekraftig hav og land

Kortere studier med søknadsfrist 15. april

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Steinkjer
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert

  Er du på jakt etter formell kompetanse for å kunne tildeles begrenset politimyndighet? Kanskje du allerede har politimyndighet, men savner naturfaglig kompetanse? Da er basiskurs i naturoppsyn studiet noe for deg!

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Steinkjer
  Studiepoeng: 20
  Studieform: Samlingsbasert

  Gir basiskunnskap innen digitale kart og geografiske informasjonssystem (GIS). Studiet gir en teoretisk forståelse av hva GIS er, og legger stor vekt på praktisk anvendelse av GIS innenfor flere fagområder. For å ta studiet bør du ha god kunnskap i databehandling og grunnleggende ferdigheter i bruk av PC.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Uteområdet som som læringsarena (UTOLA) er et studium som tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske ferdigheter, slik at uteområdene blir en bedre undervisningsarena enn klasserommet. Studiet består av to moduler på 15 studiepoeng som går annethvert år.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Steinkjer
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert

  Har du lyst til å arbeide med naturoppsyn? Da må du gripe denne sjansen! Gjennom teori og praksis lærer du om norsk natur, kulturminner og oppsynstjenester knyttet til disse.

Enkeltemne med søknadsfrist 1. juli

Emnene gjennomføres høst 2024. Sjekk ​opptakskrav/forkunnskapskrav.

Studiested Bodø:

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Nettbaserte forelesninger og øvelser, kombinert med fysisk oppmøte på gjennomganger.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir en innføring i grunnleggende akademiske arbeidsmetoder og gir innsikt i forsøksplanlegging og analyse av biologiske data, samt innhenting, kritisk drøfting og sammenfatning av faglig informasjon.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet fokuserer på menneskeskapte miljøgifter og hvordan de påvirker naturlige biologiske systemer. Fokus blir lagt på miljøgifter som er relevante for matsikkerhet, og på å beskrive økotoksikologiske effekter av akvakultur.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser, felt- og prosjektarbeid.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet omfatter fiskens bevegelse, fordøyelse og energiomsetning, sirkulasjon og respirasjon, osmoregulering og ekskresjon, integrasjon og kontroll, smoltifisering og kjønnsmodning, immunsystem, stress mm..

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser, felt- og prosjektarbeid.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir en oversikt over miljøkonsekvensene fra havbruket. har for miljøet. Det legges særlig vekt på lakseproduksjon, og hvordan miljøeffektene av produksjonen preger både styring og teknologiutvikling i sektoren.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnets måler å gi studentene en teoretisk plattform og trygghet innenfor en evolusjonær tradisjon i fagfeltet, og omfatter bl.a. introduksjon i evolusjonsteori og populasjonsgenetikk, genetisk struktur i en populasjon, spredning/genflyt, molekylære markører, samt genomikk relevant for økologi og konservering.

Studiested Steinkjer:

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser, felt- og prosjektarbeid.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir en gjennomgang av trender som påvirker husdyrenes helse; relaterte implikasjoner for miljøet og menneskers og dyrs helse; og årsaker til at husdyrvitere i globaliseringens tidsalder bør benytte seg av en Én helse-tilnærming.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Hvordan vi holder husdyr - for eksempel hvordan de skal fôres, hvor stor plass de trenger, eller hvilke underlag det må være i bingen - er bestemt av hvordan kroppene til dyrene fungerer. Dette emnet gir derfor en innføring i hvordan kroppene til husdyrene våre ser ut (anatomi), og hvordan de fungerer (fysiologi). Dette vil være grunnlag for mange av emnene som kommer senere i studiet.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser og feltarbeid.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Hovedfokus ligger på artskunnskap og artsbestemmelse med særlig vekt på indikatorarter/signalarter og rødlistearter. Skoglevende arter knyttet til truede og sjeldne naturtyper i Midt-Norge som f.eks. boreal regnskog, kalkskog, gammel granskog i innlandet og edelløvskog blir prioritert, men andre naturtyper kan også bli inkludert. Kurset omhandler systematikk og taksonomi, bestemmelsesøvelser med mikroskopi og andre nødvendige teknikker for artsbestemmelse.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet skal gi en generell forståelse av de viktigste politiske problemstillingene for norsk landbruk. Det vil bli lagt vekt på å få fram de økonomiske og sosiale strukturene som kjennetegner landbruket, og hvilke konsekvenser dette har for den offentlige styringen av sektoren. I kurset benyttes politiske og økonomiske begreper, modeller og sammenhenger til å belyse og diskutere norsk landbrukspolitikk.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser, felt- og prosjektarbeid.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Dette kurset introduserer studentene til grunnleggende konsepter i landskapsøkologi (f.eks. skala, habitat fragmentering, bevegelsesøkologi, metapopulasjonsdynamkk osv), og hvordan disse konseptene interagerer med forvaltning av naturressurser.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser, feltarbeid/ekskursjoner

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir en innføring i klima, geologiske prosesser, landskapsformer og vegetasjon lokalt, regionalt og globalt. Studentene skal lære om helhetlige sammenhenger mellom de forskjellige temaer.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og studiebesøk.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Bioøkonomien er en sentral del av «det grønne skiftet» og overgangen til en mer sirkulær økonomi. I en sirkulær økonomi utnyttes biprodukter («avfall») fra en produksjon som ressurser i en annen produksjon. Sirkulær tankegang er sentral i overgangen fra en fossil økonomi til en bioøkonomi som innebærer forandring i mer miljøvennlig og bærekraftig retning. For å sette biobasert verdiskaping ut i livet, trengs det nyskaping og utvikling av nye teknologier, produkter og markeder. 

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og studiebesøk.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet skal gi en grunnleggende innføring i økologiske prinsipper. Det blir lagt vekt på å utvikle studentenes forståelse for økologiske sammenhenger. Hoveddelen av emnet er knyttet til populasjonsøkologien, men også elementer fra samfunnsøkologien, økosystemøkologien og landskapsøkologien vil bli belyst.

Enkeltemner med søknadsfrist 15. november

Emnene gjennomføres vår 2025. Sjekk ​opptakskrav/forkunnskapskrav.

Studiested Bodø:

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiested: Emnet gjennomføres i både Steinkjer og Bodø
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske seminarer.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Målet med emnet er å øke forståelsen av hvordan bærekraft, klima, miljø og etikk kan anvendes i ulike faglige retninger og belyse hvordan noen av dagens miljøutfordringer kan løses.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10

  Studieform: Undervisningen gjennomføres med forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og case.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir studentene innføring i et utvalg teorier om ledelse, organisasjon og personalpolitikk. Studentene får et bredt faglig grunnlag for å forstå lederrollen og kunne utøve ledelse i små- og mellomstore organisasjoner, i tråd med god praksis.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Studentene skal lære om biodiversitet i havet og ferskvann, alternative tiltak for biologisk mangfold, og hvordan usikkerhet knyttet til hvor mange arter som eksisterer kompliserer estimater for utryddelsesraten.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir en innføring i hvordan fysiske prosesser påvirker det marine miljøet, ved å studere utvalgte prosesser i økosystemene fra småskala til storskala. Den teoretiske delen av emnet omhandler grunnlaget for variabilitet i marin produksjon i tid og rom i et globalt perspektiv. Emnet har også fokus på praktisk trening i å muntlig presentere et forskningsarbeid og i å produsere en forskningsartikkel.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet legger vekt på hvordan økosystemer endrer seg under press og hva som holder økosystemer, lokalsamfunn og næringsnett stabilt.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske laboratorieøvelser.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet belyser temaer som immunologiske responser hos fisk, stress og fiskevelferd i oppdrettet, samt utbredte bakterielle, virale og parasittiske sykdommer hos laksefisk.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Blanding av fysisk oppmøte på forelesninger og nettbasert undervisning. Fysisk oppmøte på obligatoriske laboratorieøvelser på samlinger.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet belyser RNA-arvestoffets mangfoldigheter, fra molekylær arkitektur til cellulære funksjoner og biologiske roller.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet tar for seg grunnleggende bioinformatikk, analyse av DNA-sekvenser, sekvenssammenstillinger, BLAST, annotering av genomer, konstruksjon av fylogenetiske trær, synteni-analyse, og storskala genuttrykk-analyse.

 • Lenke til emnebeskrivelse

  Studiepoeng: 5
  Studieform: Fysisk obligatorisk oppmøte på forelesninger og andre aktiviteter. Samlingsbasert.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Kurset følger retningslinjene gitt av FELASA, og omfatter utførelse av dyreforsøk, planlegging av dyreforsøk og metoder for avlivning av forsøksdyr. Studentene kan velge mellom to spesialiseringer: Akvatiske dyr eller gris. 

Studiested Steinkjer:

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet tar for seg de viktigste teknologiene som brukes for å utnytte fornybare ressurser til produksjon av mat, fôrråvarer og biodrivstoff.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiested: Emnet gjennomføres i både Steinkjer og Bodø
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske seminarer.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Målet med emnet er å øke forståelsen av hvordan bærekraft, klima, miljø og etikk kan anvendes i ulike faglige retninger og belyse hvordan noen av dagens miljøutfordringer kan løses.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet vil gi en teoretisk bakgrunn i og praktisk erfaring med ulike eksperimentelle teknikker og bruk av alternative fôringredienser, med fokus på utvikling av en bærekraftig husdyrproduksjon.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatorisk feltarbeid.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  I dette kurset introduseres studenten til grunnleggende konsepter ved fjernmåling, og hvordan fjernmåling kan være et verdifullt hjelpemiddel for å overvåke naturressurser. Studenten vil ha ferdigheter i å erverve, tolke og bruke fjernmålingdata for å løse ulike problemstillinger i naturforvaltning og forskning. Studenten vil også tilegne seg praktisk erfaring med å benytte droner.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Hva skal vi fôre husdyrene våre med, og hvorfor? Hvordan får de ulike artene i seg fôr, hva skjer egentlig inne i kroppene deres når fôret fordøyes, hvilke forskjeller er det mellom ulike arter, og hvordan kan vi legge til rette for at dyrene skal holde seg friske gjennom å fôre dem riktig? Dette er noe av det du skal lære om i dette emnet.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske øvelser.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet tar for seg fôr og fôranalyser. Du vil lære om kilder til næringsstoffer og om bærekraftig (sirkulær) bruk av næringsstoffer til mat, fôr og bioenergi.

 • Lenke til emnebeskrivelsen

  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysisk oppmøte på forelesninger og obligatoriske aktiviteter.

  Slik søker du som enkeltemnestudent

  Emnet gir en fordyping i tema innenfor etologi, dyrevelferd, oppstalling og miljø for ulike arter i husdyrproduksjon.

Oppdragsstudier:

I samspill med din bedrift kan vi utvikle og skreddersy videreutdanninger med fleksibel utforming. Ta kontakt med Viktor Are Solbakken ved spørsmål.

 • Jobber du i havbruksnæringen eller ønsker å bygge kompetanse for fremtidige muligheter? Da er dette studiet for deg.

  Akvafleks består av disse tre emnene:

 • Kortreist, fleksibel og desentralisert kompetanse i akvakulturteknologi​​. Med FISKTEK bygger du din kompetanse i akvakultur-teknologi, landbaserte og lukkede anlegg.

  FISKTEK gir deg kompetanse om:

  • teknologiske løsninger
  • biologiske utfordringer
  • drift og oppbygging av settefiskanlegg

  I tillegg får du:

  • trening i teamarbeid og kommunikasjon
  • trening i individuelt arbeid
  • grunnlag for studier til bachelor grad og livslang læring

  Studiet består av tre enkeltemner:

  • Vannkjemi og vannbehandlingsteknologi (vår 2023) (10 stp.)

   Emnet gir grunnleggende kompetanse i kjemi med fokus på vannkjemi, vannbehandling, fiskens fysiologi og miljøkrav med særlig relevans for produksjon av laks. Grunnleggende om RAS-anlegg som er et tema som utvides i emne 2 og 3 i FISKTEK. Emnet må gjennomføres før neste emne i FISKTEK. 

  • Drift av postsmoltanlegg (høst 2023) (7,5 stp.)

   Emnet gir innsikt i oppbygging, drift og overvåkning av postsmoltanlegg. Det vil også bli undervist om andre typer landbaserte anlegg og lukkede anlegg i sjø.

  • Planlegging av postsmoltanlegg (høst 2024) (7,5 stp.)

   Emnet gir innsikt i utforming, dimensjonering og prosjektledelse av bygging av postsmoltanlegg og andre landbaserte anlegg.​
 • Studiet er tverrfaglig og er rettet mot ansatte i oppdrettsselskaper som ønsker å skaffe seg innsikt i havbruksnæringen, og er spesielt godt egnet for personer som ønsker kompetanseheving etter å ha jobbet noen år i næringen.

  Studiet gir 60 studiepoeng og går over tre år med ett emne hvert halvår.

  Innen havbruksdrift tilbyr vi også studie på 30 studiepoeng som går over 1,5 år med ett emne hvert halvår.

Studieprogram

På finn studieprogram kan du filtrere studietilbudene på studiested, fagområde, utdanningstype, fakultet, studieform, oppstart og om studieprogrammet er åpent for søking nå.

Opptak

Skreddersydde studietilbud for sjømatsektoren

Er du vår nye samarbeidspartner? Næringen er i stor utvikling og kompetansebehovet endres i takt med dette. I samspill med din virksomhet kan vi utvikle og skreddersy videreutdanninger med fleksibel utforming. Vi bidrar også til samarbeid mellom bedrifter og FOU.

Videreutdanning

Videreutdanningene er studiepoenggivende og gir formalkompetanse.

Etterutdanning

Gir oppdatering av kompetanse innenfor et område uten å gi formell kompetanse. Etterutdanning er kurs som ikke avsluttes med eksamen eller gir studiepoeng.

Oppdatert
15.04.2024
Oppdatert av
videre@nord.no