Videreutdanning ledelse, økonomi og entreprenørskap

To personer i møte ved pc-ene sine

Ledige studieplasser:

Siviløkonom

Siviløkonom

Master (2 år)
Heltid
Bodø
Høst 2024
2 år

Om oss

Ser du etter videreutdanning som kan gi deg ferdighetene og kunnskapen du trenger for å ta karrieren din til neste nivå?

Nord universitet tilbyr videreutdanninger på både bachelor- og masternivå. Videreutdanningene bidrar til å utvikle ferdigheter og kunnskap som er etterspurte i arbeidsmarkedet.

Kontaktinformasjon til studieveiledere står på studieprogramsidene.

Skreddersydde studietilbud

Er bedriften din vår nye samarbeidspartner? Ta kontakt med oss på Handelshøgskolen for å se på muligheter til å utvikle tilbud som passer din virksomhets behov for påfyll av kompetanse. Ta kontakt med:

Studieprogram

På finn studieprogram kan du filtrere studietilbudene på studiested, fagområde, utdanningstype, fakultet, studieform, oppstart og om studieprogrammet er åpent for søking nå.

Mikroemner

Korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

Enkeltemnestudent

Søknadsfrister for å bli enkeltemnestudent er 1. juli og 15. november og du får du studierett for ett semester. Husk å sjekke informasjon om ​spesielle opptakskrav for emner du ønsker å ta. Informasjon om dette finner du på nettsiden til emnet, under "Adgangsregulering" og "Forkunnskapskrav". 

Ledige studieplasser

Ved ledige studieplasser gjennomføres det løpende opptak hvor muligheten for å søke er forlenget i en periode til ledige studieplasser er fylt opp.

Videreutdanninger som har vært utlyst

Dette er videreutdanninger som har vært utlyst, og hvor søknadsfristen er gått ut. Det er mulig at disse studiene vil tilbys igjen, og de vil da bli publisert igjen på denne siden med ny søknadsfrist.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 90
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Master i beredskap og kriseledelse gir deg teoretisk kunnskap i beredskap og kriseledelse, både på taktisk, operativt og strategisk nivå. Det legges vekt på trening og øvelser i form av tabletop-øvelser, simulatorstyrte øvelser og deltakelse i fullskalaøvelsen Øvelse Nord sammen med nødetatene, Forsvaret og andre beredskapsaktører.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  I en verden som er i stadig forandring er det kritisk at virksomheter har ansatte som søker etter nye løsninger, forretningsidéer og en enda mer effektiv forretningsdrift. I dette emnet vil vi fokusere på digitalisering, innvirkningen av digitalisering på virksomheter, ledelse og forretningsutvikling. Dette gir deg kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke en virksomhets konkurranseposisjon i en verden som krever og vil kreve mer digitalisering og bærekraft.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert

  IKT og læring 1 skal øke den formelle og reelle kompetansen knyttet til bruk av digitale medier i opplæring og instruksjonsdesign, enten i en klasseromssituasjon i skoleverket eller i internopplæring i en organisasjon. Gjennom studiet skal studentene bli i stand til å integrere digitale medier i ulike instruksjonssettinger.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettbasert

  IKT og læring 2 er et nettbasert etter- og videreutdanningstilbud for å utvikle studentenes digitale kompetanse i opplæring. Studiet omfatter design, vurdering og tilpasning av digitale læremidler, medieteori, sosiale medier og teknologi. Studiet er fleksibelt og passer for de som jobber med opplæring.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Digitale samlinger

  En kompetent styring av anskaffelsesprosessen er en viktig kilde til kontroll med produksjonen og dermed også virksomhetens økonomiske resultater. Studiet er rettet inn mot ledelse av anskaffelsesarbeidet, og gir en innføring i sentrale emner i virksomhetens anskaffelsesprosess.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Kirkenes
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Helse - og omsorgstjenestene står ovenfor mange små og store og utfordringer. Behovene for helsetjenester er i endring, forventningene til kvalitet og sikkerhet øker, samtidig som det er knapphet på ressurser. Innovasjon og teknologi er en sentral del av arbeidet for å kunne håndtere disse utfordringene, og her er helse- og omsorgspersonell viktige endringsagenter. Ansatte i helsetjenestene er de som står nærmest behovene, både på pasient- og systemnivå. Det trengs både ledere og ansatte i helsesektoren som kan identifisere og ta tak i nye muligheter, gjennomføre innovasjons-prosesser, og skape engasjement for endring hos sine kollegaer.

  Kurset Helseinnovasjon i praksis gir deltakerne grunnleggende kunnskap om innovasjon og utvikling i helsesektoren, samt verktøy for hvordan man kan identifisere utfordringer og gjøre de om til muligheter gjennom et innovasjonsperspektiv. Deltakerne får både innsikt i teori om innovasjon samt praktisk erfaring gjennom aktiv deltakelse i tverrfaglig/tverrprofesjonelt teamarbeid.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 90
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  I en verden preget av forandring – for eksempel basert på økt globalisering, bærekraftsutfordringer, nye teknologiske muligheter, osv. – er det i høy grad organisasjoners evne til å tilpasse seg nye rammebetingelser og konkurranseforhold, som avgjør om de overlever og vokser. Her kommer ideen om ‘human resources’ inn i bildet, for det er nettopp menneskene i organisasjonene som kan påvirke og bidra til organisasjonenes kontinuerlige utvikling.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Kommunalt beredskapssamvirke fokuserer på kommunal sikkerhetsledelse og kriseberedskap, og retter seg mot ledere innenfor virksomheter og etater med kritiske samfunnsoppgaver i lokalsamfunnene.

  Emnet skal bidra til kunnskap om samordningsoppgaver og samarbeid internt og over etats- og virksomhetsgrenser knyttet til sikkerhets- og beredskapsarbeidet. Formålet med emnet er å gi deltakerne en bred forståelse for arbeidsmetodikk, organisering og ledelsesarbeid knyttet til forebygging av uønskede hendelser og oppbygging av beredskapsressurser samt håndtering av kriser.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert

  Hvis du er interessert i luftfart, enten fordi du i dag arbeider i en luftfartsorganisasjon eller har et ønske om det, passer dette deltidsstudiet godt for deg. Her vil du få oppdatert kunnskap om næringen som knytter landet sammen. I tillegg til å lære om luftfart og luftfartens betydning, vil du også lære om markedsførings- og strategiarbeid i bedrifter samt om ledelse av foretak.

 • Se studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 90
  Studieform: Deltid - samlingsbasert

  Dagens organisasjoner trenger kompetanse i møte med en rekke nye utfordringer, skapt av blant annet klimakrise, digitalisering og høy endringstakt i arbeidslivet.

  Master i kunnskapsledelse utvikler reflekterte praktikere med teoretisk forståelse og praktisk ferdigheter til å lede kunnskapsutvikling og endringsarbeid. Grunntanken i studiet er at læring skapes gjennom dialog mellom studenter og fagpersoner, og gjennom samarbeid mellom studenter.

  I studiet vektlegges arbeids- og utviklingsprosesser, der temaer som læring, strategi, digitalisering og kreativitet står sentralt. Studiet omfatter utfordringene i både offentlig og privat sektor, er samlingsbasert og tilpasset personer i full jobb. Studiet foregår over 2 år og 9 måneder.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø, Levanger og Vesterålen
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert

  Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

 • Lenke til studiets nettside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Digitale samlinger

  Dette nettbaserte kurset vil gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å se muligheter som kan styrke et selskaps konkurransedyktighet ved å utnytte mulighetene for sirkulær økonomi.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø, Stjørdal
  Studiepoeng: 90
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  MBA i strategi og ledelse er en lederutdanning med et strategisk endringsperspektiv. På dette praktisk rettede studiet lærer du hvordan du kan spille en aktiv rolle i utviklingen av en virksomhet. Studiet er samlingsbasert, og tilpasset personer i full jobb.

 • Se studieprogram
  Studiested: Namsos og Steinkjer
  Studiepoeng: 7,5
  Studieform: Deltid - samlingsbasert

  Styrearbeid i praksis er et kurs som gir en innføring i styrets oppgaver og ansvar. Kurset fokuserer på å gi studentene et innblikk i det mangfoldet av oppgaver som styrearbeid i praksis innebærer. Studietilbudet er tilpasset personer i arbeid ved å være samlingsbasert, med en digital samling.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø og Stjørdal
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert

  Få faglig påfyll og utvid nettverket ditt med dette deltidsstudiet. Vi tilbyr engasjerte faglærere og et inspirerende studiefellesskap. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse av markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse, forretningsutvikling og bedriftsøkonomi.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Utdanningen gir innsikt i hva privatøkonomiske vansker og gjeldsproblemer er, og innebærer for de som har slike problemer. Studenten får også kunnskaper om hvordan råd og veiledning kan hjelpe mennesker ut av slike problemer.

Mikroemner

Mikroemner er korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

 • Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Emnet har som formål å gi studentene kunnskap om grunnleggende tema som er nødvendige for å fatte juridisk forpliktende vedtak som gir rettigheter eller plikter enten forvaltningen eller borgerne eller begge.

  Hovedtema vil være identifisering av juridiske kilder (rettskilder), hvordan disse skal tolkes og hvordan eventuell motstrid mellom dem skal behandles.

 • Lenke til mikroemne

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Nettbasert

  Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om de grunnleggende reglene som regulerer forholdet mellom kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgte, folkevalgte organer og deres respektive administrasjonsnivåer, med særlig vekt på kommuneloven og tilhørende forskrifter.

 • Lenke til mikroemne

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Nettbasert

  Måten forvaltningsorganer gjennomfører sin virksomhet på er sterkt lovregulert. Noen lover er generelle for hele forvaltningen, mens andre regler er spesifikke for enkelte fagområder.

  Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om de grunnleggende reglene som regulerer hvordan forvaltningsvedtak fattes. Hovedfokus vil være på forvaltningsloven og offentleglova, men også særregler i andre lover vil bli behandlet. Videre vil det bli gitt en innføring i ulovfestede prinsipper for og begrensninger i adgangen til utøvelse av forvaltningsmakt.

  Ny forvaltningslov er under utarbeidelse i departementet, og ny lov kan bli vedtatt i løpet av 2024. Ikrafttredelse er usikkert.

 • Lenke til mikroemnesiden

  Studiested: Samling og nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Samlinger og digitale forelesninger

  Kurset har som formål å gi studentene kunnskap om de grunnleggende reglene som regulerer hvordan forvaltningsvedtak fattes. Hovedfokus vil være på forvaltningsloven og offentleglov, men særregler i andre lover og hvordan disse forholder seg til de generelle reglene vil bli behandlet.

 • Lenke til mikroemne

  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Nettbasert

  Verksemder set ofte i gang prosjekt ved endringsprosessar og innovasjon. Døme på prosjekt kan være introduksjon av nye tekniske system, kvalitetssikrings- prosessar, undersøkingar osv. Prosjekt kan være små og store, avdelingsinterne eller involvere samarbeid på tvers av verksemda eller i samarbeid med andre.

  Prosjektledelse handlar om å organisere, styre og leie tidsplan, økonomi og kvalitet på arbeidet, samt å få alle involverte til å jobbe saman om å nå gitte mål. Prosjektledelse handlar også om risikovurdering, kommunikasjon og forståing av organisasjonssammenheng.

Oppdatert
05.07.2024
Oppdatert av
videre@nord.no