Videreutdanning helse- og sosialfag

Arm, sprøyte og plaster

Søknadsfrist 1. mars

Mikroemne:

Mikroemner er korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

 • Lenke til beskrivelse

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Samlingsbasert

  Emnet omhandler antibiotikastyring, antimikrobielle midler og resistens. Det vil fokuseres på legemidlenes farmakologi (farmakokinetikk, bivirkninger, effekt og interaksjoner) og hvordan dette kan anvendes i klinisk praksis gjennom bruk av pasientkasus. Legemiddelhåndtering av antimikrobielle midler vil også bli gjennomgått.

Søknadsfrist 15. april

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Vesterålen
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Mennesker med demens og andre alderspsykiatriske lidelser har behov for et bredt sammensatt tilbud som går på tvers av helsetjenestens organisering og berører ulike profesjoner. Som student får du bred innsikt og kunnskap om disse problemstillingene.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Kvalitativt god behandling og oppfølging av personer som lever med diabetes krever at sykepleiere har høy kompetanse innen medisinske, så vel som psykologiske og pedagogiske emner. Gjennom dette studiet oppnår sykepleiere spesialkompetanse til å arbeide til det beste for personer med diabetes i og utenfor institusjon, og i ulike livsfaser.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettstudier
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettstudier

  Denne e-helseutdanningen skal gi kandidaten inngående kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innen tema som er relevante ved implementering og bruk av e-helseløsninger både på individ- og organisasjonsnivå. Kandidaten skal etter endt utdanning ha kompetanse i kritisk vurdering av e-helseløsninger prosjektarbeid for implementering og innovasjonskompetanse for nye digitale løsninger i sektoren.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettstudier
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nettstudier

  Vil du lære mer om folkehelse, folkehelsearbeid og hvordan du kan bidra til å fremme helse og redusere sosial ulikhet i helse i lokalsamfunn? Da er dette studiet for deg!

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Videreutdanningen i geriatri, gerontologi og faglig ledelse gir sykepleiere en fordypning og kompetanse i å arbeide med sentrale utfordringer i møtet med eldre mennesker med naturlig og sykelig aldring, på ulike nivåer i omsorgstjenesten

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 30
  Studieform: Samlingsbasert

  Studiet har som mål å gi deg nødvendige kunnskaper til å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, innsikt i de samfunnsmessige og organisatoriske rammer som påvirker dette arbeidet, og forståelse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å lære metoder som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke kunst og kultur systematisk, kan du få en lettere arbeidshverdag med flere nye verktøy i innerlomma. En faglig boost for deg som har stått og fortsatt står i en arbeidssituasjon som krever mye.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 120
  Studieform: Nett- og samlingsbasert, deltid

  Master i klinisk sykepleie er et studietilbud til sykepleiere som vil videreutvikle sin kompetanse for å kunne møte og påvirke helsetjenestens behov. Både for den enkelte pasient, men også for avdelingen og instutisjonen både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne mastergraden gir deg stor valgfrihet til å velge fordypningsemne på 30 studiepoeng etter egne interesser.

 • Lenke til studieprogramside

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Har du lyst til å lære metodene som kan prege framtidas helse- og omsorgsarbeid? Ved å bruke musikk, sang og bevegelse som et arbeidsverktøy kan arbeidsdagen bli lettere og enda mer inspirerende. Dette er nyttige verktøy for deg som jobber innen helse i en krevende tid.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Dette studiet er for deg som jobber i helsevesenet. Studiet fokuserer på å styrke ferdigheter i å identifisere, analysere, reflektere og kommunisere omsorgsetiske problemstillinger og fenomener knyttet til helsevesenets rom, rammer og menneskelige møter.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert

  Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie for pasienter med inkurabel kreftsykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 60
  Studieform: Samlingsbasert, deltid

  Studiet kvalifiserer til forebyggende, behandlende og rehabiliterende arbeid innenfor kommunale helsesosial- og velferdstjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), statlige tjenester, private organisasjoner og brukerorganisasjoner.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Nettbasert

  Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 er et studium som gir formell kompetanse i veiledning og tverrprofesjonell samhandling i utdanning og yrke. Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Levanger, Bodø
  Studiepoeng: 20
  Studieform: Nett- og samlingsbasert

  Studiet er et frittstående masteremne og bygger på Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, eller tilsvarende, og gir fordypning og formell kompetanse i veiledning. Du lærer om endringsprosesser, veileders rolle og funksjon, konflikthåndtering og veiledning i grupper, og du får prøve ut nye metoder i veiledningspraksis med påfølgende veiledning på egen veiledning. Studiet er planlagt å gå i Levanger høsten 2024 og i Bodø våren 2025, med forbehold om endringer.

Videreutdanninger som har vært utlyst:

Dette er videreutdanninger som har vært utlyst, og hvor søknadsfristen er gått ut. Flere av disse vil tilbys igjen, og de vil da bli publisert igjen på denne siden med ny søknadsfrist.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Nett og en samling - deltid

  «Arbeid og Helse» gir en inngående forståelse av sammenheng mellom arbeidsdeltakelse og helse, og betydningen av samtidighet i oppfølging fra helsetjenester og NAV.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Lær hvordan du kan hjelpe mennesker med rusavhengighet gjennom behandling, rehabilitering og oppfølging. Studiet vektlegger en tilnærming til avhengighetsproblematikk med særlig vekt på rusavhengighet. Det innebærer behandling, habilitering, rehabilitering, og oppfølging av mennesker med rusavhengighet. Brukernes og de pårørendes erfaringer med problematisk avhengighet vil være vesentlig. Studiet vil også omhandle rusavhengighet og samtidig psykisk lidelse.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Deltid

  Emnet egner seg for helsepersonell med ulik helsefaglig bakgrunn som jobber med digital kommunikasjon og dokumentasjon i helsevesenet. Emnet er på masternivå. Emnet starter i uke 7.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Studiet er svært relevant for alle studenter som ønsker å lære mer om hvordan man kan vurdere og estimere forekomst og potensielle påvirkningsfaktorer/årsakssammenhenger for helse på populasjonsnivå, samt oppdatert forskning om betydningen av ulikheter mellom grupper i en befolkning.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5
  Studieform: Deltid

  Målgruppen er helsepersonell. Studietilbudet er rettet mot deg som ønsker å øke din kompetanse innenfor enkelte spesialiserte områder, eller vil tilbake til helsevesenet.

  Emnet gjennomføres uke 1-6 2024 på Campus Helgeland.

  Emnet tilbys digitalt og det legges opp til en-dags fysisk samling (valgfri), med praktisk eksamen påfølgende dag i uke 6.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert

  Studiet er et nettbasert videreutdanningstilbud for helse- og sosialfaglige profesjonsutøvere, helsefagarbeidere, ambulansearbeidere eller andre med relevant utdanningen eller realkompetanse, som har mentoroppgaver – eller som skal gå inn i mentorrollen i helse- og omsorgstjenesten.

 • Lenke til studieprogram

  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Fysiske samlinger

  Emnet skal gi avansert kunnskap om Motiverende samtale (Motiverende intervju - MI) som en målrettet, klientrettet samtalemetode for å motivere til adferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser.

  Utdanningen i Motiverende Samtale gir avansert kunnskap om Motiverende samtale (Motiverende intervju - MI) som en målrettet, klientrettet samtalemetode for å motivere til adferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser.

  Emnet presenteres med følgende tema: metoden Motiverende samtale (MI), ulike kommunikasjonsferdigheter som benyttes i MI, teoretiske modeller for å analysere, forstå og påvirke endringsprosesser, den transteoretiske modell "Stages of Change".

  Programmet består av to 3-dagers samlinger fordelt på to uker med opplæring i samtalemetoden Motiverende Samtale (MI). Samlingene vil bestå av undervisning, rollespill, øvelser, demonstrasjoner m.m.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 15
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Studiet har som formål å dekke deler av det komplekse fagfeltet palliativ behandling, omsorg og pleie til pasienter med inkurabel sykdom, og gi en kompetanse som er anvendbar både i og utenfor institusjon. Økt kunnskap om palliasjon vil kunne føre til bedre livskvalitet for både pasient og pårørende.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Levanger
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Samlingsbasert - deltid

  Stress, livskriser og alvorlige livshendelser er svært utbredt og bidrar ofte til nedsatt livskvalitet og redusert funksjonsevne, i tillegg til fysiske og psykiske helseutfordringer. Dette emnet tar for seg hele spekteret av former for belastninger, på kort og lang sikt, og viser hvilke faktorer som bidrar til tilfriskning, mestring og overlevelse. Ansatte med utdanning innenfor oppvekst-, helse- og velferdsyrker med flere vil ha særlig nytte av emnet.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 5
  Studieform: Nettstudie

  Veiledning i interkulturelt perspektiv er et studium som gir formell kompetanse i veiledning i en tverrkulturell kontekst i utdanning og yrke.
  Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i sitt arbeid. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester der språklige og kulturelle forskjeller spiller inn.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Nett
  Studiepoeng: 10
  Studieform: Nettstudier

  Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 er et studium som gir formell kompetanse i veiledning og tverrprofesjonell samhandling i utdanning og yrke. Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

 • Lenke til studieprogram
  Studiested: Bodø
  Studiepoeng: 20
  Studieform: Deltid

  Studiet er et frittstående masteremne og bygger på Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, eller tilsvarende, og gir fordypning og formell kompetanse i veiledning. Du kan veilede studenter, elever, fagtilsatte, ledere, brukere av ulike tjenester, og andre grupper. Du lærer om endringsprosesser, veileders rolle og funksjon, konflikthåndtering og veiledning i grupper, og du får prøve ut nye metoder i veiledningspraksis med påfølgende veiledning på egen veiledning.

Mikroemner

Mikroemner er korte, spesialiserte og ofte nettbaserte emner på 1-3 studiepoeng. Hvert enkelt mikroemne kan gjennomføres uten forkunnskaper fra andre mikroemner.

 • Søknadsfrist: 1. februar 2024

  Lenke til mikroemneside

  Studiested: Nettbasert
  Studiepoeng: 2,5 studiepoeng
  Studieform: Digitale samlinger

  Are you interested in learning more about how to communicate effectively across different cultures? Do you have a passion for clear, crisp, and socially aware English communication? The micro-course “Diversity and Intercultural Communication” engages these themes and more in an interactive and positive environment.

Om oss

Nord universitet er opptatt av praksisnær kompetanse og forskning for å utvikle og forbedre helse- og velferdstjenestene.

Profesjonsutdanningene preges av forskningsbasert undervisning. Det gir grunnlag for videreutvikling av helse,- utdannings- og velferdssektoren med kompetente fagpersoner.

Kontaktinformasjon til studieveiledere står på studieprogramsidene.

Studieprogram

Se alle deltidstilbud innen fagområdet helse- og sosial vår og høst 2024

Oppdatert
19.02.2024
Oppdatert av
videre@nord.no